Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: projekti

Īstenots eTwinning projekts “Welcome to my city”

1. semestrī 2.a klases skolēni kopā ar sadarbības partneriem no Itālijas, Polijas un Turcijas īstenoja projektu “Welcome to my city.” Projekta mērķis bija iepazīt savu pilsētu, dokumentēt iegūto informāciju un iepazīstināt ar to sadarbības partnerus. Lasīt vairāk…

Pirmo klašu skolēni piedalās projektā “Sportland pirmie soļi basketbolā”

Jau ceturto gadu Latvijas Basketbola savienība un Latvijas Jaunatnes basketbola līga kopā ar sporta apģērbu un inventāra tirgotājiem “Sportland” aicina  pirmklasniekus piedalīties projektā “Sportland pirmie soļi basketbolā”. Projekta mērķis ir radīt bērnos interesi par sporta nodarbībām un aktīvu dzīvesveidu, kā arī palīdzēt iepazīt aizraujošo basketbola un sporta pasauli.
Šogad arī mēs, 1.klašu skolēni un audzinātāji, nolēmām iesaistīties šajā aktivitātē. 17. janvārī devāmies uz pusfināla sacensībām Maltā. Pasākuma programmā bija iesildīšanās vingrinājumi un 10 dažādas stafetes. Vislielāko sajūsmu sagādāja piepūšamās atrakcijas ar basketbola elementiem. Lai arī neizcīnījām iespēju doties uz fināla sacensībām Rīgā, esam priecīgi par iespēju piedalīties šajā projektā. Zaudētāju te nebija. Gaisā virmoja pozitīvas emocijas. Katra komanda, kura netika uz finālu, dāvanā saņēma basketbola bumbas, bet katram dalībniekam tika dāvināti suvenīri no Latvijas Basketbola savienības.
Paldies skolotājai Jolantai Nīcgalei par palīdzību un atbalstu brauciena laikā. Šīs sacensības mūsos visos nostiprināja pārliecību: “Basketbols ir foršs!”

Pirmo klašu audzinātāji Vineta un Gints

Projekts „Dārznīca” ir interesants veids kā skolēniem mācīt dabaszinības.

darznicaProjektam tika piedāvāti 2000 stādu audzēšanas komplekti Tajos ir iekļauti trīs dažādu augu – lupīnas, hostas un ogābeles stādmateriāli, kā arī viss nepieciešamais audzēšanai – augsne, podiņi, keramzīts, mēslojums un „Augu dienasgrāmata”, kurā skolēniem būs jāpieraksta visas veiktās aktivitātes, savi novērojumi un secinājumi par stādu audzēšanas procesa gaitu projekta laikā.
Diemžēl mūsu pieteikums netika apstiprināts.
Taču ne velti saka, ka draugs draugam palīdz gan priekos, gan nelaimē. Mums uzsmaidīja laime, jo manai kolēģei no Ogres  stādu komplekti palika pāri. Vēlā piektdienas vakarā tie atceļoja uz Pļaviņām un 1.a klases skolēni ar aizrautību metās stādīt un sēt.
Tā jau projektā „Dārznīca” iesaistītajām klasēm pievienojās arī 1.a klase.
Lai mums izdodas!

1.a klases audzinātāja Ilona Lazda

SIA “Mikrotīkls” atbalsta skolu bezvadu interneta tīkla modernizācijā

mikrotik
Šī gada janvārī skolas datorsistēmu tehniķis Mārtiņš Dauškans, sadarbībā ar direktores vietniece informātikas jautājumos Lanu Ivanovu, izstrādāja un iesniedza SIA “Mikrotīkls” Pļaviņu novada ģimnāzijas pieteikumu projektam, kura mērķis ir uzlabot bezvadu datortīkla nodrošinājumu skolā, izmantojot MikroTik piedāvāto aparatūru. Šāda iespēja radās, iesaistoties MikroTik RouterBOARD WiFi iekārtu projektā mācību iestādēm Latvijā.

Esam patiesi priecīgi un pateicīgi bezvadu iekārtu ražotājam SIA “Mikrotīkls”, kurš kā dāvinājumu Pļaviņu novada ģimnāzijai piegādāja nepieciešamās iekārtas skolas bezvada tīkla modernizācijai, par kopējo summu EUR 1702, 63.

Jaunais aprīkojums nodrošinās kvalitatīvu bezvadu interneta pārklājumu visā skolā, kas būtiski uzlabos projektā “Samsung skola nākotnei” izvirzītā izaicinājuma –  mobilo ierīču jēgpilnu izmantošanu mācību stundās – realizāciju.

Skolai patstāvīgi jāorganizē un jāfinansē aprīkojuma montāžas darbi, kas jau ir uzsākti.

Direktores vietniece informātikas jautājumos Lana Ivanova

PROJEKTS “SPORTS KĀ AIZRAUTĪBA”

sports1
Īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” projekts „Sporta kā aizrautība”
Pļaviņu novada dome īstenojusi projektu „Sports kā aizrautība”, kurā valsts finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija.
Projekta pieteikums apstiprināts par summu EUR 7663.96 t.sk. EUR 2164.51 IZM finansējums un EUR 5499.45 Pļaviņu novada domes līdzfinansējums.
Projekta ietvaros Pļaviņu novada ģimnāzijai ar filiāli „Odziena” iegādāts sporta inventārs, kurš tiks izmantots sporta nodarbībās mācību stundu laikā apgūstot distanču slēpošanas prasmes un ārpus stundu laikā interešu izglītības nodrošināšanā, kā arī organizējot atraktīvus sporta pasākumus ziemā.

Iesācies Comenius projekta otrais darba gads

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja

Ar dažādām aktivitātēm ir iesācies ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) otrais darba gads.

No 28.septembra līdz 3.oktobrim projekta ietvaros notika partnervalstu skolotāju tikšanās Somijā Tamisārē (Tammisaari), uz kuru no mūsu skolas devās projekta vadītāja Ilze Seipule un projekta darba grupas locekle Jeļena Ozola, lai kopā ar kolēģiem no Ungārijas, Turcijas un Somijas izvērtētu aizvadīto pirmo gadu un detalizētāk plānotu jauno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tikšanās dalībnieki Somijā

Visi bijām vienisprātis, ka pirmais darba gads kopumā un katrā partnerskolā atsevišķi ir noritējis veiksmīgi un ar labiem panākumiem. Visas projekta aktivitātes un mobilitātes ir notikušās saskaņā ar projekta plānu, kurš katrā dalībvalstu sanāksmē vēl tika pārrunāts un precizēts.

Analizējot paveikto, secinājām, ka projekta īstenošanas pirmajā gadā ir mērķtiecīgi strādāts, lai attīstītu sadarbību starp partnervalstīm, pilnveidotu skolēnu sociālās un pilsoniskās prasmes, veicinātu komunikāciju svešvalodās, iepazītu un izprastu atšķirīgās un kopīgās iezīmes Eiropas valstu kultūrā, attīstītu digitālās prasmes, radoši izmantojot arī dažādu mediju iespējas. Patīkami, ka ļoti atzinīgi tika novērtēta mūsu organizētā projekta partneru uzņemšana Pļaviņās, kura notika no 4.05. – 9.05.2013.


Planojot_otro_darba_gadu
Darbs pie projekta plānošanas Hakarinteen pamatskolā Tamisārē

Tikšanās laikā Tamisārē liela uzmanība tika pievērsta arī projekta otrā darba gada plānošanai. Saskaņā ar projekta līgumu notiks vēl trīs partnervalstu pārstāvju tikšanās kādā no dalībvalstīm:
• no 9.11. – 14.11.2013.: tikšanās Budapeštā (skolēni un skolotāji), kuras tēma ir „Tautu folklora: dziesmas, dejas, rotaļas, tradīcijas un kultūras mantojums”;
• no 29.03. – 3.04.2014.: tikšanās Konjā (skolēni un skolotāji), kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta dažādu tautu pasaku dramatizēšanai, iestudēšanai un tēlu analīzei;
• no 3.05. – 8.05.2014.: noslēguma tikšanās Pļaviņās (skolotāji), kuras laikā izvērtēsim padarīto, vienosimies par vadlīnijām gala atskaites ziņojumam.

Daudz un dažādas aktivitātes būs jāveic arī dalībvalstu sanāksmju starplaikos:
• programmas sagatavošana atbilstoši attiecīgās vizītes tematikai (dejas, dziesmas, rotaļas, inscenējumi, tautu pasaku varoņu apraksti, materiāli izstādēm, darba dokumentēšana);
• materiālu sagatavošana un digitalizēšana par tradīcijām un parašām decembrī,
• projekta partneru uzņemšanas Pļaviņās plānošana, organizēšana, izvērtēšana;
• IT prasmju attīstīšana un pielietošana projekta darbā (prezentāciju, filmu veidošana, videokonference, online aptaujas, Skype, blogs, Twitter u.tml.)
• otrās aptaujas veikšana par skolēnu mediju paradumiem, iegūto datu apkopošana un analīze;
• nodarbības skolēniem par interneta lietošanas paradumiem un drošību internetā, bukleta izveide,
• otrās videokonferences organizēšana un diskusija ar projekta partneriem par aptaujas rezultātiem un drošu interneta izmantošanu,
• skolēnu atlases konkursu organizēšana,
• informatīvas sanāksmes skolēnu vecākiem, kuru bērni tiek izvirzīti dalībai projekta sanāksmēs,
• gan skolēnu, gan skolotāju dalīšanās pieredzē par projekta sanāksmēs gūtajām atziņām,
• darba grupas sanāksmes,
• materiālu ievietošana projekta blogā, to komentēšana,
• regulāra sarakste ar dalībvalstu koordinatoriem, projektā iesaistīto savstarpējie kontakti, izmantojot dažādus medijus,
• projekta darba atspoguļošana dažādos medijos,
• savlaicīga nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Pašlaik skolā ir uzsākta nopietna gatavošanās braucienam uz Budapeštu. Projekta darba grupa ir veikusi arī skolēnu atlasi saskaņā ar skolā pieņemto projekta īstenošanas kārtību. Mūsu skolu Ungārijā pārstāvēs Elīna Kanča (8.a klase), Sigita Gavare (9.a klase), Gints Kapteinis (8.b klase) un Igors Babaks (8.b klase). Taču vēlos vēlreiz uzsvērt, ka projekta darbā skolā ir iesaistīti ne tikai tie skolēni, kuri piedalās mobilitātēs, bet gan visa projekta mērķauditorija, t.i., skolēni 13 – 15 gadu vecumā. Atgādinu, ka aktivitātēs skolā var darboties arī cita vecumposma audzēkņi.

Lai arī Comenius projekta otrais darba gads mums visiem ir radošs, ražens, darbīgs un interesants, lai tas nes prieku un gandarījumu par paveikto!

Pirmā Comenius projekta partnervalstu tikšanās Pļaviņās veiksmīgi aizvadīta

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja Pļaviņu novada ģimnāzijā

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) ietvaros no 4.maija līdz 9.maijam Pļaviņu novada ģimnāzijā uzņēmām gaidītus ciemiņus – 18 skolēnus un skolotājus no sadarbības skolām Tamisārē (Somija), Konjā (Turcija) un Budapeštā (Ungārija).

Projekta dalībnieki Rīgā pie Brīvības pieminekļa

Projekta dalībnieki Rīgā pie Brīvības pieminekļa

Tās bija patiešām skaistas, interesantas, saturīgas un piepildītas dienas – tā, projekta sanāksmei noslēdzoties, atzinām visi tajā iesaistītie – gan mūsu viesi, gan visai plašais pašmāju dalībnieku skaits. Projekta tikšanās veiksmīgo norisi nodrošināja dažādu faktoru kopums. Vispirms jau jāatzīmē, ka tika ieguldīts liels un pamatīgs sagatavošanās darbs. Darba grupa daudz un rūpīgi strādāja pie tikšanās plānošanas, pie tam – daļu no iepriekš saplānotā vēlāk nācās operatīvi pārplānot, jo bija jārēķinās gan ar pavasara plūdu izraisītajām sekām, gan pēkšņu tehniskas avārijas rezultātā radušos nepieciešamību dienu pirms viesu ielidošanas atrast jaunas naktsmītnes iepriekšējo vietā. Domāju, ka šajā laikā spilgti izjutām, cik liela nozīme ir saskaņotam komandas darbam, un varam būt tikai gandarīti, ka mums tāds bija.

Grupa Pļaviņu HES apmeklējuma laikā

Grupa Pļaviņu HES apmeklējuma laikā

Lai plānoto varētu realizēt, noteikti ļoti svarīga bija apkārtējo cilvēku atsaucība. Vēlos uzsvērt, ka sapratni un pretimnākšanu izjutām gandrīz vai no ikviena, pie kura vērsāmies ar saviem priekšlikumiem vai kuram lūdzām palīdzību. Patīkami, ka vairāki cilvēki arī paši piedāvāja savu atbalstu. Kopumā projekta tikšanās sagatavošanā un organizēšanā bija plašs iesaistīto loks – gan pedagogi un audzēkņi, gan skolēnu vecāki, gan sabiedrības pārstāvji.

Viesus mēs varējām iepriecināt ar daudzveidīgu un pārdomātu programmu. Lai iepazīstinātu ar mūsu zemi, novadu, pilsētu un skolu, kopīgi apskatījām Vecrīgu, devāmies ekskursijā pa Pļaviņām un Pļaviņu novadu, pabijām Kalsnavas arborētumā un dažādu senlietu muzejā netālu no Aiviekstes, Kokneses pilsdrupās un Likteņdārzā, apmeklējām Pļaviņu HES Aizkrauklē un Sēļu sētu Jēkabpilī. Aizraujoša visiem šķita meža stādīšana biatlona un slēpošanas bāzē “Jankas”, interaktīvā orientēšanās spēle “Checkpoint” un citas aktivitātes sporta un atpūtas bāzē “Mailes”. Bija interesanti konstatēt, ka arī mēs paši, mājinieki, nebūt ne visi līdz šim esam pabijuši visās tajās vietās, kuras rādījām ciemiņiem, piemēram, Pētera akmens, Pļaviņu HES vai senlietu muzejs bija atklājums arī vairākiem no mums.

Projekta dalībnieki priecājas par iestādītajām eglītēm "Jankās"

Projekta dalībnieki priecājas par iestādītajām eglītēm “Jankās”

Kāda sena indiešu gudrība vēsta, ka mēs šo planētu neesam mantojuši no saviem vecākiem, bet gan aizņēmušies no saviem bērniem. Šī atziņa caurvija gan jau minētās, gan arī visas pārējās projekta aktivitātes. Skolēnu grupu darba laikā, kā arī citos pasākumos tika akcentētas tādas globālas, taču ikvienam no mums būtiskas tēmas kā dabas un vides aizsardzība, resursu un enerģijas taupīšana, tostarp – arī izmantojot dažādas elektroniskas ierīces.

Šajā tikšanās reizē starptautisko grupu darbā aktīvi un atbildīgi iesaistījās un darbojās arī mūsu skolēni Sigita Gavare (8.a), Gints Kapteinis (7.b), Arina Deņisova (7.b), Ieva Skrabutena (9.a) un Arnolds Arnītis (9.b). Projekta aktivitātēs piedalījās arī visi aizvadīto sanāksmju Turcijā un Somijā dalībnieki un arī citi mūsu skolas skolēni. Varu droši apgalvot, ka tikšanās laikā tika attīstītas un nostiprinātas tādas 21.gadsimta pamatkompetences kā komunikācija svešvalodās, pašiniciatīva, pamatkompetences dabaszinātnēs un tehnoloģijās, digitālās prasmes, kultūras izpratne un izpausme, sociālās un pilsoniskās prasmes.

Paveikto grupas darbu prezentējot

Paveikto grupas darbu prezentējot

Jā, īpaši mūsu draugiem no Budapeštas un Konjas, kurās katrā dzīvo nepilni divi miljoni iedzīvotāju, mūsu mazā un nesteidzīgā pilsētiņa Pļaviņas bija kaut kas neierasts un neikdienišķs, taču Comenius projekts jau lielā mērā tieši ar to arī ir vērtīgs, ka mēs varam iepazīt dažādību, atšķirīgo, salīdzināt to ar savu pieredzi un mācīties viens no otra.

Mēs vēlreiz guvām pārliecību, ka arī mēs esam gana bagāti, spējam būt interesanti un saistoši citu valstu pārstāvjiem. Vislielāko sajūsmu un apbrīnu viesu vidū izpelnījās mūsu iespējas IT jomā mācību procesā, mūsu plašais interešu izglītības piedāvājums, kura daļu viņi varēja vērot noslēguma pasākumā, dažādās ārpusstundu aktivitātes. Skolēniem no Turcijas arī diskotēka mūsu skolā bija ļoti patīkams pārsteigums, jo viņu skolā tādas netiek rīkotas. Un kur nu vēl mūsu skaistā daba un arī mūsu cilvēku sirsnība un viesmīlība!

Domāju, ka mūsu skola var būt ļoti apmierināta ar sasniegtajiem rezultātiem. Piemēram, Sigita Gavare, izvērtējot tikšanos, min, ka “vēl ne no vienas projektā apmeklētās valsts viesi neatvadījās ar tik patiesām emocijām un aizkustinājuma asarām – tātad mēs savstarpēji bijām ļoti satuvinājušies! Latvija viņiem paliks atmiņā kā skaista un interesanta zeme.” Bet Gints Kapteinis saka, ka “šajā projektā ieguva jaunas zināšanas par dabu, par elektrību, par citu valstu problēmām vides aizsardzības un resursu jomā. Atmiņā paliks gan grupu darbs, gan mācību ekskursijas un citi pasākumi. Bija ļoti grūti atvadīties no grupas biedriem, ar kuriem cieši sadraudzējāmies.”

Bet Ieva Skrabutena par projekta norisēm izsakās šādi: “Man šis projekts liekas ļoti interesants. Tikšanās laikā Pļaviņās apmeklējām dažādas vietas tuvākajā apkārtnē, piedalījāmies radošās un sportiskās aktivitātēs, strādājām pie tēmām par elektroenerģiju, tās taupīšanu, lietojot dažādus mēdijus, ekoloģiju un citām. Interesanti bija arī paskatīties, kā partnervalstu pārstāvji bija izpildījuši mājas darbu – izveidojuši prezentāciju par elektroenerģiju. Kopumā šis Comenius projekts man devis ļoti daudz – es iepazinu dažādus cilvēkus, viņu dzīvesveidu, paradumus, kā arī uzzināju interesantus faktus par elektroenerģiju, ekoloģiju un dabas aizsardzību, pilnveidoju prasmes komunicēt, sadarboties un arī angļu valodas prasmi. Šī projekta laikā dalībnieki tiešām ļoti sadraudzējās un bija grūti no viņiem atvadīties. Tieši tāpēc es vēlos turpināt piedalīties šajā projektā!”

Dalībnieki noslēguma vakara pasākumā skolas svinību zālē

Dalībnieki noslēguma vakara pasākumā skolas svinību zālē

Darbu tik lielā un nozīmīgā projektā nevar paveikt viens cilvēks, tāpēc vēlos pateikties visiem, kuri sniedza atbalstu, ieguldīja savu enerģiju, izdomu un laiku, lai šī ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros organizētā tikšanās Pļaviņu novada ģimnāzijā izdotos.

Vispirms paldies projekta darba grupas locekļiem – Valdai Mičulei, Indrai Ozoliņai, Jeļenai Ozolai, Inetai Bicālai, Silgai Stučkai un Aldim Lazdam. Paldies arī pārējiem kolēģiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, bet jo īpaši – Jānim Eidukam, Kristiānai Balodei, Gintam Balodim, Ivetai Dūmiņai, Vitālijam Kuzmovam, Anitai Seikovskai, Aivai Siliņai, Sigitai Vilkaplāterei, Evitai Valdbergai, Armandai Lasmanei, Mirdzai Sīmanei, Sanitai Bērziņai. Esmu pateicīga arī Ivetai Ušackai un viņas kolēģēm par lieliski noorganizēto radošo darbnīcu, Sarmītei Ambainei, Tatjanai Zagorskai un Inārai Upeniecei – par atbalstu mākslinieciskās pašdarbības priekšnesumiem noslēguma vakarā.

Vēl īpašu paldies noteikti vēlos teikt ģimenēm, kuras laipni un viesmīlīgi savās mājās uzņēma somu skolēnus – Ligitai un Aināram Arnīšiem, Santai un Viktoram Patrijukiem, Natālijai Deņisovai un Viktoram Dudaram. Paldies arī Evijai Smilgājai par gatavību iesaistīties viesu uzņemšanā. Es domāju, ka visas šīs ģimenes parādīja lielisku piemēru pārējiem un ceru, ka nākamajā tikšanās reizē mēs visus mūsu ciemiņus varēsim izmitināt viesģimenēs.

Par interesanto ekskursiju vadīšanu un atsaucību, pateicoties kurai, ieejas vai īres maksa mūsu izvēlētajos apskates vai nodarbību objektos bija krietni mazāka vai nebija jāmaksā nemaz, liels paldies Guntai Lazdai, Arvīdam Pīpkalējam, Jānim Zīliņam, Laumai Ārei, Ivetai Briedei, Spuļu un Klušu ģimenēm!

Patīkami bija sadarboties arī ar mūsu skolas ēdnīcas kolektīvu Ilzes Filipsones vadībā, SIA “Ģimenes sēta” un viesu namu Aiviekstē, kā arī ar vienmēr smaidīgo un omulīgo autobusa šoferi Oļegu Draboviču.

Par atsaucību paldies arī Pļaviņu novada domei.

Un, protams, bez mūsu skolas direktora Vladimira Samohina ieinteresētības un atbalsta šī projekta veiksmīga norise nebūtu iedomājama! Paldies direktoram un viņa ģimenei arī par skolotājiem noorganizēto brīnišķīgo vakaru savās mājās Skrīveros!

Noslēgumā paldies vēlos pateikt arī mūsu skolēniem – gan tiem, kuri aktīvi iesaistījās visās projekta norisēs, gan tiem, kuri piedalījās atsevišķās tā aktivitātēs, – iejutās gidu lomā, uzstājās ar dažādiem priekšnesumiem vai prezentēja skolēnu līdzpārvaldi.

Ceru, ka visi esam uzkrājuši daudz pozitīvu emociju un ar jaunu sparu un degsmi varēsim ķerties klāt nākamajiem mūsu projekta “Media as Challenge and as Possibility” jeb “OMU” darbiem. Lai mums viss izdodas arī turpmāk!

Comenius projekta aktivitātes Pļaviņās

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja Pļaviņu novada ģimnāzijā

No 4. līdz 9. maijam mūsu skola uzņem ciemiņus – pie mums ierodas ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) projekta partneri no Ungārijas (Deák Diák Általános Iskola Budapeštā), Turcijas (Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Konjā) un Somijas (Hakarinteen koulu Tamisārē). Kopā ar ciemiņiem projektā darbosies arī mūsu skolas skolēni un skolotāji.

Mūsu uzdevums būs iepazīstināt viesus ar mūsu zemi, novadu, pilsētu un skolu, īpaši akcentējot dabas aizsardzību, resursu un enerģijas taupīšanu, tostarp – arī izmantojot dažādas elektroniskas ierīces.

Esam iecerējuši plašu un daudzveidīgu programmu.

Lai mums visiem kopā ir izglītojoša, interesanta, jauniem kontaktiem un iespaidiem, kā arī noderīgu pieredzi bagāta un piepildīta nedēļa!

Piedalāmies kustībā „Draudzīga skola”

Kustība "Draudzīgā skola" 2013.gada 25.aprīlī mēs – 9.a klases skolēni Ieva Skrabutena, Mareks Bogdanovičs un psiholoģe Dzintra Vanaga, piedalījāmies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā” kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Mūsu skola šajā kustībā iesaistās jau astoto mācību gadu.

Konference notika augstskolā „Turība”, ar atklāšanas runu uzstājās Laila Rieksta – Riekstiņa. Par pusaudžiem un jauniešiem aktuālu tēmu „Cieni sevi un citus internetā” runāja „Drošāka interneta centra” speciāliste Ieva Jankovska un VBTA inspekcijas pārstāvis Raitis Eglītis. Ar pieredzi par drošu, atbildīgu un cieņas pilnu attiecību uzturēšanu savā skolā dalījās Vaivaru pamatskolas, Rīgas speciālās pamatskolas – attīstības centra un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Vēl uzstājās Latvijas Universitātes, PPMF docente Linda Daniela, Centra „Dardedze” programmas „Drosme draudzēties” koordinatore Agnija Bistrova un „Latvijas Vecāku Foruma” pārstāve Kristīne Dūdiņa par skolēnu savstarpējas vardarbības novēršanu un cieņpilnas vides veidošanu skolā.

Pēc pusdienām visi konferences dalībnieki tikām sadalīti darba grupās un veidojām prezentācijas ar dažādiem priekšlikumiem, kā uzlabot vidi skolā. Ar gandarījumu secinājām, ka daudzas idejas, ko citi skolēni vēlas ieviest, mūsu skolā jau veiksmīgi darbojas, un savu skolu varam dēvēt par draudzīgu.

Pedagogu konkursa „Par labāko klases audzināšanas stundu cieņas veicināšanai klasē” vērtīgas VBTA inspekcijas balvas saņēma audzinātājas no Ikšķiles vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas un Kuldīgas ģimnāzijas.

Konferences noslēguma daļā piedalījās Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki: LNT žurnālists Haralds Burkovskis, aktieris Ivars Puga, arhibīskaps Stankevičs, grupas „Auļi” mūziķis Ģirts, žurnālists Jānis Palkavnieks. Viņi stāstīja par piedzīvoto savos skolas gados un atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

Mareks Bogdanovičs (9.a), konferences dalībnieks

Videokonference par anketas “Plašāk pazīstamo mēdiju lietošana” (“Favourite Media Questionnaire”) rezultātiem

Comenius, VIAAIneta Bicāla, angļu valodas skolotāja, Comenius projekta darba grupas locekle

Mēdiju izmantošana cilvēka ikdienā ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu, tā strauji attīstās un piesaista sabiedrības uzmanību, atliek tikai sekot to jauninājumiem un pielietošanas iespējām.
Arī mūsu ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros viens no uzdevumiem bija apzināt skolēnus par dažādu mēdiju izmantošanu un pielietošanu.

Aptaujā piedalījās 6. – 8. klašu skolēni, kopā 108 respondenti. Anketa skolēniem bija jāizpilda angļu valodā. Apkopojot anketas rezultātus var izdarīt secinājumus, cik aktīvi mēdiju lietotāji ir mūsu skolēni un kādos nolūkos tie tiek izmantoti.

Vispopulārākie mēdiji, ko mūsu skolēni izmanto ir TV un internets, apsteidzot radio, presi, fotokameru un videokameru. TV, internets un prese tiek lietoti galvenokārt mūzikas jomā, pēc tam ierindojas interese par sportu, dabu un aktualitātēm šobrīd. Ar anketas palīdzību uzzinājām, vai vecāki pievērš uzmanību, ko viņu bērni dara plašajā “mēdiju laukā”. Tikai 16 % respondentu atzina, ka vecāki izvērtē bērnu skatītos TV raidījumus vai darbošanos internetā. Zinot, ka lasīšana nav mīļākā skolēnu nodarbošanās, interesanti bija uzzināt skolēnu viedokli par preses izmantošanu. Rezultāti rāda, ka 60% skolēnu lasa kādu avīzi vai žurnālu. Pārsvarā tiek lasīti raksti par mūziku, sportu, dzīvniekiem, modi un hobijiem.

Skolēni kā problēmu izvirza interneta lietošanas iespējas. Diemžēl samērā maz ir iespējas to izmantot publiskā vietā un pārsvarā tas ir maksas pakalpojums. Vairāk to izmanto mājas apstākļos ar datora palīdzību, publiskajās telpās skolēni izmanto arī ar mobilā telefona palīdzību. Internets kā resurss tiek izmantots: e – pastu sarakstei, video materiālu skatīšanai un lejupielādēšanai, “čatošanai”, spēļu spēlēšanai un informācijas meklēšanai. Mazāk skolēni internetu izmanto izglītošanās nolūkā vai veidojot savas mājas lapas.

Anketā tika jautāts par dažādu mēdiju paralēlu izmantošanu. Ikdienā mēs bieži neapzināti un nelietderīgi izmantojam vienlaicīgi dažādas ierīces, kas nekādā ziņā netaupa mūsu energoresursus un finanšu līdzekļus. Skolēni atzīmē, ka paralēli mājās biežāk lieto TV, telefonu, datoru un radio, bet gatavojot mājas darbus – TV, datoru un mobilo telefonu. Atliek tikai secināt, ka darba produktivitāte zūd, vienlaicīgi izmantojot visas šīs ierīces, lai veiktu svarīgu mācību uzdevumu. Šis jautājums tiks plašāk skatīts arī mūsu dalībvalstu nākamajā tikšanās reizē pie mums Pļaviņās. Skolēni strādās grupās un domās, kā saudzīgāk izturēties un taupīt energoresursus ikdienā, lai dzīvotu un domātu zaļi.

25. aprīlī notika mūsu projekta dalībvalstu video konference, kurā tika runāts par anketas “Favourite Media Questionnaire” rezultātiem. Konferenci klātienē bija atnākuši vērot skolēni no 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a un 9.b klases. Ar mūsu skolā veiktās anketas rezultātiem citas dalībvalstis iepazīstināja 7.b klases skolēni Arina Deņisova un Gints Kapteinis. Skolēniem tā bija vēl viena lieliska iespēja izvērtēt un pielietot savas angļu valodas zināšanas un prasmes reālajā dzīvē. Videokonferenci noritēja veiksmīgi, visas valstis bija pievienojušās un stāstīja par saviem apkopotajiem rezultātiem.

Varam justies gandarīti, ka mūsu skolā ir kvalitatīvs IKT nodrošinājums un labs speciālists IKT jomā – skolotājs Aldis Lazda, lai varētu rīkot šāda veida konferences, kas mūsdienās pamazām kļūst par iecienītu komunicēšanas veidu. Mūsu auditorijas pulks bija vislielākais, tāpēc gribas paldies teikt konferences organizatoriem, visiem skolēniem, kuri piedalījās aptaujā un pauda savu viedokli, skolotājiem, kas apkopoja aptaujas rezultātus un citiem tās dalībniekiem. Lai mums veiksmīga turpmākā sadarbība!