Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Tuvojas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

logoJa mēs jautātu sportistam par to, kas ir viņa lielais mērķis, mēs noteikti saņemtu atbildi- piedalīties Olimpiskajās spēlēs! Ja mēs šo pašu jautājumu uzdodam dziedātājiem un dejotājiem, tad viennozīmīgi saņemtu atbildi- piedalīties Dziesmu un deju svētkos! 2015.gads ir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads. Laikā no 6.-12. jūlijam mūsu Latvijas galvaspilsēta Rīga kļūs par viskrāšņāko pilsētu pasaulē, jo tajā dejos un dziedās bērni un jaunieši. Protams, lai izcīnītu iespēju tikt svētku dalībnieku rindās, ir ļoti liels un ilgstošs darbs darāms. Mūsu skolas dejotāji un dziedātāji  visa mācību gada garumā cītīgi strādājuši pie svētku repertuāra apguves, apmeklējuši lielos kopmēģinājumus, kur deju svētku horeogrāfu un dziesmu svētku diriģentu vadībā jo īpaši strādāja pie repertuāra apguves. Jau pirmā semestra izskaņā koncertā “No baltām pārslām, no zila gaisa…” varējām nedaudz iepazīt cik sarežģītas un reizē skaistas ir dziesmu un deju svētku repertuāra dziesmas un dejas. 12. martā mūsu skolā norisinājās deju kolektīvu skate, kurā piedalījās pieci skolas deju kolektīvi. Trīs no viņiem tika izvirzīti tālākai dalībai skatē Aizkrauklē, kurā tiks noskaidroti tie deju kolektīvi no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Neretas, Skrīveru, Kokneses un Pļaviņu novadiem, kuri piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā deju lielkoncertā “Līdz varavīksnei tikt”. Šodien, jo īpaši turēsim īkšķus par savas skolas dejotājiem, jo 31.marts ir deju kolektīvu  atlases skates diena! Šodien mūsu dejotājiem  un viņu kolektīvu vadītājām kā palīgi un , protams, atbalstītāji uz skati  līdzi dosies skolotājas Ilona Lazda, Velta Rulle, Aiga Bērziņa, Sanita Fjodorova, kā arī mūs skolas absolventes un bijušās dejotājas Lorēna Višņakova un Līga Āboliņa. Īpašs paldies vecākiem – Elgara Bērziņa, Rainera Pakera un Beātes Kaņepējas vecākiem par ilgstošu atbalstu mēģinājumu, koncertu un arī šīsdienas skates laikā! Vēlēsim raitu dejas soli, dzirkstošu smaidu un tikai izdošanos mūsu vidusskolas deju kolektīvam un 7.-9.klašu deju kolektīvam! Sūtīsim savu domu spēku mūsu jaunākajiem un vismazākajiem dejotājiem – 1.-2.klašu deju kolektīvam, jo viņiem tā ir pati pirmā lielā cīņa par tiesībām ierakstīt savu dejas rakstu lielajā deju svētku vēsturē! Mūsu vislabākie vēlējumi deju kolektīvu vadītājām Inetai Reiterei un Gunai Jasinaitei!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Konkurss “Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”

Skolēniem ir iespēja piedalīties video konkursā “Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”, ko izsludinājis Eiropas Komisijas paplašināšanās ģenerāldirektorāts. Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Skolēniem, nofilmējot savu pieredzi un izklāstot savu viedokli vienas minūtes ilgā video, ir iespēja laimēt ceļojumu uz Briseli. Darbi jāiesniedz līdz šā gada 10.aprīlim.
Plašāka informācija šeit: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm

Pļaviņu novada ģimnāzija akreditēta uz sešiem gadiem

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

2009. gada 29. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzija tika akreditēta uz 6 gadiem, līdz 2015. gada 28. aprīlim. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus”, lai pieteiktos akreditācijai, Pļaviņu novada ģimnāzijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) bija jāiesniedz skolas pašnovērtējuma ziņojums (skatāms skolas mājas lapā www.png.edu.lv). Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ja iestāde iepriekš bija akreditēta uz sešiem gadiem, tad dienests triju mēnešu laikā pēc akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma saņemšanas, izvērtējot iepriekšējās akreditācijas rezultātus un iepriekšējās akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu izpildi, pašnovērtējuma ziņojumā norādīto informāciju, Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju un dienesta rīcībā esošo informāciju par iestādes darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, var pieņemt lēmumu par kārtējo akreditāciju uz sešiem gadiem (bez ekspertu komisijas ierašanās skolā).
Skolas snieguma vērtēšanā izmanto visā valstī vienotu procedūru, kas paredz noteiktus vērtējamos skolas darbības aspektus. Skolas darbība ir sadalīta septiņās pamatjomās, kas kopumā aptver visus būtiskos skolas darbības virzienus: 1. Mācību saturs; 2. Mācīšana un mācīšanās, 3. Skolēnu sasniegumi; 4. Atbalsts izglītojamajiem; 5. Skolas vide; 6. Skolas resursi; 7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Akreditācijas procesā iestādes darbības kvalitāti vērtē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam un izstrādātajai metodikai četros kvalitātes vērtējuma līmeņos vai aprakstoši.
Jau uzsākot jauno 2014./2015. mācību gadu, skolotāji aktīvi strādāja pie ziņojumam nepieciešamās informācijas vākšanas, analizēšanas un apkopošanas. Skolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai un skolas darbības pamatjomu izvērtēšanai tika izmantota statistikas datu analīze, SVID analīze, skolotāju pašvērtējums, skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšana, arī citas metodes un materiāli. Tika izveidotas arī darba grupas, kurās iesaistījās visi pedagogi. Ziņojuma izstrādē piedalījās arī skolas padomes locekļi, pašnovērtēšanu veica arī skolēnu pašpārvalde. Janvāra vidū apjomīgais pašnovērtējuma ziņojuma projekts bija sagatavots, tas tika apspriests un akceptēts skolas padomē un pedagoģiskajā padomē, kā arī saskaņots ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi. 2015. gada 27. februārī Pļaviņu novada ģimnāzija savu skolas pašnovērtējuma ziņojumu iesniedza Izglītības Kvalitātes valsts dienestā (IKVD) izvērtēšanai.
2015. gada 6. martā skola saņēma ļoti priecīgu ziņu, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.852 “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53.punkta 53.1. apakšpunktā un 55.punkta 55.2.apašpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, IKVD nolemj akreditēt Pļaviņu novada ģimnāziju  un Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāli Odzienā uz maksimāli iespējamo laiku – sešiem gadiem.
Esam patiesi gandarīti, ka godam esam tikuši galā ar visiem akreditācijas pārbaudījumiem. Paldies visam skolas kolektīvam par paveikto! Pļaviņu novada ģimnāzija  pateicas arī visiem mūsu skolas draugiem un  atbalstītājiem par kopā sasniegto. Uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Stikla šķirošanas konkursā „Es gribu – es šķiroju! Stiklu!” darbus pieņems līdz 7.aprīlim

Konkursa laikā skolēniem ir jāizveido un jāiesūta interesants video vai foto stāsts, kas atbild uz jautājumu „Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?”. Iesūtītos radošos darbus vērtēs komisija un aktīvākajās un radošākajās skolās notiks stikla šķirošanas treniņš TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā. Oriģinālāko darbu autori saņems arī individuālasbalvas. Interesantākie un labākie iesūtītie darbi tiks publicēti AS „Latvijas Zaļais punkts” sociālo tīklu lapās Facebook, Draugiem.lv un Youtube.

Plašāka informācija par konkursu „Es gribu – es šķiroju! Stiklu!” un nolikums pieejams www.zalais.lv

2014./2015.mācību gada konkursa: „Gada klase”aktualitātes

1
 

Uzsākot 2014./2015.mācību gadu,lai veicinātu skolēnu atbildību un aktīvu pilsonisko attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, klases kolektīva atbildību kopīgo uzdevumu realizēšanā un kolektīva saliedēšanas nolūkā ,visa gada garumā norit konkurss: „Gada klase”.

Tas ir konkurss, kurš rit nemanāmi un  ikdienas steigā pat tiek aizmirsts par tā esamību.

Tāpat kā bišu stropā, kur ikdienā bišu saime nesot nektāru savas saimes medus kārēs  nepārbauda to, cik lielu ieguldījumu ir devušas kopīgajā pārtikas krājuma veidošanā, arī skolēni darbojas skolas dzīvē.

Konkursam speciāli nav jāgatavojs, jo ikdienas darbs un pienākumi ir apliecinājums tam , kā   skolēni mācās, apmeklē skolu, piedalās skolas ārpusklases pasākumos,   strpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, kā apmeklē skolas pasākumus, cik liela ir interese par sadarbības klašu vakariem un pasākumiem, kā tiek ieinteresēti un iesaistīti vecāki klases kolektīvu un skolas pasākumos,cik atbildīgi veic sabiedriskos un citus skolas pienākumus.

 Šī konkursa nolikums paredz, ka katrs klases kolektīvs var censties pierādīt, ka viņu klase ir tiesīga iegūt Pļaviņu novada ģimnāzijas „Gada klases” titulu.

Konkursa uzdevumi ir:

1.Konkurss notiek trīs klašu grupās: no 1.-4.klasei, no5.-8. klasei, no 9.-12.klasei.

2.Nosaukums: ”Gada klase” un galvenā balva tiek piešķirts klasei, kura mācību gada beigās ieguvusi lielāko punktu skaitu.

3.Konkursa rezultāti tiek paziņoti macību gada beigās.

4.Starpvērtējums tiek veikts 1.pusgadu noslēdzot ,taču tie sniedz tikai orientējošu ieskatu konkursa gaitā.Tie parāda, kādās vērtējuma kategorijās klase var uzlabot savus sasniegumus.

5.Vērtēšanas komisijā piedalās skolotāji, kuri nav klašu audzinātāji un var būt objektīvi pret ikvienas klases rezultātiem:

Strādājot pie konkursa izvērtēšanas ,radās dažas grūtības konkursa objektīvā novērtējumā, kurš pieprasa informāciju par klašu kolektīvu piedalīšanos dažādos pasākumos, to apmeklētību. Sadarbojoties ar skolas skolēnu pašpārvaldi nācās secināt, ka klašu kolektīvu sniegtajās atskaitēs un skolas ministru sniegtajās atskaitēs nav vienādi precīzas informācijas par skolēnu dalību parlamenta sanāksmēs, piedalīšanos pasākumos u.c. neprecizitātes. Arī klašu atskaišu ziņojumi ir dažadi un grūti izvērtēt reālo situāciju.

Šobrīd klašu kolektīviem tiks izsūtītas anketas par konkursa jautājumiem.

Lūgums tās aizpildīt klašu audzināšanas stundās, lai izvērtējums konkursa gaitā būtu objektīvāks.

Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir pamatots un rakstisks ziņojums skolas direktorei,direktores vietniecēm izglītības un audzināšanas darbā ir noņemti10 punkti klasēm, kurās ir skolēnu rakstiskie paskaidrojumi. Tas tiek atspoguļots arī izvērtējuma tabulā.
Klašu mācību sasniegumi tiek izvērtēti visās klašu grupās kopīgi, jo nav objektīvi iedalīt pirmās  vietas klašu grupām, ja to vidējais mācību sasniegumu koeficients krasi atšķiras.
1.semestrī vēl nebija tik aktuālas mācību priekšmetu olimpiādes, tādēļ tikai nedaudzām klasēm šajā nolikuma sadaļā ir punkti.
Vēlos pievērst uzmanību skolēnu kavējumiem vidusskolas klasēs,kas ir nepamatoti liels un neatbilst  vidusskolēna  statusa cienīgai attieksmei.
Vidusskolēni parasti ir, kuri sniedz priekšzīmi mazāko un pamatskolu klašu skolēniem  par to, kādam jābūt inteliģentam, erudītam, gudram un atbildīgam skolēnam.
Mēs vienmēr esam lepojušies par saviem vidusskolēniem un gribētos to darīt joprojām.
Vēlos visiem skolēniem novēlēt centību turpmākā konkursa gaitā un vēlmi būt labākiem, kārtīgākiem, zinošākiem un aktīviem!
Vienmēr un visur lepoties ar savu klasi, skolu un novadu, kuru Jūs pārstāvat.
 

Ar konkursa nolikumu un starprezultātiem var iepazīties skolas  informatīvajā stendā skolas 1.stāva gaitenī un tas tiks papildināts katru nākamo mēnesi. 

                                                                           Konkursa koordinatore: Indra Ozoliņa

Atvērto durvju dienas APRĪLĪ

aprilis

Pūpolsvētdiena ieskandina Lieldienas!

1

Darba plāns 2015. gada 30. marts – 3. aprīlis

Pirmdiena, 30. marts
Starpnovadu (2. posma) kristīgās mācības olimpiāde 3., 4.klasei Krustpils pamatskolā (piedalās: J. Marcinkevičs, K. Krastiņš, M. Rjazancevs, M. Jablonskis)
“Profesiju sīrups” 1. – 4. klasēm

Otrdiena, 31. marts
10.00 – 16.30 Deju kolektīvu atlases skate XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (piedalās 1.-2.klašu, 7.-9.klašu, vidusskolas deju kolektīvi)
14.30 Praktiskā apmācība skolas tehniskajam personālam darbā ar datoru 20.kab.
 
Trešdiena, 1.aprīlis
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.30 Liepājas leļļu teātra izrāde “Pifa piedzīvojumi” 1. – 4. klašu skolēniem (svinību zālē)

Ceturtdiena,2.aprīlis
10.50 Dežūru nodošana – pieņemšana 312. kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
No 11.00 piedalīšanās VISC darba grupā par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I. Seipule)
Konkurss “Dziedošā klase” (klašu uzstāšanās secība tiks paziņota 31.03.2015.)

Piektdiena, 3.aprīlis
Lielā Piektdiena

30.03.-2.04.Tematiskā izstāde skolas bibliotēkā „Smejies vesels!”

Pievienojies Zemes stundai!

1Jau devīto gadu visā pasaulē tiks svinēta “Zemes stunda”. Šīs akcijas laikā apvienojas vairāki miljoni cilvēku, daloties ar iespējām un mērķiem, kā radīt ilgtspējīgu pasauli. 2015. gada 28. martā laikā no 20:30-21:30 ikviens skolēns, vecāks, iedzīvotājs, uzņēmums, ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. Mainīsim savu ikdienu – samazināsim ekoloģiskās pēdas nospiedumu! Palīdzēsim Baltijas jūrai! Ielaidīsim dabu savā dārzā! Strādāsim zaļākā telpā!

Lai arī kur Tu būtu, 2015. gada 28. martā 20:30 uz stundu izslēdz gaismu savā istabā, mājā, dzīvoklī!

Skolas preses ministrija

Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 6. klašu skolēni piedalās stādu audzētāju biedrības rīkotajā projekta konkursā „Dārznīca”

A. Lasmane,
Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja

Tveršana35