Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vecāki skolā

Rudentiņš - bagāts vīrs Nemanot aizritējuši pirmie divi mēneši šajā mācību gadā. Lai atskatītos uz padarīto, pilnveidotu prasmi sadarboties, radītu pozitīvu noskaņu brīvdienām, 25.oktobrī 1.e/2.e klases skolēniem kopā ar vecākiem notika klases pēcpusdiena „Rudentiņš – bagāts vīrs”. Tā bija kā viena integrētā nodarbība par tēmu – rudens, kurā aktīvi līdzdarboties varēja arī vecāki.

Pēcpusdienas laikā izveidojām aplikāciju no iepriekš sagatavotajām krāšņajām koku un krūmu lapām. Lapu aplikāciju vārdam – RUDENS – izvietojām pie sienas, pie kuras katrs vēlējās nofotografēties.

Skolēni norunāja no galvas iepriekš mācītos dzejoļus, tautasdziesmas par bagāto rudeni. It kā atskaitoties par apgūto pirmajos divos mēnešos, 1. klases skolēni kopīgi norunāja Raiņa dzejoli „Visi desmit”, vecākiem uzdeva mīklas par telpām skolā, 2.klase mācījušies alfabētu, un kopā ar 1.klasi, dziedāja R.Kaupera dziesmu „Joka pēc alfabēts”.

Klases pasākumā, protams, notika arī spēles un rotaļas, kurās katram vajadzēja parādīt gan prasmi būt veiklam, uzmanīgam, zinošam, precīzam. Visinteresantākā šķita komandu spēle „Kastaņi grozā”.

Pēc aktīvas darbošanās, pārrunājot gan par to, kas padarīts, gan vēl par darāmo, mielojāmies ar kārumiem klasē.

Klases pasākumā vērojot mūsu darbu, palīdzot to organizēt, iesaistoties rotaļās, piedalījās Renāra, Raivila, Simonas, Aksela un Enijas vecāki. Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu un atsaucību! Vēlos piebilst, ka 1. un 2. klases skolēnu vecāki visaktīvāk ar savu klātbūtni atbalstījuši šajā mācību gadā rīkotos pasākumus skolā. Lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk!

1.e/2.e klases audzinātāja Aiga Čepule

Klašu vizītkartes 2013./2014.

Nedēļas darba plāns, 28. oktobris – 1. novembris

Nedēļas plāns Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 28. oktobris
Sociālo zinību MA vadītāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
10.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Ekopadomes (skolotāju) sanāksme 312.kab.

Otrdiena, 29. oktobris
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāju seminārs (I.Volane)
Skolotāju ekskursija uz Ziemeļvidzemi

Trešdiena, 30. oktobris
Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi Aizkrauklē (V. Rulle, A. Lasmane, S. Stučka)
9.00 Skolēnu, kuri Comenius projekta ietvaros brauc uz Ungāriju, sanāksme 310.kab.
12.00 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Ceturtdiena, 31. oktobris
LatSTE 2013 Rīgā
Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi Aizkrauklē (V. Rulle, A. Lasmane, S. Stučka)
Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I.Ņikiforova)

Piektdiena, 1. novembris
LatSTE 2013 Rīgā

28.10 – 1.11. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē

Skolas padomes sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Skolas padomes priekšsēdētāja
Ilonda Pujāte, mob.t. 27509463, e-pasts: ilonda.ik@inbox.lv
Vecāki (klase)
Jolanta Pīķe 1.a
Ilze Gregersone 1.b
Marina Striķe 2.a
Elita Kaņepēja 2.b
Ilgonis Placēns 3.a
Jana Tēraude 3.b
Inga Rubīna Kalviša 4.a
Larisa Stepanova 4.b
Svetlana Saliete 5.a
Iveta Priede 5.b
Dace Daiļida 6.a
Inga Kazeiko 6.b
Santa Patrijuka 7.a
Ilona Saviča 7.b
Līga Ostrovska 8.a
Iveta Krastiņa 8.b
Inese Vilciņa 9.a
Jolanta Naudiņa 9.b
Inga Djukareva 10.
Inese Saulīte 11.
Ilonda Pujāte, 27509463 12.
Sinora Lazdiņa, Odziena
Lauris Saliņš, Odziena
Arvīds Leitlants, Odziena
Skolotāji
Armanda Lasmane
Vladimirs Samohins
Silga Stučka
Ilze Luksa
Iveta Dūmiņa
Pļaviņu novada domes pārstāvis
Andrejs Kačkāns
Skolēni
Pauls Krastiņš 12.
Guna Pujāte 12.
Dagnija Kiseļeva 12.
Liene Lakstīgala 9.b
Miks Vilkaplāters 10.

Iesācies Comenius projekta otrais darba gads

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja

Ar dažādām aktivitātēm ir iesācies ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) otrais darba gads.

No 28.septembra līdz 3.oktobrim projekta ietvaros notika partnervalstu skolotāju tikšanās Somijā Tamisārē (Tammisaari), uz kuru no mūsu skolas devās projekta vadītāja Ilze Seipule un projekta darba grupas locekle Jeļena Ozola, lai kopā ar kolēģiem no Ungārijas, Turcijas un Somijas izvērtētu aizvadīto pirmo gadu un detalizētāk plānotu jauno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tikšanās dalībnieki Somijā

Visi bijām vienisprātis, ka pirmais darba gads kopumā un katrā partnerskolā atsevišķi ir noritējis veiksmīgi un ar labiem panākumiem. Visas projekta aktivitātes un mobilitātes ir notikušās saskaņā ar projekta plānu, kurš katrā dalībvalstu sanāksmē vēl tika pārrunāts un precizēts.

Analizējot paveikto, secinājām, ka projekta īstenošanas pirmajā gadā ir mērķtiecīgi strādāts, lai attīstītu sadarbību starp partnervalstīm, pilnveidotu skolēnu sociālās un pilsoniskās prasmes, veicinātu komunikāciju svešvalodās, iepazītu un izprastu atšķirīgās un kopīgās iezīmes Eiropas valstu kultūrā, attīstītu digitālās prasmes, radoši izmantojot arī dažādu mediju iespējas. Patīkami, ka ļoti atzinīgi tika novērtēta mūsu organizētā projekta partneru uzņemšana Pļaviņās, kura notika no 4.05. – 9.05.2013.


Planojot_otro_darba_gadu
Darbs pie projekta plānošanas Hakarinteen pamatskolā Tamisārē

Tikšanās laikā Tamisārē liela uzmanība tika pievērsta arī projekta otrā darba gada plānošanai. Saskaņā ar projekta līgumu notiks vēl trīs partnervalstu pārstāvju tikšanās kādā no dalībvalstīm:
• no 9.11. – 14.11.2013.: tikšanās Budapeštā (skolēni un skolotāji), kuras tēma ir „Tautu folklora: dziesmas, dejas, rotaļas, tradīcijas un kultūras mantojums”;
• no 29.03. – 3.04.2014.: tikšanās Konjā (skolēni un skolotāji), kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta dažādu tautu pasaku dramatizēšanai, iestudēšanai un tēlu analīzei;
• no 3.05. – 8.05.2014.: noslēguma tikšanās Pļaviņās (skolotāji), kuras laikā izvērtēsim padarīto, vienosimies par vadlīnijām gala atskaites ziņojumam.

Daudz un dažādas aktivitātes būs jāveic arī dalībvalstu sanāksmju starplaikos:
• programmas sagatavošana atbilstoši attiecīgās vizītes tematikai (dejas, dziesmas, rotaļas, inscenējumi, tautu pasaku varoņu apraksti, materiāli izstādēm, darba dokumentēšana);
• materiālu sagatavošana un digitalizēšana par tradīcijām un parašām decembrī,
• projekta partneru uzņemšanas Pļaviņās plānošana, organizēšana, izvērtēšana;
• IT prasmju attīstīšana un pielietošana projekta darbā (prezentāciju, filmu veidošana, videokonference, online aptaujas, Skype, blogs, Twitter u.tml.)
• otrās aptaujas veikšana par skolēnu mediju paradumiem, iegūto datu apkopošana un analīze;
• nodarbības skolēniem par interneta lietošanas paradumiem un drošību internetā, bukleta izveide,
• otrās videokonferences organizēšana un diskusija ar projekta partneriem par aptaujas rezultātiem un drošu interneta izmantošanu,
• skolēnu atlases konkursu organizēšana,
• informatīvas sanāksmes skolēnu vecākiem, kuru bērni tiek izvirzīti dalībai projekta sanāksmēs,
• gan skolēnu, gan skolotāju dalīšanās pieredzē par projekta sanāksmēs gūtajām atziņām,
• darba grupas sanāksmes,
• materiālu ievietošana projekta blogā, to komentēšana,
• regulāra sarakste ar dalībvalstu koordinatoriem, projektā iesaistīto savstarpējie kontakti, izmantojot dažādus medijus,
• projekta darba atspoguļošana dažādos medijos,
• savlaicīga nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Pašlaik skolā ir uzsākta nopietna gatavošanās braucienam uz Budapeštu. Projekta darba grupa ir veikusi arī skolēnu atlasi saskaņā ar skolā pieņemto projekta īstenošanas kārtību. Mūsu skolu Ungārijā pārstāvēs Elīna Kanča (8.a klase), Sigita Gavare (9.a klase), Gints Kapteinis (8.b klase) un Igors Babaks (8.b klase). Taču vēlos vēlreiz uzsvērt, ka projekta darbā skolā ir iesaistīti ne tikai tie skolēni, kuri piedalās mobilitātēs, bet gan visa projekta mērķauditorija, t.i., skolēni 13 – 15 gadu vecumā. Atgādinu, ka aktivitātēs skolā var darboties arī cita vecumposma audzēkņi.

Lai arī Comenius projekta otrais darba gads mums visiem ir radošs, ražens, darbīgs un interesants, lai tas nes prieku un gandarījumu par paveikto!

Nedēļas darba plāns, 21.– 25. oktobris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 21. oktobris
Latviešu val. un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V. Rulle)

Otrdiena, 22. oktobris
10.50 Ierindas skates komandieru un sporta ministru sanāksme sporta zālē
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab., piedalās gada klases vērtēšanas komisija
15.15 MK sanāksmes
16.45 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 309. kab.

Trešdiena, 23. oktobris
Fizikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Silovs)
Filiāles Odzienā kolektīva mācību ekskursija uz Cēsīm
17.00 Skolēnu, kuri piedalīsies projekta vizītē Budapeštā (Ungārija), un viņu vecāku sanāksme Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros, 104.kab.

Ceturtdiena, 24. oktobris
13.30 Vecāku sapulce “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam, gūt iedvesmu un motivāciju” filiālē Odzienā

Piektdiena, 25. oktobris
(Precizēts)3. mācību stundas laikā – Pasākums 10. – 12. klašu skolēniem par Latvijas dalību starptautiskās drošības stiprināšanā svinību zālē
19.00 Seces amatierteātra izrāde „Dūdene zin’” filiālē Odzienā

21. – 25.10. Ekoskolas vides novērtējuma apkopošana

Skolas bibliotēkā
Tematiska izstāde „Rudens krāsas dzejā, mākslā, ikdienā..”

Aizraujošais ceļojums

Ekskursija uz Siguldu un Līgatni Kristiāna Dedela, 6.a klase

11. oktobrī mēs devāmies ekskursijā uz Siguldu un Līgatni. Kopā bijām trīs klases – 6.a, 7.b, 4.a klase – un trīs skolotājas – Velta Rulle, Anita Seikovska, Inga Baginska.

Mūsu mērķis bija iepazīties ar ‘’makulatūras ceļu’’ Līgatnes papīrfabrikā, iepazīt Līgatnes, Siguldas vēsturi, pilsētu skaistākās vietas, izbaudīt fiziskās aktivitātes rodeļu trasē un arī vienkārši izjust šī rudens burvīgumu. Var teikt, ka mūsu ekskursija sākās uzreiz pēc iekāpšanas autobusā, jo gide, jau braucot cauri Pļaviņām, stāstīja teiku par to, kā zvēri raka Daugavu. Braucot tālāk, mēs vērojām Kokneses baznīcu un klausījāmies par Staburadzi.

Pirmā mūsu apstāšanās vieta bija Līgatnē. Mēs gājām uz papīrfabriku, kur uzzinājām, kā mūsu savāktā makulatūra pārtop skaistos, baltos papīra ruļļos, kas sver apmēram tonnu. Vēl uzzinājām par atkritumu šķirošanas nozīmi.

Tad gājām taku gar Gaujas klintīm, tur mēs ielūkojāmies smilšu alās, kur ziemas miegam iekārtojušies sikspārņi. Tas bija tik interesanti!

Tad devāmies uz Siguldu, kur apskatījām Siguldas pili, iegādājāmies dažādus suvenīrus, ko aizvest mājās. Siguldas pasakainos dabas skatus vērojām no panorāmas rata. Tas bija mazliet bailīgi. 7.b klase izvēlējās “ceļot” pāri Gaujai ar vagoniņu. Vēl “uzņēmām” adrenalīnu rodeļu trasē. Dažiem bija jāpārvar savas bailes, taču pēc pirmā nobrauciena radās tāds azarts, ka gribējām braukt vēl un vēl. Tā mēs izbraucām divas reizes un tad gājām uz autobusu. Bija jādodas mājup.

Lūk, tāda bija mūsu ekskursija! Tik aizraujoša un piedzīvojumu pilna!
Paldies skolotājām par ekskursijas organizēšanu!

Konkurss «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!»

reklama_rtu Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina vidusskolēnus piedalīties gadskārtējā zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!».

Konkurss norisinās divās kārtās no 2013. gada 7. oktobra līdz 2014. gada 29. martam.

Konkursa uzvarētāji – pirmo trīs vietu ieguvēji – iegūs naudas balvas un RTU Atzinības rakstus. Konkursa žūrija atsevišķi vērtēs arī katra dalībnieka individuālo sniegumu un izvēlēsies vienu vai vairākus 12. klases skolēnus, kuri ārpus konkursa varēs iestāties RTU pamatstudiju programmās budžeta vietās.

Dalībai konkursā var pieteikties līdz 15. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu: http://lauva.rtu.lv/.

Konkursa nolikums: www.rtu.lv.

Skolotāju diena filiālē Odzienā

Skolotāju diena Odzienā 2013 „Ir svētki, skolotāj, un Tu
Reiz rokas gādīgās nu vari salikt klēpī
Un pavasara saulē pasapņot, un aizmirst par
To paguruma mirkli, ko no visiem slēpi.”

Skolotāju dienai veltītais rīts mūsu skolā bija īpašs. Kāpnes un gaiteņus rotāja aizdegtu svecīšu rinda. Ik katru skolotāju sagaidīja skolēni ar ziedu pušķi. Skanot zvanam uz pirmo stundu, visi pulcējās uz svinīgo līniju. Te 9.klases skolēni sveica skolotājus un katram pasniedza diplomu par iegūto nomināciju. Pēc tam sekoja stundas, kuras vadīja devītie. Mūsu skoliņā tā ir tradīcija, kuru skolēni gaida, kad būsim devītie, kad varēsim būt skolotāju vietā.

Skolotāji šai laikā pie svētku kliņģera tikās ar novada domes priekšsēdētāju G.Žildi, deputātu – mūsu absolventu A.Saliņu un Aizkraukles starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju H.Deini, pagasta pārvaldes vadītāju R.Zaharāni. Šoreiz pie mums ciemos bija atnākusi arī ilggadējā skolotāja, tagad pensionāre Inta Čipāne. Ar jaukām dzejām skolotājus iepriecināja Pļaviņu bērnu bibliotēkas bibliotekāre Antra Galiņa.

Sarunās un atmiņu stāstos laiks aizritēja pavisam nemanot. Visu skolotāju vārdā saku lielu paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā svētku dienā.

A.Zaharovska

Olimpiski dzejiskā diena

Olimpiski dzejiskā diena Odzienā 2013 27. septembrī Odzienas filiāles skolēni, skolotāji un vecāki pierādīja, ka sportiskās aktivitātes ļoti labi sader kopā ar dzejas lasīšanu un radīšanu.

Diena iesākās ar rīta rosmi lielajā hallē, un visiem klātesošajiem bija iespēja iekustināt muskuļus, pildot dažādus iesildīšanās vingrinājumus skolotājas Lauras vadībā. Tālāk sekoja ļoti aktīva rīta vingrošana kopā ar Olimpiskās komitejas veidotā video varoņiem.

Pēc tik enerģiskas pirmās stundas pienācās maza atpūtas pauze, kurā tika sadalīti pienākumi, iekārtota zāle un vecāki aizvesti uz sapulces telpu. Kamēr vecāki tika iepazīstināti ar jaunumiem par skolas dzīvi, skolēni, sadalījušies klašu komandās, veica dažādus sportiskus uzdevumus. Vēlāk zālē savu varēšanu pierādīja arī vecāki, kuri izmēģināja ne tikai basketbola soda metienus un lekšanu ar aukliņu, bet arī sacentās stafetē ar 9. klases skolēniem.

Pēc pusdienām visi pulcējāmies skolas mazajā zālē, kur notika tikšanās ar dzejnieci, latviešu valodas un literatūras skolotāju, literatūrkritiķi Ivetu Ratinīku. 8. un 9. klases skolēni bija sagatavojuši viešņai dzejas kompozīciju par rudeni (klausāmā variantā), un veiktos darbus varēja aplūkot mazā izstādē (skatāmā variantā).

Sarunas laikā dzirdējām Ivetas dzeju, saņēmām atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem, kā arī kopā radījām ideālā dzejnieka portretu, rakstījām dzejoļus ar atskaņām un sacerējām pasakas par dzejnieces kaķi. Pasākumam beidzoties, visi bija apmierināti, jo Ivetas vērtējums, ka liela daļa skolēnu ir topošie literāti, lika saprast, ka literatūras apguve var būt aizraujoša izklaide. Savukārt vecākiem tā bija lieliska iespēja, kopā darbojoties, vienu skolas dienu pavadīt kopā ar savām atvasēm.

Paldies visiem par izturību!

Skolotāja Laura