Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Svinību zāles izmantošana

Pļaviņu vidusskolas svinību zāles noslogotības grafiks 2023./2024. mācību gada 1. semestrī