Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: projektu nedēļa

Projektu nedēļa “Iepazīsti nezināmo!”

No 15. līdz 18. aprīlim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Iepazīsti nezināmo!”. Mūsu projektu nedēļas mērķis bija veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā, apgūstot radošā un praktiskā darba pieredzi, veicināt izpratni un padziļināt zināšanas par izvēlēto projekta tēmu.
Projektu nedēļas izvērtējumos ir pozitīvas skolēnu atsauksmes, kurās galvenokārt ir uzsvērta darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas.
Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu!
Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.
Novēlu ikvienam piepildītu un darbīgu mācību gada noslēgumu!
Lasīt vairāk…

7.a klase iesaka mēģināt jau tagad!

Pļaviņu novada ģimnāzijas projektu nedēļas tēma „Izzini nezināmo” deva klases skolēniem iespēju dziļāk iepazīt sevi un apzināt katra spējas, intereses, arī reāli iejusties dažādu profesiju pārstāvju lomās, jo izvēlējāmies pētīt daudzveidīgo profesiju pasauli. Ko tad mēs uzzinājām? Lasīt vairāk…

Ievijas, ievija atmiņā manā…

Šogad projektu nedēļā (no 14. līdz 19. maijam) Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki gatavojas apaļai un skaistai skolas jubilejai.
Lai svētku dienā skola būtu gatava sagaidīt tuvus un tālus viesus, tad visi aktīvi iesaistās dažādos darbiņos. Bet vēl labāk ir, ja, darbojoties kopā, var arī ko iemācīties. Par to ir parūpējušies klašu audzinātāji un skolas vadība. Pirmā un otrā darba diena pagāja, pārlūkojot vēstures lappuses gan fotogrāfiju veidā skolas muzejā, gan videofilmas veidolā. Kopā ar 10. un 11. klases skolēniem tika izstaigāta Skolas taka, lai iepazītos ar bijušo skolas skolotāju, direktoru dzīves un atdusas vietām. Joprojām tiek turpinātas skolas simtgadei veltītās tikšanās ar skolas absolventiem, kad klašu kolektīvi pie sevis ciemos sagaida bijušos Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnus. Ieskatu 14. un 15. maija aktivitātēs var aplūkot fotogrāfijās šeit.
Lai mums izdodas šajā nedēļā radīt un rast prieku pašiem sev un svētku viesiem!

Preses ministrija.

„Domājam globāli – rīkojamies lokāli!“

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

No 1. līdz 5.februārim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Domājam globāli – rīkojamies lokāli!” Tā kā Pļaviņu novada ģimnāzija ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola, arī projektu darbā padziļinātāk pievērsāmies globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuri 2015.gada 25.septembrī tika pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijā. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs katrs valsts iekšpolitiku. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts jau 1987.gadā ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā, tā tiek skaidrota kā „attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. Savukārt mūsu projektu nedēļas mērķis bija meklēt ceļus, kā mēs paši ar savu aktīvu rīcību savā tuvākajā apkārtnē varam veicināt virzību uz globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Klašu izvēlētās projektu tēmas bija ļoti daudzveidīgas: „Profesijas Pļaviņu novadā“ (7.b klase), „Dzimumu līdztiesība: stereotipi un realitāte“ (11.klase), „Dzīvība uz Zemes, atbildīgs patēriņš un planētas aizsardzība“ (6.b klase), „Veido savu klasi labāku!“ (5.a klase), „Brīvprātīgais darbs“ (9.a klase), „Uzņēmējdarbības attīstība Pļaviņu novadā“ (10.klase), „Dabas resursi un to izmantošana Pļaviņu novadā“ (7.a klase), „Ūdens“ (1.-4.klase), „Mūsu ēšanas paradumi“ (5.b klase), „Veselā miesā – vesels gars!“ (8.a klase), „Ekonomika un karjera“ (8.b klase), „Ūdens mums apkārt“ (9.b klase), „Fizisko aktivitāšu popularizēšana“ (6.a klase).

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināata prasme strādāt komandā.

Projektu nedēļas izvērtējumos dominē pozitīvas skolēnu atsauksmes, ir uzsvērti tādi ieguvumi kā darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas; uzlabotas sadarbības prasmes ar klasesbiedriem; jauna informāciju par uzņēmējdarbības nozarēm Pļaviņu novadā; jaunas zināšanas par atbildīgu patēriņu; jauni jēdzieni (globāls, globalizācija, ilgtspējīga attīstība, lokāls u.c.); prakstiska darbošanās: putnu barotavu gatavošana un apgleznošana, dažādu lietu gatavošanu no PET pudelēm; apgūtas jaunas prasmes (uzstāšanās, prezentēšanas, saliedēšanas, pētnieciskās, vadības uzņemšanās u.c.); iespēja iepazīties ar novada iestāžu darbību un ikdienu, dažādiem objektiem; iespēja satikt un iepazīt daudzas interesantas personības; iespēja pašiem iesaistīties dažādās sportiskās, veselību veicinošās un izzinošās aktivitātēs; iespēja spriest par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas ceļiem novadā un darbojoties pašiem izzināt, kā globālās lietas izpaužas arī vietējā mērogā.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu! Liels paldies arī novada iestāžu un struktūrvienību speciālistiem, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem atsaucās skolēnu aicinājumam, lai tiktos, dalītos pieredzē un sniegtu skolēniem daudz noderīgas informācijas.

Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasaules redzējumu ikvienā darbā!

Projektu nedēļas noslēgums skolas filiālē Odzienā

5.februārī PNĢ Odzienas filiālē skolēni prezentēja savus projektu nedēļas darbus. 3.e klases tēma bija – “Papīra, plastmasas atkritumi- to otrreizējās izmantošanas iespējas”. Tika veidotas rotaļlietas no šiem materiāliem. 4.e/5.e klases projekts- “Tīra vide”.6.e /7.e klase pētīja resursu taupīšanu. Paši pārstrādāja papīru un izgatavoja kartonu. 8.e/9.e klase pētīja PET pudeļu pārstrādāšanas rūpniecisko procesu un paši izgatavoja dažādus sadzīves priekšmetus. Pēc aptaujas veikšanas skolēniem vislabāk patika 8.e/9.e klases sagatavotā prezentācija.

Dir.v.audz. jomā Odzienas filiālē V.Zdanovska

Projektu darbu prezentēšana Odzienas filiālē

Projektu nedēļa skolā

I.Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Aizvadīta un izvērtēta vēl viena projektu nedēļa mūsu skolā. Arī šajā mācību gadā projektu nedēļas kopējā tēma bija veltīta Pļaviņu novadam – „Pļaviņu novads pārmaiņu laikos”. Tā atkal bija lieliska iespēja tuvāk iepazīties ar Pļaviņu novadu, novada teritorijā esošo pagastu un Pļaviņu pilsētas un to iestāžu vēsturi un attīstību, kā arī ar novada cilvēkiem. 7.a klase projektu nedēļas aktivitātes veltīja brīvprātīgajam darbam, jo saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads. Taču arī ikvienā citā klasē tika pārrunāti brīvprātīgā darba mērķi un uzdevumi, tādejādi veicinot un uzlabojot vispārējo izpratni par brīvprātīgā darba būtību kā neatņemamu sabiedriskās līdzdalības izpausmi un akcentējot aktīva pilsoniskuma nozīmību.

Lasīt vairāk

Uz aizvadīto projektu nedēļu atskatoties

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Otrdien, 2. martā, notikušajā metodiskās padomes sanāksmē tika veikts projektu nedēļas norises izvērtējums.

Analizējot projektu gaitu, projektu prezentācijas un klašu iesniegtos apkopotos materiālus, jāsecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti. Projektu darbs neapšaubāmi veicināja skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, skolēni ieguva pētnieciskā un praktiskā darba pieredzi, attīstīja savas radošās spējas un pašiniciatīvu, mācījās sadarboties un sadarbojoties. Savu veikumu skolēni lieliski prata parādīt arī pārējiem – projektu prezentācijas izvērtās par ļoti interesantiem, saturīgiem un klātesošos saistošiem priekšnesumiem.

Arī klašu audzinātājiem projektu darbs bija laba iespēja tuvāk iepazīt savus audzēkņus – viņu sagatavotību patstāvīgam pētnieciskam darbam, prasmi strādāt grupā, izteikt savu viedokli, apkopot un sistematizēt paveikto, izvērtēt savu un komandas darbu.

Prieks, ka skolēnu anketās dominē pozitīvi viedokļi un atsauksmes par projektu nedēļu. Pie patīkamiem brīžiem tiek minētas gan daudzās tikšanās ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, izbraukumi, ekskursijas, iestāžu apmeklējumi, intervijas, iespēja fotografēt, filmēt un citas aktivitātes.

Paldies klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par labi un pārdomāti organizētu projekta darba vadību!

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, kura rezultātā mēs visi varējām pārliecināties, cik tomēr bagāts un daudzveidīgs ir mūsu Pļaviņu novads, cik daudz interesantu, talantīgu, gudru, uzņēmīgu un veiksmīgu cilvēku tajā dzīvo!

Metodiskajā padomē tika spriests arī par to, ko darīt ar tiem skolēniem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties projektu nedēļas norisēs. Tika ierosināts, ka šiem skolēniem projektu darbs būs jāveic jūnijā.

Izvērtējumā 2.-4. klašu grupā par labāko ir atzīts 3.a klases projekts, 5.-9. klašu grupā – 8.b un 9.a klašu projekti, 10.-11. klašu grupā – 11.b klases projekts.
Visu projektu kopsavilkuma tabulu var apskatīt šeit

Projektu nedēļa bildēs

Projektu nedēļa skolas Odzienas filiālē bildēs