Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1976. gads

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Egita Apsalone
Gunārs Ambainis
Inta Bērziņa
Alla Borodjuka
Skaidrīte Dābola
Inga Freimane
Ilze Kaļinka
Ansis Klaucāns
Astrīda Ķirse
Ingrīda Mazmača
Valdis Mednis
Gunta Mekša
Sarmīte Piļjanovska
Inita Riktere
Helita Stalberga
Daina Svētiņa
Raimonds Vingris
Astra Vilkaplātere
Modra Vītola
Anna Zača

1976_11b klase audz. Arita Niedrīteklases audzinātāja – Arita Niedrīte
Dzintra Avotiņa
Elga Āboliņa
Rinta Āboliņa
Jānis Balodis
Baiba Bambe
Antoņina Belostocka
Larisa Bušmane
Anita Glovecka
Vineta Ieveniece
Guna Jansone
Mārīte Kalvīte
Irina Kirikova
Ligita Ļūļaka
Ira Ņikiforova
Janīna Pavloviča
Silvija Stiebre
Mārīte Stole
Valtentīns Tkačenko
Aivars Upītis
Laura Visocka
Natālija Zālīte
Andis Zālītis

*neklātnieki
Natālija Āboliņa
Dzintra Cilēviča
Herta Kapa
Kārlis Klušs
Mudīte Kozlova
Irēna Kaula
Gaida Sniedzīte
Dzidra Torstere
Aivars Vardans
Ausma Vilciņa

1976.gads kl.audz. Sofija Tarāneklases audzinātāja – Sofija Tarāne
Olga Gergerte
Nadežda Grigoreviča
Ļubova Gopejenko
Gaļina Jakovļeva
Valentīna Jaciņa
Raisa Kazakeviča
Ināra Kepente
Jānis Lapiņš
Antons Lentovičs
Rita Misļakina
Viktors Osipovs
Jeļena Penkina
Tamāra Puškarjova
Fjodors Smirnovs
Ivars Strods
Vladimirs Timofejevs
Vitālijs Ustinkovs
Aleksandrs Vinogradovs

klases audzinātāja – Broņislava Āzena
Marija Bodrova
Tatjana Dubro
Alīna Dehtjarenoka
Viktors Eglītis
Vladimirs Fomins
Valentīna Ivanova
Anatolijs Kozlovs
Igors Kuprišovs
Ludmila Ļitvina
Anatolijs Lukašovs
Raisa Masļakova
Nikolajs Medvedjevs
Aleksandrs Mironovs
Aleksandrs Ostvalds
Valentīna Piļeņenoka
Nikolajs Pugačovs
Zoja Rudņika
Jadviga Sirotka
Jeļena Šabanova
Pjotrs Tarāns
Viktors Vepriks
Jekaterina Volkova