Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1927. gads

Pauls Balodis
Biruta Balode
Ludmila Birne
Marta Jostsone
Elza – Emīlija Miķelsone
Tekla – Marija Podnieks
Herta – Valija Rudzīte
Artūrs Rūdolfs
Arturs Strupuls
Aleksandrs Andriksons
Arvīds Slavietis
Artūrs Sproģis