Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Svinību zāles izmantošana

Pļaviņu vidusskolas svinību zāles noslogotības grafiks 2021./2022.m.g. 1.sem.