Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2023./2024. m. g.