Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dokumenti

Līdz Pļaviņu vidusskolas iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanai ir spēkā Pļaviņu novada ģimnāzijas izdotie normatīvie akti.

Pļaviņu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums
Pļaviņu novada ģimnāzijas attīstības plāns 2020./2021. – 2022./2023. mācību gadam
Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Pļaviņu vidusskolā
Pļaviņu vidusskolas kārtība par darbu attālinātajā mācību procesā (no 23.11.2021.)
Kārtība, kādā Pļaviņu vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
Pļaviņu vidusskolas nolikums
Pļaviņu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi
Atbalsta personāla darba reglaments Pļaviņu vidusskolā
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā
Izglītojamo motivēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā
Pļaviņu vidusskolas kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem
Pļaviņu novada ģimnāzijas kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
Pļaviņu novada ģimnāzijas garderobes izmantošanas kārtība
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība
Personas datu aizsardzība Pļaviņu novada ģimnāzijā
Skolēna uzņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. klasē
Skolēna uzņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijas 10. klasē
Izglītības dokumenta dublikāta izsniegšanas pakalpojums Iesniegums izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.–2018. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2020. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. gadam
Kārtība par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem (no 30.07.2020.) Iesnieguma veidlapa
Kārtība, kādā piešķir vienreizējo stipendiju par 1. klašu un 10. klašu skolēnu mācību uzsākšanu Pļaviņu novada ģimnāzijā Iesnieguma veidlapa
Kārtība, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 9.-12. klašu skolēniem
Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem Iesnieguma veidlapas braukšanas kartes pieprasīšanai
Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolas padomes reglaments
Autoapmācības teorijas apmaksas kārtība 2015
Sporta halles – kultūras centra „Skola” (Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā) iekšējās kārtības noteikumi