Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2014./2015.mācību gada konkursa: „Gada klase”aktualitātes

1
 

Uzsākot 2014./2015.mācību gadu,lai veicinātu skolēnu atbildību un aktīvu pilsonisko attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, klases kolektīva atbildību kopīgo uzdevumu realizēšanā un kolektīva saliedēšanas nolūkā ,visa gada garumā norit konkurss: „Gada klase”.

Tas ir konkurss, kurš rit nemanāmi un  ikdienas steigā pat tiek aizmirsts par tā esamību.

Tāpat kā bišu stropā, kur ikdienā bišu saime nesot nektāru savas saimes medus kārēs  nepārbauda to, cik lielu ieguldījumu ir devušas kopīgajā pārtikas krājuma veidošanā, arī skolēni darbojas skolas dzīvē.

Konkursam speciāli nav jāgatavojs, jo ikdienas darbs un pienākumi ir apliecinājums tam , kā   skolēni mācās, apmeklē skolu, piedalās skolas ārpusklases pasākumos,   strpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, kā apmeklē skolas pasākumus, cik liela ir interese par sadarbības klašu vakariem un pasākumiem, kā tiek ieinteresēti un iesaistīti vecāki klases kolektīvu un skolas pasākumos,cik atbildīgi veic sabiedriskos un citus skolas pienākumus.

 Šī konkursa nolikums paredz, ka katrs klases kolektīvs var censties pierādīt, ka viņu klase ir tiesīga iegūt Pļaviņu novada ģimnāzijas „Gada klases” titulu.

Konkursa uzdevumi ir:

1.Konkurss notiek trīs klašu grupās: no 1.-4.klasei, no5.-8. klasei, no 9.-12.klasei.

2.Nosaukums: ”Gada klase” un galvenā balva tiek piešķirts klasei, kura mācību gada beigās ieguvusi lielāko punktu skaitu.

3.Konkursa rezultāti tiek paziņoti macību gada beigās.

4.Starpvērtējums tiek veikts 1.pusgadu noslēdzot ,taču tie sniedz tikai orientējošu ieskatu konkursa gaitā.Tie parāda, kādās vērtējuma kategorijās klase var uzlabot savus sasniegumus.

5.Vērtēšanas komisijā piedalās skolotāji, kuri nav klašu audzinātāji un var būt objektīvi pret ikvienas klases rezultātiem:

Strādājot pie konkursa izvērtēšanas ,radās dažas grūtības konkursa objektīvā novērtējumā, kurš pieprasa informāciju par klašu kolektīvu piedalīšanos dažādos pasākumos, to apmeklētību. Sadarbojoties ar skolas skolēnu pašpārvaldi nācās secināt, ka klašu kolektīvu sniegtajās atskaitēs un skolas ministru sniegtajās atskaitēs nav vienādi precīzas informācijas par skolēnu dalību parlamenta sanāksmēs, piedalīšanos pasākumos u.c. neprecizitātes. Arī klašu atskaišu ziņojumi ir dažadi un grūti izvērtēt reālo situāciju.

Šobrīd klašu kolektīviem tiks izsūtītas anketas par konkursa jautājumiem.

Lūgums tās aizpildīt klašu audzināšanas stundās, lai izvērtējums konkursa gaitā būtu objektīvāks.

Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir pamatots un rakstisks ziņojums skolas direktorei,direktores vietniecēm izglītības un audzināšanas darbā ir noņemti10 punkti klasēm, kurās ir skolēnu rakstiskie paskaidrojumi. Tas tiek atspoguļots arī izvērtējuma tabulā.
Klašu mācību sasniegumi tiek izvērtēti visās klašu grupās kopīgi, jo nav objektīvi iedalīt pirmās  vietas klašu grupām, ja to vidējais mācību sasniegumu koeficients krasi atšķiras.
1.semestrī vēl nebija tik aktuālas mācību priekšmetu olimpiādes, tādēļ tikai nedaudzām klasēm šajā nolikuma sadaļā ir punkti.
Vēlos pievērst uzmanību skolēnu kavējumiem vidusskolas klasēs,kas ir nepamatoti liels un neatbilst  vidusskolēna  statusa cienīgai attieksmei.
Vidusskolēni parasti ir, kuri sniedz priekšzīmi mazāko un pamatskolu klašu skolēniem  par to, kādam jābūt inteliģentam, erudītam, gudram un atbildīgam skolēnam.
Mēs vienmēr esam lepojušies par saviem vidusskolēniem un gribētos to darīt joprojām.
Vēlos visiem skolēniem novēlēt centību turpmākā konkursa gaitā un vēlmi būt labākiem, kārtīgākiem, zinošākiem un aktīviem!
Vienmēr un visur lepoties ar savu klasi, skolu un novadu, kuru Jūs pārstāvat.
 

Ar konkursa nolikumu un starprezultātiem var iepazīties skolas  informatīvajā stendā skolas 1.stāva gaitenī un tas tiks papildināts katru nākamo mēnesi. 

                                                                           Konkursa koordinatore: Indra Ozoliņa

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu