Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Individuālā darba nodarbības (konsultācijas)

Individuālā darba grafiks 2023./2024.m.g. (no 29.01.2024.)