Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvo nodarbību grafiks 2022./2023. m. g.