Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: vecākiem

Par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu

5. – 9. klašu skolēnu vecāki tiek aicināti līdz 25.08.2020. skolas kancelejā iesniegt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējumam pusdienu apmaksai klātienes mācību procesā. Pašvaldības līdzfinansējumu (EUR 1,00) pusdienu apmaksai ir tiesības saņemt visiem 5. – 9. klašu izglītojamajiem, saskaņā ar “Kārtību par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem”.
Iesnieguma veidlapa šeit.

Informācija vecākiem

Skolēnu vecāki tiek aicināti līdz 20.08.2020. skolas kancelejā iesniegt iesniegumu braukšanas atvieglojumu piešķiršanai – braukšanas kartei. Atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu uz iesnieguma pamata tiek piešķirti Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastos saskaņā ar noteikumiem par Braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem.
Iesniegums šeit.

9. un 12. klašu izlaidumi Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šī mācību gada izlaidumi tiks organizēti saskaņā ar spēkā esošajiem ārkārtējā situācijā noteiktajiem ierobežojumiem.
9. klašu izlaidums notiks sestdien, 13. jūnijā, katrai klasei atsevišķi: 9.a klasei – plkst. 13.00, 9.b klasei – plkst. 16.00. Norises vieta būs atkarīga no laikapstākļiem – svinību zāle vai skolas iekšpagalms.
Tā kā šobrīd vienuviet, ievērojot dažādus drošības pasākumus, var pulcēties līdz 25 cilvēkiem, tad šoreiz izlaidumā piedalās tikai skolēni, klases audzinātāja un vadības pārstāvji.
Ļoti aicinu Jūs būt saprotošiem un absolventu sveikšanu un izlaiduma svinības organizēt mājās ar saviem mīļajiem!
12. klašu izlaidums notiks 24. jūlijā saskaņā ar tā brīža epidemioloģisko situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem.
Lūdzu sekojiet informācijai, izlaidumu plānotajā norisē iespējamas būtiskas izmaiņas, ja mainīsies valstī noteiktie ierobežojumi pēc 9. jūnija!

Direktore Ilze Luksa

Par skolēnu uzņemšanu 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kuri sāks mācības 10. klasē, būs jāizvēlas mācību priekšmeti, ko padziļināti mācīties vidusskolā. Sākot ar jauno mācību gadu, Latvijas skolās mainīsies veids, kā tiks organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30 % mācību laika (visvairāk 12. klasē) jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kas viņus īpaši interesē, mācīties tos padziļināti un apgūt brīvās izvēles specializētos kursus. Lai to īstenotu, Pļaviņu novada ģimnāzijā, ņemot vērā skolēnu, vecāku un skolotāju ieteikumus, ir izstrādāti divi komplekti ar 3 padziļinātajiem kursiem. Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.
Ar Pļaviņu novada ģimnāzijas piedāvātajiem padziļinātajiem komplektiem var iepazīties šeit.

Pļaviņu novada ģimnāzija no 2020. gada 15. jūnija līdz 30. jūnijam pieņem iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.
Iesnieguma veidlapa šeit.
Uz drīzu tikšanos Pļaviņu novada ģimnāzijā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!

Informācija par vienreizējo pārtikas paku saņemšanu

Saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 9§1) katram Pļaviņu novadā deklarētam pilna laika vispārizglītojošo skolu izglītojamajam (līdz 19 gadu vecumam) un pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, neatkarīgi no izglītības ieguves vietas, piešķirta vienreizēja pārtikas paka, kuras saņemšana notiks 14. maijā.

Ar paciņu saņemšanas vietām un laikiem var iepazīties šeit.

Par attālinātā mācību procesa norisi Pļaviņu novada ģimnāzijā

Attālinātais mācību process ir pārbaudījums un jauna pieredze ikvienam tajā iesaistītajam – skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolas vadībai.
Iegūtā atgriezeniskā saite un aptauju rezultāti liecina, ka skolēnu un vecāku vērtējumi par attālināto mācīšanos ir dažādi.
Attālinātā mācīšanās nebūtu iespējama bez sadarbības un vecāku ieinteresētības un atbalsta, tāpēc visiem kopīgi ir izdevies spert pirmos soļus kompetenču pieejā visās vecuma grupās, rast risinājumus dažādām grūtībām.
Pļaviņu novada ģimnāzijā attālinātā mācību procesa laikā temata nobeiguma pārbaudes darbu vērtējumi tiek izteikti procentos. Saskaņā ar VISC un SKOLA2030 izstrādātajām “Vadlīnijām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” – darbus, kurus vērtē 10 ballu skalā, ir ieteicams plānot klātienes mācību procesā, tā nodrošinot objektīvus apstākļus un vienlīdzīgas atbalsta iespējas no skolotāja puses. Lasīt vairāk…

Aktuāla informācija par Valsts pārbaudes darbiem 9. un 12. klasei

Lēmumu par izmaiņām valsts pārbaudes darbu norisē 2019./2020. m. g. pieņems Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), vadoties no turpmākās epidemioloģiskās situācijas valstī. Jaunajam lēmumam stājoties spēkā, Pļaviņu novada ģimnāzijas mājaslapā tiks ievietota aktuālā informācija par eksāmenu norisi.
Šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji 9. un 12. klašu beidzējiem. Lasīt vairāk…

Izglītības un zinātnes ministrija aicina piedalīties aptaujā

Izglītības un zinātnes ministrija aicina piedalīties aptaujā skolotājus, vecākus un skolēnus.
Ņemot vērā to, ka kopš 23. marta visās Latvijas skolas tika uzsākta attālināto mācību īstenošana (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi. Pateicamies par Jūsu ieguldījumu izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanā! Aptaujas būs pieejamas līdz š. g. 1. aprīlim.
Aptaujas lūdzam aizpildīt:
• Skolotājiem;
• 7.-12. klases un 1.-4. kursa profesionālo izglītības iestāžu skolēniem;
• 1.-12. klases skolēnu vecākiem.
Lai sāktu pildīt aptauju, aptaujai jāreģistrējas ar savu E-klases pieeju!
Saite uz aptauju: https://edurio.com/izm

Latvijas televīzijas izglītojošā programma

Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz plkst. 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam.
Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa – no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.
Informācija par visiem LTV7 raidījumiem un programmu #paliecmājās Izglītība lapā: https://replay.lsm.lv/lv/izglitiba.

Aktuāla informācija!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. mācību process Pļaviņu novada ģimnāzijā tiek organizēts attālināti.

Aicinām iedzīvotājus saziņai ar skolas vadību, skolotājiem un darbiniekiem izmantot tālruņus un e-pastus.
Sekojiet aktuālajai informācijai E-klasē un skolas mājaslapā!