Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: projektu nedēļa

Ievijas, ievija atmiņā manā…

Šogad projektu nedēļā (no 14. līdz 19. maijam) Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki gatavojas apaļai un skaistai skolas jubilejai.
Lai svētku dienā skola būtu gatava sagaidīt tuvus un tālus viesus, tad visi aktīvi iesaistās dažādos darbiņos. Bet vēl labāk ir, ja, darbojoties kopā, var arī ko iemācīties. Par to ir parūpējušies klašu audzinātāji un skolas vadība. Pirmā un otrā darba diena pagāja, pārlūkojot vēstures lappuses gan fotogrāfiju veidā skolas muzejā, gan videofilmas veidolā. Kopā ar 10. un 11. klases skolēniem tika izstaigāta Skolas taka, lai iepazītos ar bijušo skolas skolotāju, direktoru dzīves un atdusas vietām. Joprojām tiek turpinātas skolas simtgadei veltītās tikšanās ar skolas absolventiem, kad klašu kolektīvi pie sevis ciemos sagaida bijušos Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnus. Ieskatu 14. un 15. maija aktivitātēs var aplūkot fotogrāfijās šeit.
Lai mums izdodas šajā nedēļā radīt un rast prieku pašiem sev un svētku viesiem!

Preses ministrija.

„Domājam globāli – rīkojamies lokāli!“

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

No 1. līdz 5.februārim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Domājam globāli – rīkojamies lokāli!” Tā kā Pļaviņu novada ģimnāzija ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola, arī projektu darbā padziļinātāk pievērsāmies globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuri 2015.gada 25.septembrī tika pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijā. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs katrs valsts iekšpolitiku. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts jau 1987.gadā ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā, tā tiek skaidrota kā „attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. Savukārt mūsu projektu nedēļas mērķis bija meklēt ceļus, kā mēs paši ar savu aktīvu rīcību savā tuvākajā apkārtnē varam veicināt virzību uz globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Klašu izvēlētās projektu tēmas bija ļoti daudzveidīgas: „Profesijas Pļaviņu novadā“ (7.b klase), „Dzimumu līdztiesība: stereotipi un realitāte“ (11.klase), „Dzīvība uz Zemes, atbildīgs patēriņš un planētas aizsardzība“ (6.b klase), „Veido savu klasi labāku!“ (5.a klase), „Brīvprātīgais darbs“ (9.a klase), „Uzņēmējdarbības attīstība Pļaviņu novadā“ (10.klase), „Dabas resursi un to izmantošana Pļaviņu novadā“ (7.a klase), „Ūdens“ (1.-4.klase), „Mūsu ēšanas paradumi“ (5.b klase), „Veselā miesā – vesels gars!“ (8.a klase), „Ekonomika un karjera“ (8.b klase), „Ūdens mums apkārt“ (9.b klase), „Fizisko aktivitāšu popularizēšana“ (6.a klase).

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināata prasme strādāt komandā.

Projektu nedēļas izvērtējumos dominē pozitīvas skolēnu atsauksmes, ir uzsvērti tādi ieguvumi kā darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas; uzlabotas sadarbības prasmes ar klasesbiedriem; jauna informāciju par uzņēmējdarbības nozarēm Pļaviņu novadā; jaunas zināšanas par atbildīgu patēriņu; jauni jēdzieni (globāls, globalizācija, ilgtspējīga attīstība, lokāls u.c.); prakstiska darbošanās: putnu barotavu gatavošana un apgleznošana, dažādu lietu gatavošanu no PET pudelēm; apgūtas jaunas prasmes (uzstāšanās, prezentēšanas, saliedēšanas, pētnieciskās, vadības uzņemšanās u.c.); iespēja iepazīties ar novada iestāžu darbību un ikdienu, dažādiem objektiem; iespēja satikt un iepazīt daudzas interesantas personības; iespēja pašiem iesaistīties dažādās sportiskās, veselību veicinošās un izzinošās aktivitātēs; iespēja spriest par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas ceļiem novadā un darbojoties pašiem izzināt, kā globālās lietas izpaužas arī vietējā mērogā.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu! Liels paldies arī novada iestāžu un struktūrvienību speciālistiem, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem atsaucās skolēnu aicinājumam, lai tiktos, dalītos pieredzē un sniegtu skolēniem daudz noderīgas informācijas.

Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasaules redzējumu ikvienā darbā!

Projektu nedēļas noslēgums skolas filiālē Odzienā

5.februārī PNĢ Odzienas filiālē skolēni prezentēja savus projektu nedēļas darbus. 3.e klases tēma bija – “Papīra, plastmasas atkritumi- to otrreizējās izmantošanas iespējas”. Tika veidotas rotaļlietas no šiem materiāliem. 4.e/5.e klases projekts- “Tīra vide”.6.e /7.e klase pētīja resursu taupīšanu. Paši pārstrādāja papīru un izgatavoja kartonu. 8.e/9.e klase pētīja PET pudeļu pārstrādāšanas rūpniecisko procesu un paši izgatavoja dažādus sadzīves priekšmetus. Pēc aptaujas veikšanas skolēniem vislabāk patika 8.e/9.e klases sagatavotā prezentācija.

Dir.v.audz. jomā Odzienas filiālē V.Zdanovska

Projektu darbu prezentēšana Odzienas filiālē

Projektu nedēļa skolā

I.Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Aizvadīta un izvērtēta vēl viena projektu nedēļa mūsu skolā. Arī šajā mācību gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija veltīta Pļaviņu novadam – „Pļaviņu novads pārmaiņu laikos”. Tā atkal bija lieliska iespēja tuvāk iepazīties ar Pļaviņu novadu, novada teritorijā esošo pagastu un Pļaviņu pilsētas un to iestāžu vēsturi un attīstību, kā arī ar novada cilvēkiem. 7.a klase projektu nedēļas aktivitātes veltīja brīvprātīgajam darbam, jo saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads. Taču arī ikvienā citā klasē tika pārrunāti brīvprātīgā darba mērķi un uzdevumi, tādejādi veicinot un uzlabojot vispārējo izpratni par brīvprātīgā darba būtību kā neatņemamu sabiedriskās līdzdalības izpausmi un akcentējot aktīva pilsoniskuma nozīmību.

Lasīt vairāk

Uz aizvadīto projektu nedēļu atskatoties

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Otrdien, 2. martā, notikušajā metodiskās padomes sanāksmē tika veikts projektu nedēļas norises izvērtējums.

Analizējot projektu gaitu, projektu prezentācijas un klašu iesniegtos apkopotos materiālus, jāsecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti. Projektu darbs neapšaubāmi veicināja skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, skolēni ieguva pētnieciskā un praktiskā darba pieredzi, attīstīja savas radošās spējas un pašiniciatīvu, mācījās sadarboties un sadarbojoties. Savu veikumu skolēni lieliski prata parādīt arī pārējiem – projektu prezentācijas izvērtās par ļoti interesantiem, saturīgiem un klātesošos saistošiem priekšnesumiem.

Arī klašu audzinātājiem projektu darbs bija laba iespēja tuvāk iepazīt savus audzēkņus – viņu sagatavotību patstāvīgam pētnieciskam darbam, prasmi strādāt grupā, izteikt savu viedokli, apkopot un sistematizēt paveikto, izvērtēt savu un komandas darbu.

Prieks, ka skolēnu anketās dominē pozitīvi viedokļi un atsauksmes par projektu nedēļu. Pie patīkamiem brīžiem tiek minētas gan daudzās tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, izbraukumi, ekskursijas, iestāžu apmeklējumi, intervijas, iespēja fotografēt, filmēt un citas aktivitātes.

Paldies klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par labi un pārdomāti organizētu projekta darba vadību!

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, kura rezultātā mēs visi varējām pārliecināties, cik tomēr bagāts un daudzveidīgs ir mūsu Pļaviņu novads, cik daudz interesantu, talantīgu, gudru, uzņēmīgu un veiksmīgu cilvēku tajā dzīvo!

Metodiskajā padomē tika spriests arī par to, ko darīt ar tiem skolēniem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties projektu nedēļas norisēs. Tika ierosināts, ka šiem skolēniem projektu darbs būs jāveic jūnijā.

Izvērtējumā 2.-4. klašu grupā par labāko ir atzīts 3.a klases projekts, 5.-9. klašu grupā – 8.b un 9.a klašu projekti, 10.-11. klašu grupā – 11.b klases projekts.
Visu projektu kopsavilkuma tabulu var apskatīt šeit

Projektu nedēļa bildēs

Projektu nedēļa skolas Odzienas filiālē bildēs

Projektu nedēļas klašu izvēlētās tēmas

Projektu nedēļas (1. -5. februāris) „Pļaviņu novadā mēs lepojamies ar ….” klašu izvēlētās tēmas

2.a … ar Pļaviņu novada bērnu mūzikas skolu
2.b … ar maiznīcu „Liepkalni”
3.a … ar Pļaviņu bērnu bibliotēku
3.b … ar Pļaviņu Mākslas skolu
4.a … ar mūsu klasesbiedru radošajiem darbiem Pļaviņu Mākslas skolā
4.b … ar Jaunatnes iniciatīvu centru „Ideja”
4.c … ar Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas skolotājiem
5.a … ar mākslinieku Uldi Beķeri
5.b … ar maiznīcu „Liepkalni”
6.a … ar uzņēmumu „Daiļrade Koks”
6.b … ar sporta sasniegumiem
7.a … ar unikāliem objektiem
7.b … ar mērķtiecīgiem un darbīgiem cilvēkiem
8.a … ar Pļaviņu autobusu parku (SIA Pato-1)
8.b … ar Pļaviņu ģimnāzijas absolventiem – sportistiem
8.c … ar Pļaviņu novada mežiem
9.a … ar tiltiem
9.b … ar parkour
9.c … ar deju klubu „Skanstis”
10.a … ar Pļaviņu novada mūziķiem
10.b … ar cilvēkiem
11.a … ar novada mūziķiem – pašdarbniekiem
11.b … ar teātra tradīcijām
12.a … ar Žetona vakara tradīcijām
12.b … ar Žetona vakara tradīcijām

Projektu nedēļas „Enerģija” klašu izvēlētās tēmas skolas Odzienas filiālē

2.e – Kurināmā veidi, izmantošana un taupīšana
4.e – Elektroierīces gaidīšanas režīmā. Kā taupīt enerģiju?
6.e – Apgaismojums, taupīšana.
8.e – Elektroenerģijas patēriņš virtuvē, skolā, mājās. Plakāti.
9.e – Atjaunojamie un neatjaunojamie enerģijas avoti. Klimata pārmaiņas.

Projektu nedēļa 2009

Evija SiliņaSkolas vides ministre Evija Siliņa

Šī nedēļa skolā ir projektu nedēļa. Parasti projektu nedēļās mēs (skolēni) esam pieraduši pētīt un prezentēt kādu sev interesējošu tēmu. Taču šī projektu nedēļa ir nedaudz savādāka. Katrs mēs ejot pa skolu esam iedomājušies, kāds varētu izskatīties šis koridors vai foajē, vai kāpņu telpa. Šajā projektu nedēļā mums ir dota iespēja piedāvāt savas idejas skolas izskatam un arī palīdzēt izveidot mums piemērotāku skolas vidi.

Katram no mums par šo nedēļu ir un būs savi viedokļi. Ir lietas, kuras varēja darīt savādāk. Taču kopumā manā viedoklī var saskatīt pozitīvo.

Šīs nedēļas beigās un visos pārējos gados es ceru, ka skolēni ieraudzīs, ka viņu lietotās, salauztās, apzīmētās, saplēstās lietas nemaz nav tik viegli savest kārtība..

Ceru, ka skolēni tāpat kā es redz šajā projektā vairāk labo nekā slikto, redz iespēju atstāt skolā kādu daļiņu no sevis, no savām idejām.

Skolēni, esiet pacietīgi un ticiet – vēlāk pašiem būs prieks par padarīto darbu. Tā būs.