Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Stundu saraksts

Izmaiņas stundu sarakstā no 29.01.2024.

Stundu saraksts 1. – 4. klase
Stundu saraksts 5. – 12. klase

Izmaiņas stundu sarakstā no 09.10.2023.

Stundu saraksts 1. – 4. klase
Stundu saraksts 5. – 12. klase

Stundu saraksts 2022./ 2023. m. g.

Stundu saraksts 1. – 4. klasei.
Stundu saraksts 5. – 12. klasei.