Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1960. gads

1960.gads kl.audz.Ilmārs Niedrītisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Egons Beķeris
Andris Bērziņš
Jānis Brikmanis
Inta Bundule
Rita Bieriņa
Jevgeņijs Dmitričenko
Haims Gduļins
Vizma Griķe
Viktors Jankovskis
Valdis Jansons
Rasma Kalniņa
Jānis Kažemaks
Sofija Klagiša
Lonija Kļaviņa
Ivars Kuprovskis
Jūlija Larina
Anita Lazdiņa
Astra Liepiņa
Herberts Lodziņš
Baņuta Medeļeva
Regīna Nagle
Viktors Naglis
Ārija Saliņa
Rūta Skudra
Alvis Spēlmanis
Tamāra Stocika
Ojārs Striķis
Valdis Stūre
Regīna Vaivode
Ligita Veinberga
Vera Vilkauša

1960.gads kl.audz.Ārija Auziņaklases audzinātāja – Ārija Auziņa
Aija Aparniece
Jānis Avotiņš
Daina Bērziņa
Rita Bērziņa
Roberts Cielavs
Jānis Čipāns
Jānis Dūms
Daina Fridrihsone
Ivars Galviņš
Anna Gaidule
Jānis Lasis
Biruta Lauceniece
Dzidra Maļihņika
Vija Oķehno
Zenta Paļčevska
Jānis Pļaviņš
Juris Priecums
Ināra Saulīte
Lija Siliņa – Kumbre
Skaidrīte Siricina
Velta Skrupska
Mudrīte Strautniece
Veneranda Širina
Zoja Taubenberga
Raimonds Trops
Aina Uskure
Ivars Ūdris
Velga Vanaga
Valda Zaprauska
Kārlis Zaprauskis
Jānis Zīmelis
Andrejs Ziemanis

klases audzinātāja – Gaļina Kisļakova
Gaļina Ivanova
Vladimirs Kondratjevs
Arnis Mežmalis
Jevgēnijs Mihailovs
Viktorija Nikonova
Inga Smilga
Ņina Stepčenko
Jevgēnijs Vaščenkovs
Imants Ungurs