Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Svinību zāles izmantošana

Pļaviņu vidusskolas svinību zāles noslogotības grafiks 2022./2023.m.g.