Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izmaiņas 30. martā

1. – 4. klase
1. 2.a Matemātika (vada sk. K. Dedela) 103. kab.
2. 2.a Latviešu valoda (vada sk. K. Dedela) 103. kab.
3. 2.a Sociālās zinības (vada sk. K. Dedela) 103. kab.
5. 2.a Klases stunda (vada sk. K. Dedela) 103. kab.