Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dokumenti

Līdz Pļaviņu vidusskolas iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanai ir spēkā Pļaviņu novada ģimnāzijas izdotie normatīvie akti.

Pļaviņu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Pļaviņu novada ģimnāzijas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023. mācību gadam

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Pļaviņu vidusskolā

Pļaviņu vidusskolas kārtība par darbu attālinātajā mācību procesā (no 23.11.2021.)

Kārtība, kādā Pļaviņu vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Pļaviņu vidusskolas nolikums

Pļaviņu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Atbalsta personāla darba reglaments Pļaviņu vidusskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā

Izglītojamo motivēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā

Pļaviņu vidusskolas kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem

Kārtība, kā Pļaviņu vidusskolas direktors un darbinieki rīkojas, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo vai izglītojamā agresīva rīcība

Pļaviņu vidusskolas garderobes izmantošanas noteikumi

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos Pļaviņu vidusskolā

Rīcības plāns, ja Pļaviņu vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”

Skolēna uzņemšana Pļaviņu vidusskolas 1. klasē

Skolēna uzņemšana Pļaviņu vidusskolas 10. klasē

Iesniegums izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai

Iesnieguma veidlapa braukšanas kartes pieprasīšanai

Iesnieguma veidlapa atkārtotas braukšanas kartes pieprasīšanai

Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.–2018. gadam

Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. gadam

Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2020. gadam

Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. gadam

Pļaviņu vidusskolas Skolas padomes reglaments

Sporta halles – kultūras centra „Skola” (Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā) iekšējās kārtības noteikumi