Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

“I.am.I” – Es esmu es, esmu daļa no pasaules

Pļaviņu vidusskolā 2021. gada septembra un oktobra mēnešos tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais izzinošs un personības izaugsmi veicinošs projekts “I.am.I”. Katru dienu īpašs uzsvars tika likts uz dalībnieku personības izaugsmi, motivāciju, savu spēju attīstīšanu, iejušanos jaunā kolektīvā un pārliecību par saviem talantiem. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos. Lasīt vairāk…

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017. gada 16. marta ir sācis īstenot projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura īstenošanas periods ir līdz 2022. gada 31. decembrim. Lasīt vairāk…