Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Individuālā darba nodarbības (konsultācijas)

Individuālā darba grafiks 2022./2023.m.g.