Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dokumenti

Līdz Pļaviņu vidusskolas iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanai ir spēkā Pļaviņu novada ģimnāzijas izdotie normatīvie akti.

Pļaviņu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums
Pļaviņu novada ģimnāzijas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023. mācību gadam
Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Pļaviņu vidusskolā
Pļaviņu vidusskolas kārtība par darbu attālinātajā mācību procesā (no 23.11.2021.)
Kārtība, kādā Pļaviņu vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
Pļaviņu vidusskolas nolikums
Pļaviņu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi
Atbalsta personāla darba reglaments Pļaviņu vidusskolā
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā
Izglītojamo motivēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā
Pļaviņu vidusskolas kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem
Kārtība, kā Pļaviņu vidusskolas direktors un darbinieki rīkojas, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo vai izglītojamā agresīva rīcība
Pļaviņu novada ģimnāzijas garderobes izmantošanas kārtība
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos Pļaviņu vidusskolā
Rīcības plāns, ja Pļaviņu vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”
Skolēna uzņemšana Pļaviņu vidusskolas 1. klasē
Skolēna uzņemšana Pļaviņu vidusskolas 10. klasē
Iesniegums izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.–2018. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2020. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. gadam
Pļaviņu vidusskolas Skolas padomes reglaments
Autoapmācības teorijas apmaksas kārtība 2015
Sporta halles – kultūras centra „Skola” (Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā) iekšējās kārtības noteikumi