Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Individuālā darba nodarbības (konsultācijas)

Individuālā darba grafiks 2021./2022.m.g. 2.sem.