Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Stundu saraksts

Stundu saraksts 2022./ 2023. m. g.

Stundu saraksts 1. – 4. klasei.
Stundu saraksts 5. – 12. klasei.

Stundu saraksts 2021./ 2022. mācību gada 2. semestrim

Stundu saraksts 1. – 4. kl.
Stundu saraksts 5. – 12. kl.

Stundu saraksts 2021./ 2022. m. g. 1. semestrim

Stundu saraksts 1. – 4. kl.

Stundu saraksts 5. – 12. kl. (no 22.11.2021.)