Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: gada klase

2015. / 2016. m.g. konkurss „Gada klase” noslēdzies

Dzīvi lielu dara tie, kas mazus darbus dara kā lielus. 

/ Jūdžīnija Praisa /

            Jau trešo gadu, visa mācību gada laikā, norit konkurss „Gada klase”, kura galvenais mērķis ir skolēnu atbildīgas un aktīvas attieksmes veidošana pret saviem pienākumiem un klases saliedēšana.

Šajā mācību gadā tika veikti grozījumi konkursa nolikumā. Tika mainītas klašu grupas, uzlaboti vērtēšanas kritēriji un ieviesti daži papildinājumi. Vērtēšana notika 3 klašu grupās: 1.-3. klases, 4.-7. klases un 8.-12. klases. Lai iegūtu šo titulu, klasēm sevi jāparāda ar labiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu klases darbošanos ārpusstundām un jāsasniedz 70% no maksimāli iegūstamajiem punktiem. Ikdienas darbā, tas ir liels pārbaudījums un darba ieguldījums klases kolektīvam un  viņu audzinātājiem.

            Izvērtējot klašu darbu šajā mācību gadā, var teikt, ka visaktīvākie un atbildīgākie pienākumu veicēji ir sākumskolas klašu skolēni, nedaudz atpaliek pamatskola, bet pasīvākie ir 8.-12. klašu skolēni. Apkopojot klašu mācību sasniegumus attīecībā pret pirmo semestri, gandrīs visās klasēs vērojams uzlabojums. Dažas klases ir bijušas īpaši aktīvas organizējot mērķtiecīgus, izglītojošus un klasi saliedējošus ārpusstundu pasākumus. Klases ir apmeklējušas dažādus skolas rīkotus pasākumus, piedalījušās skolas rīkotajos konkursos, organizējušas klases vakarus, apmeklējušas teātra izrādes, dažādus muzejus, interesantas vietas Latvijā, piedalījušās meža stādīšanā, rīkojušas pasākumus ar vecākiem un pat startējušas dažādos konkursos un pasākumos valsts mērogā. Tas dara mūs lepnus, ja skolas vārdu dzirdam vai redzam arī lielākos masu mēdījos vai sociālajos tīmekļos. Ar īpašu aktivitāti un labiem sasniegumiem mācību darbā ir izcēlusies 5.a klase, kura ir iesaistījusies 26 skolas organizētajos pasākumos, kā arī paši organizējuši vai piedalījušies ārpusstundām 23 pasākumos.

Izvērtējums klašu grupās:

Sīkāku informāciju par rezultātiem var apskatīt šeit.

ziediVēlu Jums vasarā gūt spēkus jauniem darbiem un iedvesmu idejām, ko paveikt nākamajā mācību gadā!

Konkursa „Gada klase” koordinatore Ineta Bicāla

Konkursa “Gada klase” rezultāts 1. semestrī

Katra gada nogalē, mēs izvērtējam padarīto, sasniegto un izvirzām mērķus turpmākajam. Šis ir laiks, kad dāvinām viens otram mīlestību, smaidu un labsajūtu.  Ļoti gribas cerēt, ka darot labu citiem, arī paši kļūstam labāki.

Mans uzdevums šajā mācību gadā ir konkursam “Gada klase” vērtēt klašu aktīvo darbību, veiksmes mācību darbā, uzvedību skolā un citus sasniegumus. Patiesi varam priecāties par klasēm, kas aktīvi iesaistās skolas dzīve, ar atbildību izturas pret mācību darbu un cieņu pret citiem cilvēkiem. Lielu paldies jāsaka audzinātājiem, kas palīdz klasēm sagatavoties pasākumiem, iesaka labus padomus, lai viss izdotos un sniedz atbalstu izmisuma brīdī. 1. semestrī dažām klasēm vērojama aktīva iesaistīšanās dažādos konkursos, kur saņemtas pateicības par piedalīšanos. Tas liecina, ka mūsu skolas vārds tiek nests arī tālāk citu Latvijas skolu vidu. Komisija atzinīgi novērtēja sākumskolas skolēnu un audzinātāju darbu pasākumu organizēšanā un aktīvā līdzdalībā. Ziemassvētku laikā nevar aizmirst arī par klašu aktīvu iesaistīšanos “Labo darbu nedēļā”, apmeklējot veco ļaužu pansionātus, sniedzot viņiem koncertu, ziedojot nepieciešamo dzīvnieku patversmei vai sakopjot tās apkārtni un uzkopjot arī mūsu pilsētas apkārtni.

Ar rezultātiem var iepazīties šeit

 Neaizmirsīsim par labiem darbiem un aktīvu darbošanos arī nākošajā gadā! Jo:

apsveikums

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Lai Jums visiem veicas un viss izdodas!

Konkursa “Gada klase“ koordinatore Ineta Bicāla

2014./2015.mācību gada konkursa: „Gada klase”aktualitātes

1
 

Uzsākot 2014./2015.mācību gadu,lai veicinātu skolēnu atbildību un aktīvu pilsonisko attieksmi pret savu pienākumu veikšanu, klases kolektīva atbildību kopīgo uzdevumu realizēšanā un kolektīva saliedēšanas nolūkā ,visa gada garumā norit konkurss: „Gada klase”.

Tas ir konkurss, kurš rit nemanāmi un  ikdienas steigā pat tiek aizmirsts par tā esamību.

Tāpat kā bišu stropā, kur ikdienā bišu saime nesot nektāru savas saimes medus kārēs  nepārbauda to, cik lielu ieguldījumu ir devušas kopīgajā pārtikas krājuma veidošanā, arī skolēni darbojas skolas dzīvē.

Konkursam speciāli nav jāgatavojs, jo ikdienas darbs un pienākumi ir apliecinājums tam , kā   skolēni mācās, apmeklē skolu, piedalās skolas ārpusklases pasākumos,   strpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, kā apmeklē skolas pasākumus, cik liela ir interese par sadarbības klašu vakariem un pasākumiem, kā tiek ieinteresēti un iesaistīti vecāki klases kolektīvu un skolas pasākumos,cik atbildīgi veic sabiedriskos un citus skolas pienākumus.

 Šī konkursa nolikums paredz, ka katrs klases kolektīvs var censties pierādīt, ka viņu klase ir tiesīga iegūt Pļaviņu novada ģimnāzijas „Gada klases” titulu.

Konkursa uzdevumi ir:

1.Konkurss notiek trīs klašu grupās: no 1.-4.klasei, no5.-8. klasei, no 9.-12.klasei.

2.Nosaukums: ”Gada klase” un galvenā balva tiek piešķirts klasei, kura mācību gada beigās ieguvusi lielāko punktu skaitu.

3.Konkursa rezultāti tiek paziņoti macību gada beigās.

4.Starpvērtējums tiek veikts 1.pusgadu noslēdzot ,taču tie sniedz tikai orientējošu ieskatu konkursa gaitā.Tie parāda, kādās vērtējuma kategorijās klase var uzlabot savus sasniegumus.

5.Vērtēšanas komisijā piedalās skolotāji, kuri nav klašu audzinātāji un var būt objektīvi pret ikvienas klases rezultātiem:

Strādājot pie konkursa izvērtēšanas ,radās dažas grūtības konkursa objektīvā novērtējumā, kurš pieprasa informāciju par klašu kolektīvu piedalīšanos dažādos pasākumos, to apmeklētību. Sadarbojoties ar skolas skolēnu pašpārvaldi nācās secināt, ka klašu kolektīvu sniegtajās atskaitēs un skolas ministru sniegtajās atskaitēs nav vienādi precīzas informācijas par skolēnu dalību parlamenta sanāksmēs, piedalīšanos pasākumos u.c. neprecizitātes. Arī klašu atskaišu ziņojumi ir dažadi un grūti izvērtēt reālo situāciju.

Šobrīd klašu kolektīviem tiks izsūtītas anketas par konkursa jautājumiem.

Lūgums tās aizpildīt klašu audzināšanas stundās, lai izvērtējums konkursa gaitā būtu objektīvāks.

Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, par kuriem ir pamatots un rakstisks ziņojums skolas direktorei,direktores vietniecēm izglītības un audzināšanas darbā ir noņemti10 punkti klasēm, kurās ir skolēnu rakstiskie paskaidrojumi. Tas tiek atspoguļots arī izvērtējuma tabulā.
Klašu mācību sasniegumi tiek izvērtēti visās klašu grupās kopīgi, jo nav objektīvi iedalīt pirmās  vietas klašu grupām, ja to vidējais mācību sasniegumu koeficients krasi atšķiras.
1.semestrī vēl nebija tik aktuālas mācību priekšmetu olimpiādes, tādēļ tikai nedaudzām klasēm šajā nolikuma sadaļā ir punkti.
Vēlos pievērst uzmanību skolēnu kavējumiem vidusskolas klasēs,kas ir nepamatoti liels un neatbilst  vidusskolēna  statusa cienīgai attieksmei.
Vidusskolēni parasti ir, kuri sniedz priekšzīmi mazāko un pamatskolu klašu skolēniem  par to, kādam jābūt inteliģentam, erudītam, gudram un atbildīgam skolēnam.
Mēs vienmēr esam lepojušies par saviem vidusskolēniem un gribētos to darīt joprojām.
Vēlos visiem skolēniem novēlēt centību turpmākā konkursa gaitā un vēlmi būt labākiem, kārtīgākiem, zinošākiem un aktīviem!
Vienmēr un visur lepoties ar savu klasi, skolu un novadu, kuru Jūs pārstāvat.
 

Ar konkursa nolikumu un starprezultātiem var iepazīties skolas  informatīvajā stendā skolas 1.stāva gaitenī un tas tiks papildināts katru nākamo mēnesi. 

                                                                           Konkursa koordinatore: Indra Ozoliņa