Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1936. gads

klases audzinātāja – Emma Freidenfelde – Niedre
Ziedonis Bērziņš
Marta Ieviņa
Antonija Lāce
Olga Martinsone
Voldemārs Ozoliņš
Atis Strads
Voldemārs Ringenbergs
Valters Ziediņš
Vera Millere
Feliks Melbārdis
Zelma Plocāne
Tatjana Vilciņa