Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2021./2022. m. g. 2. sem.