Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolēnu pašpārvalde

Erudītākie pamatskolā šajā mācību gadā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija

17. februāra pēcpusdienā erudītākie 6.-7. klašu skolēni pulcējās konkursā “Erudīts”. Katru klasi pārstāvēja viena komanda 5 cilvēku sastāvā. Žēl, ka 7.a klases komanda nepagodināja mūs ar savu klātbūtni un nekonkurēja uz erudītākās komandas titulu.

 24. februārī konkurss notika 8.-9. klasēm, arī šajā konkursā piedalījās tikai 3 komandas, jo nebija ieradusies 9.a klase.

Konkurss tradicionāli iesākās ar komandu iepazīstināšanu, tam sekoja Latvijā zināmu cilvēku atpazīšana. Tā kā februāris mūsu skolā  ir Latviešu valodas  mēnesis, komandas iestudēja arī latviešu autoru lugu fragmentus un centās izdomāt, kādās valodās ir pateikts vārds “labdien”. Praktiskajā uzdevumā jaunākie skolēni domāja, kā komandas biedri var izlīst caur papīra lapu. Šajā uzdevumā izcēlās 6.b klases komanda, kas sagrieza lapu tā, lai tai cauri varētu izlīst ikviens. Savukārt 8.-9. klašu skolēni centās no papīra lapām uzcelt augstāko torni, kas izdevās 8.a klasei. Konkursu noslēdza jautājumi par dažādām tēmām, ko sagatavoja vecāko klašu izglītības nodaļu vadītāji. Skolēni pārliecinājās par savu erudīciju un aizrautīgi domāja atbildes uz  jautājumiem, ko arī apliecināja vēlēšanos turpināt šo uzdevumu.

Rezultāti:

6.-7. klašu grupā:

1.vieta – 6.b klases komandai “Jūras akmentiņi” (53,5 p.)

2. vieta – 7.b klases komandai “Samsung” (39,5 p.)

3.vieta – 6.a klases komandai “Jautrās cepurītes” (30 p.)

8.-9. klašu grupā:

1.vieta – 8.b klases komandai “Erudītākie no erudītākajiem” (56p.)

2. vieta – 8.a klases komandai “Ar prātu” (49 p.)

3.vieta – 9.b klases komandai “Gudrās brunetes” (45 p.)

 Komandas savā starpā sadalīja godalgotās 3 vietas un balvā saņēma saldu dāvanu, lai atgūtu konkursā iztērēto enerģiju. Paldies par palīdzību konkursu rīkošanā vietniecei Jogitai Kiseļevai un skolotājai konsultantei Veltai Rullei, kā arī 9.-12.klašu izglītības nodaļu vadītājiem!

Skolēnu pašpārvaldes izglītības ministre I.Skrabutena

Skolēnu pašpārvalde 2015./2016.m.g.

pasparvalde_kopbilde
pasparvalde
pasparvalde2

Labdien, domubiedri – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki!

Jānis Andersons,

Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrs

(12.klases absolvents)

1Laiks rit, un ir noslēdzies 2014./2015. mācību gads. Ceru, ka nevienu neesmu aizkāris nepamatoti šajā gadā. Tie skolēni, kas ir pārkāpuši un ignorējuši manus aizrādījumus, bija pelnījuši to, ka saņēma manus aizrādījumus. Ja man jautātu: ‘’Vai es nožēloju, ka izvēlējos kļūt par Vides ministru?’’ Tad es atbildētu visnotaļ noraidoši. Tam ir vairākas piebildes: •  manu darbu ir novērtējuši gan skolēni, gan skolotāji, tā ir bijusi lieliska iespēja kaut ko labu veikt skolas labā un gūt nelielu pieredzi, kā veidot konkursu mācību iestādē;

esmu izdarījis to, ko neviens cits Vides ministrs  pēdējo 5 gadu laikā nav paveicis (dežūrklašu noteikumi netiks atstāti  novārtā, bet gan papildināti un uzlaboti ar būtiskiem priekšlikumiem),

Kiopa,

kompetenta skolotāja – konsultante Armanda Lasmane.   Kas ir paveikts šajā mācību gadā? Notikušas 10 sanāksmes, kurās aplūkoti dažādi jautājumi, kas ir fiksēti Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes reglamentā. Tie ir: skolas iekšējās kārtības organizēšana ikdienā, organizējot klašu dežūras; skolēnu produktīva dežūru plāna izstrādāšana un regulāra dežūru nodrošināšana; skolas Nolikuma un iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanas profilakse. Izstrādāts Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrijas nolikums konkursam „Gada dežūrklase”un „Gada virsdežurants”, kura mērķis bija organizēt dežūrklašu darbu tā, lai audzinātu skolēnos vajadzību pēc sakārtotas, estētiskas, drošas apkārtējās vides un veidotu atbildību par uzticēto pienākumu. 29. maijā notika konkursa rezultātu paziņošana. To vērtēja pašpārvaldes Vides ministrs, Vides ministra vietnieks, skolotāja – konsultante, skolas dežūradministratori. 2014./2015. mācību gadā par „Gada dežūrklasi” kļuva 8.b klase (Vides nodaļas vadītājs Daniela Tīna Saviča, vietniece Lora Lazdāne, klases audzinātāja Anita Seikovska), saņemot skolas direktores pateicības rakstu, ceļojošo balvu un apmaksātu braucienu 50 eiro vērtībā, 2.vietā atstājot 10. klasi (Vides nodaļas vadītāja Lelde Kiopa, vietnieks Renārs Leiders – Reins, klases audzinātāja Evita Valdberga), 3.vietā – 8. a klasi (Vides nodaļas vadītāja Laura Sevko, klases audzinātāja Ira Ņikiforova). Paldies jums par paveikto! Nosaukumu „Gada virsdežurants” ieguva 10.klases virsdežurante Lelde Kiopa, dāvanā saņemot dāvanu karti 10 eiro vērtībā. Nosaukumu „Gada  klases audzinātājs – dežūrskolotājs” ieguva 9. a klases audzinātāja Ineta Bicāla, dāvanā saņemot dāvanu karti 10 eiro vērtībā. Paldies visiem 7.-12. klašu skolēniem, klašu audzinātājiem, dežūradministratoriem par paveikto! Paldies 6.a un 6.b klašu skolēniem un viņu audzinātājām Olgai Krasutinai un Ivetai Briedei par kvalitatīvu dežūru no 25. līdz 27. maijam. Klašu kolektīvi tika aicināti sapost klases uz svētkiem. Taču ne vienmēr tas tika izdarīts. Tādēļ aicinu katram klases kolektīvam padomāt, vai tā ir vide, kurā es vēlot būt, ko es varu paveikt tās sakārtošanā, uzlabošanā,tādējādi iepriecinot sevi un pārējos skolas biedrus. Notika tikšanās ar skolas direktori Ritu Poli, kurā tika izteikti ierosinājumi skolas vides sakārtošanā, notika diskusija par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos, viedokļi tika izteikti, apkopoti, daļēji jau realizēti. Aprīlī Vides ministrija organizēja Meža stādīšanu, kurā piedalījās klašu vides nodaļu vadītāji/vietnieki vai pārstāvji no klasēm. Tika iestādīta priežu jaunaudze divu hektāru platībā. Paldies visiem, kas piedalījās talkā, īpaši skolotājiem Armandai Lasmanei un Valdim Silovam, kas jau otro gadu organizē šādu aktivitāti skolēniem, paldies skolas direktorei Ritai Polei par finansiālu atbalstu,apmaksājot transporta izdevumus nokļūšanai uz mežu, direktora vietniecei Ilzei Seipulei par atsaucību un sadarbību, izkārtojot mācību stundas, paldies visiem skolotājiem, kas neiebilda pret šo aktivitāti. Paldies Vides nodaļu vadītājiem no 5.b klases (vadītāja Evelīna Paula Ķerķe), 6.a klases (vadītāja Linda Kudrjvaceva), 7.a klases (vadītāja Viktorija Vīksna), 7.b klases (vadītājs Roberts Jansons), 8.a klases (vadītāja Laura Sevko), 9.a klases (vadītāja Viktorija Treine) par precīzi apmeklētajām sēdēm visa mācību gada garumā. Maija sēdē katras klases vides nodaļas vadītājs iesniedza paveiktā darba analīzi, vērtējot skolā, klasē paveikto, izsakot priekšlikumus un izvirzot kandidātus nākamajam skolas pašpārvaldes Vides ministra amatam. Lūk, dažas atziņas no klašu atskaitēm: skolēni, neliksim somas uz palodzēm, nesēdēsim uz tām, dežūrzīmītes piespraudīsim korektā vietā, neradīsim paši kā dežūrklase haosu, katrs skolēns iegādājas sev dežūrzīmīti. Izvirzītie pretendenti šim amatam: Kalvis Krūze (izvirza 7.b), Lelde Kiopa (izvirza 7.a klase), Lelde Grūbe, Diāna Bariņa (izvirza 6.a klase) Ralfs Liepiņš (izvirza 8.b klase) Diāna Bariņa (izvirza 10.klase). Varbūt, ka ir vērts pieteikties, tas ir jauns izaicinājums, pašapliecināšanās. Un jāāāā, nobeigumā, kādi būtu ieteikumi jaunajam Vides ministram, ko vajadzētu uzlabot, papildināt utt. Bet šeit visu es neizklāstīšu, jo ceru, ka jaunais ministrs ar mani spēs rast kontaktu un, iespējams, 2015./2016.m.g. parādīsies jaunas aktivitātes, lai pašiem būtu interesanti darboties. Taču iesāktais nav jāpārveido tāpēc, ka kaut kas nedarbotos, bet gan tāpēc, ka ir jāseko līdzi laikam. Es centos būt tas, kas „paceļ” Vides ministra amatu un pašu skolas pašpārvaldi, bet skumīgi ir tas, ka mūsu skolas pašpārvalde nedarbojas vienoti kā komanda, un tas tiešām ir bēdīgi. Tāpēc novēlu pilnīgi visiem skolēniem, skolotājiem un tehniskajam personālam rast prieku savā darbā, mācībās, dažādās aktivitātēs un būt saliedētiem, jo  mēs  visi atrodamies vienā mācību iestādē un visi mēs sastopamies vienā skolā.  Aicinu visus kopā radīt tādu vidi, kas rada identitātes, piederības izjūtu! Ceru, ka nākamajā mācību gadā VISA skolas pašpārvalde parādīs sevi no daudz labākas puses, būs daudz saliedētāka un drosmīgāka stāties pretī grūtībām. Protams, lielākais paldies man ir sakāms manai konsultantei Armandai Lasmanei, kura neļāva man slinkot un palīdzēja man godprātīgi pildīt ministra amatu. Kā arī visiem skolotājiem, kas atbalstīja mani un izrādīja cieņu, kādu es nebiju gaidījis. Paldies manai ģimenei par atbalstu un sapratni, veicot šo atbildīgo pienākumu! Es saku Jums: „Uz redzēšanos”, un tiekamies 12. klašu izlaidumā 19. jūnijā jeb dienā, kad es kā ministrs nolieku savas pilnvaras un dodos savā dzīves lidojumā.

Par dziesmām un dziedāšanu

Pavasaris ir dziesmu gadalaiks. Putni laidelējas pāros – zvirbuļi trokšņo un ķildojas, zīlītes un dzeltenās stērstes skandina savu dziesmiņu. Laukos vītero cīruļi, bet applūdušās pļavās, priecīgi saukdamas, rotaļājas ķīvītes. Baloži dūdo, strazdi svilpo, visi dziedātājputni skandina savas dziesmas. Bet ko dzied Pļaviņu novada ģimnāzijā?
2015 .gada 8. maijā mūsu skolā notika konkursa “Dziedošā klase” 2. kārta, kur noskaidrojām Pļaviņu novada ģimnāzijas skanīgākās klases. Skolēni rādīja savas dziedāšanas prasmes, tērpu izvēli, kā arī radošo pieeju dziesmas izpildījumam, lai apvienotos vienā veselā – vienā dziedošā klasē! Otrās kārtas finālisti bija ļoti skanīgi, tāpēc arī žūrijas locekļiem nācās kārtīgi pastrādāt, lai izvērtētu nu jau 2 dziesmas latviešu valodā un latviešu komponistu sacerētas. Klausoties tās, daudzus skatītājus pārņēma jaukas emocijas, patīkamas asociācijas, pārdomas. Prieks par mazajiem dziedātājiem, kuri bija krāsaini, skanīgi un pozitīvi savā dziedājumā – 3.a klasei godpilnā 3. vieta ( R.Pauls/ G. Račs “Lidojums ar gaisa balonu” un dziesma “Vēja krāsa”). Bet 5. b klase ar Jāņa Stībeļa dziesmu “Glāze piena” un A.Freidenfelda dziesmu “Labvēlīgais tips” ieguva 2. vietu šajā konkursā, dodot enerģijas lādiņu laikā, kad pavasaris vēl kavējas. Arī 3. b klasei veiksmīgs starts konkursā un 2.vieta par dziesmām “Banāns”(G.Račs/R.Pauls) un “Ti- ti” (J.Strazds/I.Kurpnieks). Paldies arī citām klasēm par oriģināliem un pārdomātiem tērpiem, savstarpējo sadarbību, par pārdomātu un aizrautīgu priekšnesumu, kas, iespējams, iedvesmos citus dziedātājus arī turpmāk piedalīties skolas konkursā “Dziedošā klase”. Tomēr vislielākais paldies un lielākais punktu skaits 7. a klasei par dziesmām “Neskaties pulkstenī” (R.Pauls/G.Račs) un “Negaisa laikā’ (J.Karlsons/I.Binde). 7.a klasi varam saukt par visskanīgāko Pļaviņu novada ģimnāzijā!
Dziesma ir māksla. Māksla, kuru var izdziedāt, izjust un izstarot. Dziesma ir garīgā spēka avots, spēka avots mums katram. Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās “Dziedošās klases” konkursā – klašu audzinātājiem , dziedātājiem un atbalstītājiem. Lai labi skan arī turpmāk!

Preses ministrija

Klašu reitingi aprīlī

raksts

Skolas pašpārvalde viesojas Aizkrauklē…

pasparvalde
2015.gada 24. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijas pašpārvalde piedalījās sadraudzības pasākumā ,, Jaunieši pilsētai,, Aizkraukles novada ģimnāzijā, kur ciemojās arī Ogres Valsts ģimnāzijas un Skrīveru vidusskolas aktīvākie jaunieši. Pasākuma mērķis bija dalīties pieredzē un gūt priekšstatu par citu skolu pašpārvalžu darbību , novērtēt skolēnu erudīciju un sportiskumu, vienojoties kopīgās aktivitātēs.
Sadraudzības pasākums norisinājās visas dienas garumā un iesākās ar īpašām aktivitātēm- katrs klātesošais iepazīstināja ar sevi, vēlāk ar sagatavoto prezentāciju par savu skolu un tās darbību. Vērojot prezentācijas, guvām pieredzi un jaunas idejas, kā labāk pilnveidot mūsu skolas dzīvi, ieviest tajā jaunas tradīcijas, rīkot pasākumus. Nedaudz vēlāk devāmies ekskursijā pa Aizkraukles ģimnāziju, kur mūs iepazīstināja ar modernajām tehnoloģijām, telpām. Un tad jau bija laiks nedaudz izkustēties! Skolas stadionā skrējām krosu, piedalījāmies stafetē, spēlējām futbolu, volejbolu…izkustējāmies ne pa jokam. Šī bija lieliska iespēja parādīt savus spēkus un sadraudzēties ar citiem jauniešiem. Atnākot atpakaļ, mūs sagaidīja muzikāls sveiciens un arī studenti, kuri jau ir absolvējuši Aizkraukles skolu. Viņi dalījās pieredzē par savu pašpārvaldes darbu, par studentu ikdienu un problēmām.
Bija interesanti! Kāpēc? Tāpēc, ka dienas beigās katrs varēja atbildēt uz rīta pusē uzdotajiem jautājumiem : Kas es esmu? Kur es esmu? Kāds es esmu? Kāpēc es esmu? Tā bija jauki pavadīta diena, patiešām bija gods pārstāvēt savu skolu- Pļaviņu novada ģimnāziju. Tagad, ar jaunām idejām un uzkrātām zināšanām, varam atgriezties darbā! Lai mums izdodas!

Skolas pašpārvaldes vārdā Džesika Nikaļuka

Latvija sākas mūsu sirdīs

4.maijs
Ik gadu 4.maijs ir valsts svētku diena — šajā datumā 1990.gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” un Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. Mēs katrs šo rītu sagaidām ar savām domām un sajūtām, atmiņām un viedokli. Tā ir viena no dienām gada ritumā, kad  jūtamies  lepni par savu valsti.  Mēs varam mīlēt Latviju ik dienu tikai par to vien, ka tā ir. Un vēl-  Latvija ir skaista. Latvija garšo pēc īstas rupjmaizes. Latvija vasarās dzied un dejo. Latvijā vien var redzēt limuzīnu, tādu īpašu- Jāņu nakts krāsā. Latvijā skan(arī Lietuvā) vienīgā mūsdienās vēl saglabājusies baltu valoda. Latvijai cauri vijas Lielvārdes josta – tautastērpa elements, kas sevī ietver informāciju par kosmosu un latviešu izcelšanos. Latvijā ir krāšņas un pārsteidzoši skaistiem mā­koņiem rotātas debesis, rudzu lauki, … Un vēl, vēl…
Ir  divas pasaules- Lielā un katram Savējā, bet ir tikai viena Latvija- mūsu Latvija, mūsu pasaule- tuva, skaista un plaukstoša! Priecāsimies par mūsu mazo un mīļo Latviju! Saudzēsim, sargāsim un cienīsim Latvijas Valsti!

Skolas preses ministrija

Preses ministrija maijā iesaka!

maijsNekas šajā pasaulē nav tik mūžīgs kā mīlestība un zeme, tāpēc ir svētīgi iemācīties ar zemi sarunāties un dzīvot pēc mīlestības noteikumiem. Un nav jābaidās, jo saruna ar zemi ir trauslā stādiņa  nodošana Zemes mātei, bet mīlestības noteikumi ir tikai divi- darīt no sirds un būt kopā. Patiešām nav jābaidās- mēs sasniegtu krietni vairāk, ja iemācītos sapņos ieguldīt tikpat daudz enerģijas, kā iztērējam bailēs un nemierā. Un kāpēc nesapņot tieši maijā? Maijā ir daži datumi, kad pēc norisēm dabā var prognozēt  laiku- 1. maijs ir Lapu diena, un, ja šī diena ir saulaina un silta, mēneša beigas būs vēsas un arī vasara būs vēsa. Savukārt, ja ievas sāk ziedēt pirms 6. maija, vasara solās būt karsta. Par karstu vasaru liecinot arī saullēkts 13. maijā – ja tas ir skaidrs, tad vasara būšot karsta.

Lai mums enerģijas pilns lapu mēnesis, lai nenokavējam satikšanos ar ievu ziedēšanas trakumu, lai visiem, visiem, izdodas sajust maija skaistumu pļavās, birzīs un Daugavas viļņu saspēlē!

Preses ministrija

Pieteikšanās pašpārvaldes ministru amatiem 2015./2016.m.g.

plakats

Klašu reitingi martā

reitingi_marts