Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

2012. gada 9. janvārī

Komisijas sēde notiek: Pļaviņās, Daugavas ielā 101

Komisijas sēdi vada: Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins

Komisijas sēdē piedalās: Ilze Seipule – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Lana Ivanova – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības audzināšanas darbā
Mārīte Skrabutena – sociālo zinību un sporta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Krastiņa – Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku arodbiedrības biedre, Pļaviņu novada ģimnāzijas arodkomitejas locekle
Komisijas sēdi protokolē Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas pārzine Sanita Bērziņa

Komisija darbu sāk plkst. 12:00

Darba kārtība:
1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem.
4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.
5. Grozījumu veikšana „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumā Pļaviņu novada ģimnāzijā”.

1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
1. Ilze Seipule izvirza komisijas priekšsēdētāja kandidātu Vladimiru Samohinu. Atklāti balsojot, ar 4 balsīm (par – Ilze Seipule, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Iveta Krastiņa, pret – nav, atturas – Vladimirs Samohins), pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoru Vladimiru Samohinu.

2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
2. Lana Ivanova izvirza komisijas priekšsēdētāja vietnieka kandidātu Ilzi Seipuli. Atklāti balsojot, ar 4 balsīm (par – Vladimirs Samohins, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Iveta Krastiņa, pret – nav, atturas – Ilze Seipule), pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības jomā mācību darbā Ilzi Seipuli.

3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem
3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu pienākumus noteikt saskaņā ar „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikuma Pļaviņu novada ģimnāzijā” 19., 20., 21. punktu:
3.1. Komisijas priekšsēdētāja Vladimira Samohina pienākumi:
3.1.1. noteikt komisijas sēžu laiku, sasaukt, vadīt tās un koordinēt jautājumu izskatīšanu tajās;
3.1.2. apstiprināt komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku;
3.1.3. pārstāvēt komisiju attiecībās ar IZM, Pļaviņu novada domi, novada izglītības darba speciālisti, Skolu, Skolas padomi, kā arī privātpersonām un sabiedrību;
3.1.4. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.1.5. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.1.6. nodrošināt komisijas lietvedību.

3.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Ilzes Seipules pienākumi:
3.2.1. komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pildīt viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu;
3.2.2. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.2.3. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.2.4. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.2.5. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.2.6. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.3. Komisijas locekles Lanas Ivanovas pienākumi:
3.3.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.3.2. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.3.3. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.3.4. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.3.5. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.4. Komisijas locekles Mārītes Skrabutenas pienākumi:
3.4.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.4.2. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.4.3. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.4.4. iepazīties ar skolas administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu;
3.4.5. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.4.6. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.5. Komisijas locekles Ivetas Krastiņas pienākumi:
3.5.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.5.2. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.5.3. iepazīties ar skolas administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu;
3.5.4. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.5.5. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ:
4.1. pedagogu vadīto mācību stundu vērošanu noteikt līdz 29.03.2012.
4.2. pedagogu portfolio iesniegt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam ne vēlāk kā līdz 30.03.2012. plkst. 16.00;
4.3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātu apkopošanas posmu noteikt no 02.04.2012. – 30.04.2012.
4.4. iepazīstināt Pļaviņu novada ģimnāzijas personālu ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvu un katra komisijas locekļa darba pienākumiem, ievietojot informāciju skolas mājas lapā (www.png.edu.lv) līdz 13.01.2012.

5. Grozījumu veikšana „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumā Pļaviņu novada ģimnāzijā”.
Pamatojoties uz 15.12.2011. noslēgto vienošanos pie 2009. gada 9. novembra līguma Nr. 01-07.2-5/35 „Par sadarbību Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanā” starp Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Ingu Štāli un Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi, komisijas priekšsēdētāja vietniece Ilze Seipule ierosina veikt grozījumus „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumā Pļaviņu novada ģimnāzijā” 27. punktā, izsakot to šādā redakcijā „Komisijas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav norādīts cits spēkā stāšanās termiņš. Projekta īstenošanas laikā (2009. gada novembris – 2012. gada jūnijs) skolas komisijas lēmumu pedagogs apstrīdēt nevar.”
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ ieteikt skolas direktoram VEIKT komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ilzes Seipules ieteiktos grozījumus ar direktora 04.12.2009. rīkojumu Nr. 1-31/37 apstiprinātajā „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumā Pļaviņu novada ģimnāzijā” 27. punktā

Komisija darbu beidza plkst. 13:15

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu