Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dokumenti

Pļaviņu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Pļaviņu vidusskolas attīstības plāns 2023./2024. – 2025./2026. mācību gadam

Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība Pļaviņu vidusskolā

Datortehnikas izsniegšanas un lietošanas kārtība Pļaviņu vidusskolā

Kārtība, kādā Pļaviņu vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Pļaviņu vidusskolas nolikums

Pļaviņu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (ar 13.09.2023., 04.12.2023. grozījumiem)

Atbalsta personāla darba reglaments Pļaviņu vidusskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā (ar 08.01.2024. grozījumiem)

Izglītojamo motivēšanas kārtība Pļaviņu vidusskolā

Par naudas balvu piešķiršanu Aizkraukles novada izglītības iestāžu izglītojamiem par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā

Pļaviņu vidusskolas kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem

Kārtība, kā Pļaviņu vidusskolas direktors un darbinieki rīkojas, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo vai izglītojamā agresīva rīcība

Pļaviņu vidusskolas garderobes izmantošanas noteikumi

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos Pļaviņu vidusskolā

Rīcības plāns, ja Pļaviņu vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”

Iesniegums skolēna uzņemšanai Pļaviņu vidusskolas 1. klasē

Iesniegums skolēna uzņemšanai Pļaviņu vidusskolas 10. klasē

Iesniegums izglītības dokumenta dublikāta saņemšanai

Iesniegums izziņas pieprasīšanai

Iesnieguma veidlapa braukšanas kartes pieprasīšanai

Iesnieguma veidlapa atkārtotas braukšanas kartes pieprasīšanai

Pļaviņu vidusskolas Skolas padomes reglaments

Sporta halles – kultūras centra „Skola” (Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā) iekšējās kārtības noteikumi

Pļaviņu vidusskolas Pretkorupcijas pasākuma plāna izpilde 2022. gadā