Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Pasaules lielākā mācību stunda” un citas UNESCO ASP aktivitātes dod ieguldījumu arī skolas tēla veidošanā

unesco
Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

Ir noslēgusies starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda”, ko Latvijā organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Šī akcija katru gadu vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, kā arī rosināt ikvienu iesaistīties šo mērķu sasniegšanā.

Šī akcija Latvijā norisinājās otro gadu, tās dalībnieki tika aicināti sagatavot mācību stundu, nodarbību vai citu pasākumu plānus par sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī: veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, runāt par nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu dzīvesveidu un veselību, dzimumu līdztiesību un citām būtiskām tēmām.

Pēc UNESCO LNK sniegtajām ziņām šogad starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” piedalījās 45 Latvijas izglītības iestādes, to vidū arī mūsu skola. Skolās akcija noritēja galvenokārt septembra beigās un oktobra sākumā, jo līdz 17. oktobrim projekta koordinatoriem bija jāiesūta sagatavotie stundu plāni, fotogrāfijas un citi materiāli. Priecājos, ka arī šajā mācību gadā vairāki mūsu skolas skolotāji novadīja šīs netradicionālās mācību stundas, bet iesūtīšanai UNESCO LNK tika sagatavots triju skolotāju – Lanas Ivanovas, Ivetas Krastiņas un Mārītes Skrabutenas – veikums.

7. decembrī Izglītības un zinātnes ministrijā Rīgā notika akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākums, kurā tika izvērtēts paveiktais un apbalvoti laureāti. Ar lielu prieku un lepnumu varu atzīmēt, ka starp pirmajām piecām žūrijas komisijas visaugstāk novērtētajām stundām bija arī skolotājas Lanas Ivanovas stunda sociālajās zinībās 6. klasei “Cilvēki mums apkārt”, par kuru viņa tika apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu. Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) simpātiju balvu saņēma skolotāja Mārīte Skrabutena par stundu sociālajās zinībās 7. klasē “Sadarbība spēj…!?”. Arī skolotājas Ivetas Krastiņas stunda “Mūsu Pļaviņas – drošas un ilgtspējīgas!” 10. klasē tika atzinīgi novērtēta. Visi 45 Latvijas izglītības iestāžu sagatavotie 93 nodarbību plāni ir jau apkopoti publikācijā “Solis pasaulē. Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā”, kurus ierosmei var izmantot ikviens interesents (skat. https://failiem.lv/u/drh2f7j6).

Šajā mācību gadā mūsu skola ir čakli piedalījusies arī citās UNESCO ASP dalībskolām piedāvātajās aktivitātēs, par daudzām no tām jau ir sīkāka informācija mūsu skolas mājas lapā.

Šoreiz gribētu atzīmēt mūsu dalību divos konkursos, par kuru rezultātiem iepriekš neesam rakstījuši. Novembra beigās no Ļubļanas (Slovēnija) saņēmām Pateicības rakstu par skolas veiksmīgu piedalīšanos starptautiskā konkursā “With the bee – for the bee 2016” (“Ar biti – priekš bites 2016”). Konkursa mērķis un uzdevums bija ar fotogrāfiju palīdzību iemūžināt ar bitēm un biškopību saistītu mantojumu, tādējādi rosinot skolēnu interesi par bišu dzīvi un senajām biškopības tradīcijām. Skolotāja Iveta Briede kopā ar savu audzēkni Marku Ņesterovu godam paveica šo uzdevumu, saņemot konkursa organizatoru Pateicības rakstus.

2016. gads ir latviešu glezniecības pamatlicēja Jaņa Rozentāla jubilejas gads. Jaņa Rozentāla 150. gadadiena iekļauta starptautiskajā UNESCO svinamo dienu kalendārā, kas tika atzīmēta ar plašu un daudzveidīgu programmu visā Latvijā. Lai ar mākslinieka radošo mantojumu tuvāk iepazītos skolu jaunieši, pēc UNESCO LNK ierosinājuma kopā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju tika organizēts konkurss “Solis gleznā. Rozentāls”. Arī mūsu skolas skolēni (Marta Buševica, Violeta Adamoviča, Annija Bērziņa, Samanta Djubina, Rēzija Līna Upeniece, Elīza Klaucāne, Viktorija Samanta Mateša, Letīcija Janoviča, Rainers Milsons, Paula Sondore, Gints Kapteinis, Gatis Bizūns, Kristaps Mežmalis, Baiba Matuka, Zane Orlovska, Daniela Gabranova, Alise Žmurova, Rūta Vanaga, Džesika Nikaļuka, Emīls Lūciņš, Kristīne Činka, Lineta Lauva, Karīna Davidova, Artis Aizporietis, Alvis Bučis, Artis Lakstīgala, Alīna Kačkāne, Paula Lamberga, Agate Krista Kriņicka, Madara Ļaksa) vizuālās mākslas skolotājas Daces Vēveres vadībā un sākumskolas skolotājas Ingas Baginskas audzēknes (Sofija Pakalka, Katrīna Puškeļa) ar saviem radošajiem darbiem piedalījās šajā konkursā. Darbi ir publicēti bērnu un jauniešu konkursa DARINI KALENDĀRU 2017 „Solis gleznā” vietnē (skat. http://darini.lv/2016/darbi/).

Par aktīvu līdzdalību un iesaisti UNESCO nedēļā 2016, kas bija veltīta 25.gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai, mūsu skola ir saņēmusi UNESCO LNK ģenerālsekretāres Baibas Moļņikas Pateicības rakstu.

Domāju, ka Baibas Moļņikas teiktais IZM organizētajā svinīgajā starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” noslēguma pasākumā labi sasaucas gan ar mūsu projekta ideju, gan gaidāmajiem Ziemassvētkiem: “Mēs ļoti gribam cerēt, ka 17 ilgtspējīgās attīstības mērķus mēs varam saukt arī par 17 cilvēcības mērķiem un ka priekškars, kas ceļas jaunai izrādei, radīs sakārtotu, mierpilnu un iekļaujošu sabiedrību. Atslēgas vārds šai sabiedrībai ir izglītība un kultūra, jo tieši tā sniedz mums zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai ikviens šajā pasaulē justos saredzēts, saprasts un spējīgs piepildīt savu sapni kā daļu no lielās kopīgās vīzijas.”

Paldies visiem par paveikto 1. semestrī, lai aktīvs, radošs un veiksmīgs darbs projektā arī turpmāk!

 Ieskatam – fotogrāfijas par rakstā minētajām aktivitātēm:


 

Pasaules filozofijas dienai veltītas nodarbības

logo

Mārīte Skrabutena, sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas vadītāja

Novembra trešajā ceturtdienā, pateicoties UNESCO iniciatīvai,  kopš 2002.gada pasaulē atzīmē Pasaules filozofijas dienu. Šajā dienā tiek izcelta filozofijas nozīme ikviena cilvēka dzīvē un sabiedrības procesos, veicinot šīs nozares pieejamību un izpratni par to. Tās mērķi ir iedrošināt visas pasaules cilvēkus dalīties ar savu filozofisko mantojumu un būt atvērtiem jaunām idejām. Latvijā Pasaules filozofijas dienu atzīmē kopš 2003.gada.

Tā kā esam UNESCO ASP dalībskola, arī mūsu skolā Pasaules filozofijas dienai tika veltītas vairākas aktivitātes. Kulturoloģijas stundās vidusskolēni tika rosināti filozofiskām pārdomām par sevi, pasauli un cilvēka vietu tajā. Vidusskolēni aktualizēja un iztirzāja un jēdzienu “filozofija”, centās izprast, ka tā ir zinātne par dabas, sabiedrības un domāšanas vispārējiem likumiem, mācība par esamības un izziņas vispārējiem principiem. Jaunieši aktīvi debatēja par Seneka Lūcija teikto “Zināšanas par labo un ļauno ir filozofijas priekšmets”, par Cicerona uzskatu, ka “Filozofija ir prāta kultūra”. Skolēni veica arī dažādus radošus uzdevumus sevis apzināšanā, savas būtības un vietas redzējuma meklējumos.

16. novembrī – Starptautiskā tolerances diena

logo

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

Pēc UNESCO iniciatīvas 16. novembris visā pasaulē kopš 1995.gada tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena.

Jēdziena “tolerance” izcelsmes pamatā ir latīņu vārds indulgence, spēja pieņemt un cienīt citu cilvēku viedokli, reliģisko piederību un uzvedību. Tolerances sinonīms ir labā griba, kas izpaužas uzvedībā un attieksmē –  atļaut cilvēkiem runāt, rīkoties pēc viņu ieskatiem, viņus nekritizējot un nenosodot, arī tad, ja viņu pārliecība vai rīcība atšķiras no “tava/mūsu” priekšstata par vēlamo. Katram ir tiesības dzīvot saskaņā ar saviem uzskatiem (protams, nepārkāpjot vispārpieņemtās normas), bet līdz ar to arī atzīt, ka tādas tiesības ir arī citiem.

UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova  ir norādījusi, ka „tolerance ir skola dialogam. Tas ir nosacījums, lai identificētu un salīdzinātu pieredzi, uzskatus, kopīgas pamatvērtības, kas piemīt cilvēcei, neatkarīgi no mūsu dažādās izcelsmes, ticības vai kultūras. Tolerance pēc definīcijas ir atvērtība pret citiem, un tas ir pretstats vienaldzībai un savas kultūras vai sabiedrības noliegšanai.”

Arī Latvijā, tajā skaitā Pļaviņās, daudzu cilvēku mācības, profesionālā darbība un ikdiena saistīta ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Spēja saprasties un sadzīvot kopā, panākt kolektīvu lēmumu pieņemšanu daudzkultūru vidē, neaizvainojot kādu viņa etniskās vai reliģiskās piederības dēļ, mūsdienās ir jo īpaši nozīmīga un izkopjama.

Atzīmējot Starptautisko tolerances dienu, mēs, kā UNESCO ASP dalībskola, organizējām zibakciju, kurā rosinājām domāt par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā. Paldies visām 5.-12.klašu darba grupām par aktīvo un ieinteresēto darbošanos! Lai klašu veidotie plakāti ir kā atgādinājums un aicinājums mums visiem būt iecietīgiem, smalkjūtīgiem, draudzīgiem, labestīgiem, saprotošiem un vienmēr ievērot cieņpilnu attieksmi saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Mēs taču to varam, vai ne!?

UNESCO nedēļa mūsu skolā veiksmīgi aizvadīta

unesco UNESCO-nedelas_logo_2016

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

No 10. līdz 16.oktobrim visā Latvijā notika UNESCO nedēļa, kas bija veltīta 25.gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO). Pirms 25 gadiem, 1991.gada 14.oktobrī, oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs un Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

Arī mūsu skolā ar daudzveidīgiem pasākumiem atzīmējām šo Latvijai tik nozīmīgo gadskārtu. Pļaviņu novada ģimnāzijas vārdu varējām lasīt dažādos masu medijos publicēto iestāžu sarakstā, kuras iesaistās UNESCO nedēļas organizēšanā, aicinot ikvienu cildināt UNESCO Latvijas dārgumus. UNESCO nedēļas ietvaros mūsu skolā tika organizētas šādas aktivitātes:

Latvijā UNESCO nedēļa tiek rīkota kopš 2011.gada. Mūsu skolā to plašāk atzīmējām otro gadu. Domāju, ka mums izdevās izcelt UNESCO akcentētās vērtības gan starptautiskā, gan nacionālā mērogā, iedvesmoties no tām, kā arī pamatīgāk iepazīt mantojumu sev līdzās.

UNESCO nedēļa 2016

UNESCO-nedelas_logo_2016Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. Ar šo svinīgo brīdi Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē, kas apvienojušās pēc Otrā pasaules kara, lai pasaulē veicinātu miera kultūru, rosinātu sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dotu ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicinātu ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.

Šogad UNESCO nedēļa Latvijā norisinās no 10. līdz 16. oktobrim, kuras pamata tēma ir Latvijas cildināšana pasaulē. UNESCO nedēļas mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto Latvijas 25 dalības gados UNESCO.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir izveidots ar mērķi izcelt, apzināt un popularizēt Latvijas kultūras un dabas mantojumu. UNESCO uzsver, ka zināšanas atspoguļo ne tikai informācijas apjoms, ko pārvaldām, bet arī sabiedrības sociālās, kultūras, ekonomikas, politiskās prasmes izmantot informāciju un zināšanas turpmākai attīstībai.

Latvijas UNESCO dārgumi:
*Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunceltne – mūsdienīgs pasaules līmeņa zināšanu, izglītības un kultūras centrs
*Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku tradīcija
*Krišjāņa Barona Dainu skapis
*Rīgas vēsturiskais centrs
*Baltijas ceļš
*Suitu kultūrtelpa
*Strūves ģeodēziskais loks
*Daugavas loki u.c.

 

Skolas Preses ministrija

Mēs – starp Zinātnieku nakts pasākumu, Atvērto durvju dienas Saeimā un Zemkopības ministrijā dalībniekiem

 Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore

unesco

Atsaucoties UNESCO LNK uzaicinājumam UNESCO ASP iesaistītajām skolām 30. septembrī piedalīties sadarbībā ar RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos, 8., 9. un 10. klases skolēnu grupa (Linda Kudrjavceva, Rendija Dutkeviča, Amanda Ķirse, Eva Meļihova, Evita Meļihova, Evija Miltiņa, Annija Ilga Šmite, Artis Aizporietis, Genādijs Circins, Karīna Davidova, Agate Mežmale, Kitija Smirnova, Madara Bogdanova, Anete Kapteine, Līva Kārkliņa, Rolands Paļuga, Samanta Pusplatā, Mārtiņš Zeps, Emīls Bogdanovičs, Artis Lakstīgala, Samanta Mēnese, Sandis Novoselovs, Rēzija Līna Upeniece) skolotāju Ilzes Seipules, Ivetas Briedes un Valda Silova vadībā devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. Tā kā 30. septembrī Valsts kanceleja, sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, organizēja Atvērto durvju dienu, izmantojām arī šo iespēju un apmeklējām Latvijas Republikas Saeimu un Zemkopības ministriju.

Atvērto durvju diena Saeimā notika jau devīto reizi, šogad tā tika organizēta kopā ar Latvijas Valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Ar lielu interesi apskatījām Saeimas telpas – Sēžu zāli, kurā katru ceturtdienu deputāti sanāk uz sēdēm, Sarkano zāli, Dzelteno zāli, Balsošanas zāli un Dāvanu zāli, varējām ielūkoties arī reprezentācijas telpās, kuras ikdienas parlamenta ekskursiju laikā nav pieejamas. Skolēni piedalījās arī sagatavotajā viktorīnā, atbildot uz dažādiem jautājumiem par parlamenta darbību.

Saeimas namā notika ekspozīcijas #EsEsmuLatvija nākotnes daļas atklāšana, kurā ikviens no mums interaktīvā veidā varēja iejusties valsts nākotnes veidotāju tēlā, kā arī uzņemt, izdrukāt un sociālajos tīklos dalīties ar savu nākotnes foto. Vēl visiem apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja uz jebkuru vietu Latvijā saviem tuvajiem bez maksas nosūtīt īpaši šim pasākumam izgatavotu pastkarti “Es esmu Latvija”, ko mūsu skolēni arī labprāt izmantoja.

Otra mūsu skolēnu grupa apmeklēja Zemkopības ministriju. Ekskursijas laikā viņi uzzināja daudz interesantu faktu, piemēram, ka zemkopības ministra kabinets vēl joprojām ir aprīkots ar mēbelēm, kuras savulaik lietoja Kārlis Ulmanis 1918.gadā, ka šajā telpā tika uzņemti arī kadri filmai “Baiga vasara”. Apmeklētājiem bija sagatavoti viktorīnas jautājumi par tēmām, kas ir Zemkopības ministrijas kompetencē: mežsaimniecība, zvejniecība, meliorācija, medības. Draudzīgā sacensībā ar Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas skolēniem, kuri arī tobrīd viesojās Zemkopības ministrijā, uzvaru izcīnīja mūsu skolas komanda, rezultātā iegūstot par diviem lineāliem un diviem zīmuļiem vairāk.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Ķīpsalu uz Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti un Ķīmijas fakultāti, kur 3.-5. un 7.-11. klases skolēniem tika piedāvāta īpaša programma “Radošā zinātne”  – gan Laboratorium.lv eksperimenti, gan viesošanās Latvenergo enerģētikas muzejā un Fizmix šovi, gan arī iespēja apmeklēt RTU laboratorijas un piedalīties darbnīcās. Šī īpašā akcija – Zinātnieku nakts – šogad jau vienpadsmito reizi tika rīkota visā Eiropā.

Vērojām un paši piedalījāmies dažādās nodarbībās. Zinātnes šovā bija iespēja noskaidrot, kāda ir atšķirība starp ķīmiju un fiziku, RTU zinātnieku vadībā arī pašiem piedalīties dažādu eksperimentu veikšanā. Priekšnesumi ne tikai aizrāva ar savu krāšņumu, bet nemanāmi arī izglītoja visus klātesošos. Ļoti saistoša un interesanta izrādījās arī darbošanās stacijās, kur paši varējām izgatavot baterijas, izmēģināt, kā no dzīviem augiem un baktērijām iegūt elektroenerģiju, apgūt audumu apdrukas tehniku, pagatavot kompozītmateriālus no augiem un elestoplasta, patstāvīgi veikt dažādas ķīmiskās reakcijas.

Pēc daudzveidīgo darbnīcu apmeklēšanas skolēni atzina, ka bija ļoti interesanti pašiem iesaistīties izvēlētajās aktivitātes un arī turēt rokās sava darba augļus. Mājupceļā brauciena dalībnieki teica: “Tagad mēs zinām, ka nākošgad atkal apmeklēsim Zinātnieku nakti un aktīvi tajā līdzdarbosimies.”

Esam aktīvi atbalstot skolasbiedru darbus!

unescoAicinu skolotājus un skolēnus būt aktīviem, balsojot par mūsu skolas pārstāvju iesniegtajiem darbiem mājas lapā http://darini.lv/2016/darbi/. 2016. gads paiet Jaņa Rozentāla zīmē, jo ievērojamajam latviešu māksliniekam aprit 150. gadadiena, šis notikums ieguvis arī starptautisku ievērību, jo UNESCO iekļāvusi mākslinieka jubileju UNESCO svinamo dienu kalendārā.

Konkursa organizatori cer, ka, aicinot tā dalībniekus atveidot J.Rozentāla un viņa laikabiedru gleznas ar fotogrāfijas palīdzību, bērniem un jauniešiem tiks piedāvāta lieliska iespēja kā netradicionālā un saistošā veidā runāt par Latvijas mākslas vēsturi un nozīmīgām personībām tajā.

No mūsu aktivitātes ir atkarīgs, vai mūsu skolasbiedru darbs tiks izvēlēts par UNESCO 2017.gada kalendāra vāka titulbildi!

Vizuālās mākslas skolotāja Dace Vēvere

 
http://darini.lv/2016/darbi/183
http://darini.lv/2016/darbi/184/
http://darini.lv/2016/darbi/186/
http://darini.lv/2016/darbi/190/
http://darini.lv/2016/darbi/191/
http://darini.lv/2016/darbi/193/
http://darini.lv/2016/darbi/194/
http://darini.lv/2016/darbi/195/
http://darini.lv/2016/darbi/197/
http://darini.lv/2016/darbi/198/
http://darini.lv/2016/darbi/200/
http://darini.lv/2016/darbi/201/
http://darini.lv/2016/darbi/202/

Mūsu skolas jaunieši apspriež globāli nozīmīgas tēmas starptautiskā forumā

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

unesco 

Mūsu skolas dalība UNESCO Asociēto skolu projektā paver daudzas lieliskas izglītošanās un redzesloka paplašināšanas iespējas mūsu audzēkņiem un skolotājiem, sekmē skolas atpazīstamību nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Spilgts apliecinājums tam bija arī tikko aizvadītā starptautiskā ANO simulācijas spēle “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei”.

Kad tika saņemts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) aicinājums pieteikties minētajai ANO simulācijas spēlei, mēs nešauboties vēlējāmies tajā piedalīties, skolēni sagatavoja un nosūtīja savus pieteikumus. Mums par lielu prieku visi četri kandidējošie mūsu jaunieši – Zane Čipāne (9.a klase), Gints Kapteinis (10.klase), Lelde Kiopa (11.klase) un Antons Hermanis (11.klase) –  arī izcīnīja tiesības būt dalībnieku skaitā un tika uzaicināti uz šo spēli.

Nozīmīgais starptautiskais jauniešu izglītības forums notika no 2. līdz 4. aprīlim Valmierā un Rīgā. Pirms tam, 26.februārī, Rīgā vēl norisinājās sagatavošanās sanāksme. Dažādās interaktīvās nodarbībās, ko vadīja augsta līmeņa eksperti no LR Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, VAS ”Latvijas Valsts ceļi”, “Baltijas Mediju izcilības centra”, resursu centra sievietēm “Marta”, biedrības “QUO tu domā?”, informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas “CERT.LV”, EWK muzeja Norčēpingā, kā arī UNESCO Nacionālo komisiju treneri un citi mācībspēki, jaunieši tika izglītoti ANO, starptautisko attiecību un diplomātijas jautājumos, padziļinot izpratni par civiliedzīvotāju aizsardzību, klimata pārmaiņām, kiberdrošību, dzimumu līdztiesības veicināšanu, vārda un mediju brīvības nodrošināšanu dažādās pasaules valstīs. Visas aktivitātes notika angļu valodā.

Ar ANO simulācijas spēlei doto nosaukumu “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” projekta organizētāji un atbalstītāji (organizatori: UNESCO LNK un UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Sabiedrības iniciatīvu institūts” no Ukrainas; atbalstītāji: LR Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Bērnu vides skola, Jaunrades fonds, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras sākumskola un citi) vēlējās akcentēt, ka tieši jaunieši ir nākamie politikas veidotāji un īstenotāji un ka ir būtiski viņus iesaistīt šajā procesā, uzklausīt viņu viedokli un idejas jau šodien. Iesaistītie jaunieši ļoti aktīvi un argumentēti diskutēja par globāliem izaicinājumiem un risinājumiem ceļā uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, padziļināja izpratni par Apvienoto Nāciju darbību un nozīmi miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī pilnveidoja savas līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, prasmi panākt vienošanos un strādāt komandā.

Vairāk nekā 100 jaunieši darbojās piecās ANO komitejās un iejutās Angolas, Krievijas, Uzbekistānas, Venecuēlas, Vācijas, Ķīnas, Francijas, Zviedrijas, ASV, Lietuvas un citu pasaules valstu diplomātu lomās, savās darba grupās izstrādāja rezolūcijas, kuras prezentēja un pieņēma simulētajā ANO Ģenerālajā Asamblejā, kura 4.aprīlī notika Ārlietu ministrijā. Dienu Ārlietu ministrijā ar iedvesmojošu uzrunu atklāja ārlietu ministrs, UNESCO LNK viceprezidents Edgars Rinkēvičs. Spēles dalībniekus triju dienu laikā sveica arī tādi augsta līmeņa viesi kā Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms, Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevgens Perebijnis, Igaunijas vēstnieka vietniece Latvijā Merje Stanciene, LR kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente Dace Melbārde, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika. Šī pasākuma  menedžmentu bija uzņēmusies un ļoti veiksmīgi ar to tika galā UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Visi četri mūsu jaunieši ļoti atzinīgi vērtēja iespēju piedalīties šādā nozīmīgā starptautiskā forumā. Piemēram, Lelde Kiopa saka, ka “šis pasākums noteikti atstāja pozitīvu, paliekošu iespaidu, deva jaunu pieredzi. Organizatori bija prasmīgi sabalansējuši zināšanu iegūšanu ar socializēšanos un izklaides elementiem, tāpēc piedalīties bija gan interesanti, gan vērtīgi.” Gints Kapteinis atzīst, ka dalība šajā spēlē bija arī nopietns izaicinājums, jo, lai tai sagatavotos, lai kvalitatīvi varētu diskutēt par mediju un vārda brīvības jautājumiem (Ginta grupa pārstāvēja Krieviju), bija jāiegulda liels darbs. Gints ir gandarīts, ka šajās dienās paspēja iepazīt daudzus jaunus, motivētus un aizrautīgus cilvēkus, ieguva jaunus draugus un domu biedrus. Viņaprāt, pasākums bija ļoti izdevies, katra diena bija īpaša, interesanta un unikāla, un piebilst, ka viņš, tāpat kā visi pārējie, ar nepacietību gaidīs nākamo šāda veida notikumu.

Daži mirkļi no ANO spēles sagatavošanas un ANO Ģenerālās Asamblejas simulācijas:

Aicinām iesaistīties Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcijā 2016!

valoda
Valodas_talka-baneris2Katru gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu.
Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai un kopienai. Arī Latvija ir bagāta ar daudzām latviešu valodas izloksnēm un dažādām citu tautu koptām valodām.
Lai izprastu priekšteču atstāto valodas mantojumu, ir svarīgi pētīt un izzināt savas saknes, to unikālo un atšķirīgo, kas stiprina mūsu saikni ar dzimto vietu un piederību tai. Liela daļa liecību, kas raksturo krāšņo latviešu tautas valodas un kultūras bagātību, glabājas Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē (LFK).
Atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, aicinām visas Latvijas izglītības iestādes no 2016. gada 19. februāra līdz 30. aprīlim iesaistīties akcijā „Valodas talka”, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus un piezīmes, starp kurām, iespējams, ir atrodams arī ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais.
Čaklākajiem un rūpīgākajiem atšifrētājiem dāvanā piemiņas balvas no LFK un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Savukārt čaklākā un rūpīgākā atšifrētāju klase dosies ekskursijā uz Gaismas pili, lai piedzīvotu aizraujošu ekskursiju un iepazītu oriģinālo Krišjāņa Barona Dainu skapi.
Akcijas laikā ikviens skolēns ir aicināts doties uz īpaši radīto interneta vietni http://talka.garamantas.lv, reģistrēties un piedalīties virtuālajā talkā – tradicionālās kultūras materiālu pārrakstīšanā. Aktivitāte ir pieejama desmit dažādās valodās, un katrs var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams gan klasē, gan mājās, kā arī, izmantojot mobilās ierīces.
Akciju rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Vairāk informācijas: talka.garamantas.lv

Pasaules radio dienu atzīmējot…

unesco13. februāris pēc UNESCO dalībvalstu iniciatīvas iekļauts UNESCO Starptautisko svinamo dienu kalendārā kā Pasaules radio diena. Arī šogad, nu jau ceturto gadu pēc kārtas, pasaulē tiek atzīmēta šī diena.

Neskatoties uz pieejamajiem dažādajiem masu informācijas līdzekļiem, mūsdienās radio vēl aizvien ir nozīmīgs medijs, jo tieši radio var sasniegt visplašāko auditoriju gan tradicionālā formātā, gan izmatojot dažādas tehnoloģiskās formās un ierīcēs.

Un kāpēc gan mēs paši nevaram būt radio raidījumu veidotāji?

8.a klases skolēniem tika dota iespēja iejusties “radio ziņu” sagatavošanas un vadīšanas procesā par visdažādākajām tēmām, piem., Interesantais mums apkārt, Pļaviņu novada ziņas īsumā, Nedēļa Pļaviņu novada ģimnāzijā, 8.a klases pavasara ieceres u.c.

Radošums kūsāt kūsāja, jo skolēniem, darbojoties grupās, nācās gan vienoties par atspoguļojamo informāciju, gan arī veidu kā to labāk un interesantāk pasniegt to “klases radiopārraidē”.

Kāds bija rezultāts? Unikāls. Mēs varējām dzirdēt brīnišķīgus ziņu diktorus, iepazīties ar dažādiem studijas viesiem, kuri bija aicināti uz studiju, lai stāstītu par dažādām aktuālām lietām, neizpalika radio džingli.

Paldies 8.a klases skolēniem par uzdrīkstēšanos, radošumu un atraktivitāti!

Sociālo zinību skolotāja Lana Ivanova