Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1940. gads

klases audzinātāja – Marija Kalve – Rožkalne
Rūdolfs Ābeltiņš
Lauma Balode
Gaida Bieziņa
Ārija Brutāne
Rita Dauge
Rita Elksne
Antonija Gavare
Verners Glaznavs
Maiga Keitāne
Erna Kitere
Jānis Krumbergs
Velta Lipše
Irēna Ozoliņa
Irma Purviņa
Arvīds Boķis
Ance Rozīte
Velta Skudra
Valdis Štrāls
Dzidra Treiberga
Elza Ūsiņa
Ruta Ziediņa
Leonora Ziemiņa
Elga Zvaigzne
Austra Urga
Jānis Dilbeks