Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Karjeras pasākumu plāns

Pļaviņu novada ģimnāzijas karjeras izglītības programma 2021. – 2023. gadam
Pļaviņu novada ģimnāzijas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. m.g.