Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: ESF

Novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

2012. gada 9. janvārī

Komisijas sēde notiek: Pļaviņās, Daugavas ielā 101

Komisijas sēdi vada: Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins

Komisijas sēdē piedalās: Ilze Seipule – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Lana Ivanova – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības audzināšanas darbā
Mārīte Skrabutena – sociālo zinību un sporta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Krastiņa – Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku arodbiedrības biedre, Pļaviņu novada ģimnāzijas arodkomitejas locekle
Komisijas sēdi protokolē Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas pārzine Sanita Bērziņa

Komisija darbu sāk plkst. 12:00

Darba kārtība:
1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem.
4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.
5. Grozījumu veikšana „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumā Pļaviņu novada ģimnāzijā”.

Lasīt vairāk

Pieteikšanās ESF projekta 6. posma 3. aktivitātei

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

Pļaviņu novada dome līdz 2012.gada 03.janvārim plkst.15.00 izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 6.posma 3. aktivitātē – atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818.

Projekta:

Izveidota Pļaviņu novada pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pļaviņu novadā ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas G. Žildes rīkojumu Nr.3-3/115 no 05.09.2011., pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra MK noteikumu Nr.998 ”Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 15.punktu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas G. Žildes rīkojumu Nr.3-3/115 tika izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Pļaviņu novada komisija (turpmāk tekstā – novada komisija).

Lasīt vairāk

ESF projekta 5. posms

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 5.posms (2011.gada septemnris – decembris):
5. posma veidlapas (.zip)
5. posma veidlapas, psihologiem (.zip)

Pedagogu darbības novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr.3

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Projekta 5.posms: 2011.gada septembris – decembris

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 3

2011. gada 6. septembrī
Komisijas sēde notiek: Pļaviņās, Daugavas ielā 101
Komisijas sēdi vada: Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins

Komisijas sēdē piedalās: Ilze Seipule – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Lana Ivanova – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības audzināšanas darbā
Ilona Lazda – Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Krastiņa – Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku arodbiedrības biedre, Pļaviņu novada ģimnāzijas arodkomitejas priekšsēdētāja
Komisijas sēdi protokolē Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas pārzine Sanita Bērziņa

Komisija darbu sāk plkst. 15:15

Darba kārtība:
1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem.
4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.

1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
1. Ilze Seipule izvirza komisijas priekšsēdētāja kandidātu Vladimiru Samohinu. Atklāti balsojot, ar 4 balsīm (par – Ilze Seipule, Lana Ivanova, Ilona Lazda, Iveta Krastiņa, pret – nav, atturas – Vladimirs Samohins), pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoru Vladimiru Samohinu.

2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
2. Lana Ivanova izvirza komisijas priekšsēdētāja vietnieka kandidātu Ilzi Seipuli. Atklāti balsojot, ar 4 balsīm (par – Vladimirs Samohins, Lana Ivanova, Ilona Lazda, Iveta Krastiņa, pret – nav, atturas – Ilze Seipule), pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības jomā mācību darbā Ilzi Seipuli.

3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem
3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu pienākumus noteikt saskaņā ar „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikuma Pļaviņu novada ģimnāzijā” 19., 20., 21. punktu:
3.1. Komisijas priekšsēdētāja Vladimira Samohina pienākumi:
3.1.1. noteikt komisijas sēžu laiku, sasaukt, vadīt tās un koordinēt jautājumu izskatīšanu tajās;
3.1.2. apstiprināt komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku;
3.1.3. pārstāvēt komisiju attiecībās ar IZM, Pļaviņu novada domi, novada izglītības darba speciālisti, Skolu, Skolas padomi, kā arī privātpersonām un sabiedrību;
3.1.4. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.1.5. nodrošināt komisijas lietvedību.

3.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Ilzes Seipules pienākumi:
3.2.1. komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pildīt viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu;
3.2.2. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.2.3. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.2.4. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.2.5. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.2.6. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.3. Komisijas locekles Lanas Ivanovas pienākumi:
3.3.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.3.2. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.3.3. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.3.4. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.3.5. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.4. Komisijas locekles Ilonas Lazdas pienākumi:
3.4.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.4.2. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.4.3. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.4.4. iepazīties ar skolas administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu;
3.4.5. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.4.6. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.5. Komisijas locekles Ivetas Krastiņas pienākumi:
3.5.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.5.2. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.5.3. iepazīties ar skolas administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu;
3.5.4. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.5.5. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ:
4.1. pedagogu portfolio iesniegt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam ne vēlāk kā līdz 30.11.2011. plkst. 16.30;
4.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātu apkopošanas posmu noteikt no 01.12.2011. – 30.12.2011.
4.3. Iepazīstināt Pļaviņu novada ģimnāzijas personālu ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvu un katra komisijas locekļa darba pienākumiem, ievietojot informāciju skolas mājas lapā (www.png.edu.lv) līdz 12.09.2011.

Pieteikšanās projektam

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

No 2011. gada 16. augusta līdz 2011. gada 31. augustam plkst.15.00 Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 3. aktivitātē – pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā un tālākā attīstībā.

Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 29146136.

Dokumenti:
Projekta nolikumsnepieciešamo dokumentu veidlapasCV.

ESF projekta 4. posma veidlapas

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4.posma veidlapas vispārējās, t.sk. pirmsskolas izglītības, pedagogiem, 3.aktivitātei.

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1


Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

Izsludināta pieteikšanās

No 2010. gada 14. decembra līdz 2011. gada 4. janvārim plkst.15.00 Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 4. posmu.

Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 6


Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 6