Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Vides ministrija

Konkursa „Gada dežūrklase” un „Gada dežūrskolotājs” rezultāti

Skolas laiks drīz būs aiz muguras,vasaras brīvlaiks arī tuvojas. Godam tuvojas mācību gada beigas. Arī Vides ministrija šajā mācību gadā ir paveikusi savu iesākto.
Ir noslēdzies konkurss „Gada dežūrklase” un „Gada dežūrskolotājs”. 2. semestrī  aktīvākās dežūrklases bija 8.a.,8.b.,7.a, 9.b. klases. Klases atradās savos dežūrobjektos, aktīvi pildīja savus dežūrpienākumus, risināja problēmsituācijas, lūdzot palīdzību dežūrskolotājiem vai klašu audzinātājiem. Šādu problēmu risināšanā ir aktīvi iesaistījušās dežūrskolotājas – Evita Valdberga, Inga Baginska, Ilona Lazda, Velta Rulle, Armanda Lasmane un Ilze Luksa.
Rezultāti ir apkopoti no dežūrklašu atskaitēm un administrācijas novērojumiem.
Sīkāk ar tiem var iepazīties šeit un šeit.
Lai visiem skolēniem un skolotājiem saulainas, veiksmīgas un izdevušās vasaras brīvdienas! Nākamajam Vides ministram vēlu daudz enerģijas un radošuma jaunu mērķu izvirzīšanai un rezultātu sasniegšanai.

Vides ministre Diāna Bariņa

Par paveikto Vides ministrijas 1. semestra darbā

Vides minstre Diāna Bariņa
Teju, teju klāt Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pārdomu laiks. Svētki, kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudzu sirdis atveras labiem darbiem un labām domām. Dāvināšanas, gaišuma un piedošanas laiks, kad varam izpurināt dvēseli un atskatīties uz paveikto. Arī Vides ministrija, jaunā sastāvā, šajā mācību pusgadā ir aktīvi darbojusies. Protams, nav viegli iesākt kaut ko jaunu , taču mēs esam veiksmīgi virzījušies uz priekšu. Esam veiksmīgi uzlabojuši ministrijas konkursa nolikumu – „Gada dežūrklase un dežūrskolotājs”, pilnveidojuši dežūrklašu noteikumus un sekojuši dežūru kārtībai skolā.
Analizējot klašu dežūras, gribētos, lai 2.semestrī skolēni apņemtos būt  pieklājīgāki, cienītu citus, rūpētos parskolas inventāru un saaudzētu to. Katras klases aktivitāte  tiek novērtēta pēc konkursa „Gada dežūrklase ” nolikuma kritērijiem un uz doto brīdi vislielāko aktivitāti dežūrēšanā ir izrādījušas 11.,10. , 9.a, 9.b un 8.a klase. Kopumā skolā ir novēroti vairāki gadījumi, kad ir pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi, taču ar šo gadījumu novēršanu veiksmīgi tiek galā paši klašu dežuranti vai lūdzot skolotāju palīdzību, kuri ir atbildīgi par kārtības pārraudzīšanu savos objektos. Paldies skolotājiem, kas regulāri veic savus dežūrpienākumus un vajadzīgajā brīdī sniedz atbalstu skolēniem.
Klašu Vides nodaļu vadītājiem tika doti uzdevumi, kas viņiem bija jāpaveic noteiktajā laikā. Paldies vēlos teikt 10., 8.b, un 5.a klases Vides nodaļas vadītājiem par atsaucību un izteiktajiem priekšlikumiem.

 ziema

Arī Jaunajā gadā Vides ministrija apņemas turpināt veikt savus pienākumus, un galvenais, nodrošināt dežūru kārtību skolā. Novēlu Jums visiem veikt kārtīgi savus pienākumus un neatlaidīgi censties sasniegt savu mērķi.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Labdien, domubiedri – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki!

Jānis Andersons,

Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrs

(12.klases absolvents)

1Laiks rit, un ir noslēdzies 2014./2015. mācību gads. Ceru, ka nevienu neesmu aizkāris nepamatoti šajā gadā. Tie skolēni, kas ir pārkāpuši un ignorējuši manus aizrādījumus, bija pelnījuši to, ka saņēma manus aizrādījumus. Ja man jautātu: ‘’Vai es nožēloju, ka izvēlējos kļūt par Vides ministru?’’ Tad es atbildētu visnotaļ noraidoši. Tam ir vairākas piebildes: •  manu darbu ir novērtējuši gan skolēni, gan skolotāji, tā ir bijusi lieliska iespēja kaut ko labu veikt skolas labā un gūt nelielu pieredzi, kā veidot konkursu mācību iestādē;

esmu izdarījis to, ko neviens cits Vides ministrs  pēdējo 5 gadu laikā nav paveicis (dežūrklašu noteikumi netiks atstāti  novārtā, bet gan papildināti un uzlaboti ar būtiskiem priekšlikumiem),

Kiopa,

kompetenta skolotāja – konsultante Armanda Lasmane.   Kas ir paveikts šajā mācību gadā? Notikušas 10 sanāksmes, kurās aplūkoti dažādi jautājumi, kas ir fiksēti Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes reglamentā. Tie ir: skolas iekšējās kārtības organizēšana ikdienā, organizējot klašu dežūras; skolēnu produktīva dežūru plāna izstrādāšana un regulāra dežūru nodrošināšana; skolas Nolikuma un iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanas profilakse. Izstrādāts Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes Vides ministrijas nolikums konkursam „Gada dežūrklase”un „Gada virsdežurants”, kura mērķis bija organizēt dežūrklašu darbu tā, lai audzinātu skolēnos vajadzību pēc sakārtotas, estētiskas, drošas apkārtējās vides un veidotu atbildību par uzticēto pienākumu. 29. maijā notika konkursa rezultātu paziņošana. To vērtēja pašpārvaldes Vides ministrs, Vides ministra vietnieks, skolotāja – konsultante, skolas dežūradministratori. 2014./2015. mācību gadā par „Gada dežūrklasi” kļuva 8.b klase (Vides nodaļas vadītājs Daniela Tīna Saviča, vietniece Lora Lazdāne, klases audzinātāja Anita Seikovska), saņemot skolas direktores pateicības rakstu, ceļojošo balvu un apmaksātu braucienu 50 eiro vērtībā, 2.vietā atstājot 10. klasi (Vides nodaļas vadītāja Lelde Kiopa, vietnieks Renārs Leiders – Reins, klases audzinātāja Evita Valdberga), 3.vietā – 8. a klasi (Vides nodaļas vadītāja Laura Sevko, klases audzinātāja Ira Ņikiforova). Paldies jums par paveikto! Nosaukumu „Gada virsdežurants” ieguva 10.klases virsdežurante Lelde Kiopa, dāvanā saņemot dāvanu karti 10 eiro vērtībā. Nosaukumu „Gada  klases audzinātājs – dežūrskolotājs” ieguva 9. a klases audzinātāja Ineta Bicāla, dāvanā saņemot dāvanu karti 10 eiro vērtībā. Paldies visiem 7.-12. klašu skolēniem, klašu audzinātājiem, dežūradministratoriem par paveikto! Paldies 6.a un 6.b klašu skolēniem un viņu audzinātājām Olgai Krasutinai un Ivetai Briedei par kvalitatīvu dežūru no 25. līdz 27. maijam. Klašu kolektīvi tika aicināti sapost klases uz svētkiem. Taču ne vienmēr tas tika izdarīts. Tādēļ aicinu katram klases kolektīvam padomāt, vai tā ir vide, kurā es vēlot būt, ko es varu paveikt tās sakārtošanā, uzlabošanā,tādējādi iepriecinot sevi un pārējos skolas biedrus. Notika tikšanās ar skolas direktori Ritu Poli, kurā tika izteikti ierosinājumi skolas vides sakārtošanā, notika diskusija par izmaiņām skolas iekšējās kārtības noteikumos, viedokļi tika izteikti, apkopoti, daļēji jau realizēti. Aprīlī Vides ministrija organizēja Meža stādīšanu, kurā piedalījās klašu vides nodaļu vadītāji/vietnieki vai pārstāvji no klasēm. Tika iestādīta priežu jaunaudze divu hektāru platībā. Paldies visiem, kas piedalījās talkā, īpaši skolotājiem Armandai Lasmanei un Valdim Silovam, kas jau otro gadu organizē šādu aktivitāti skolēniem, paldies skolas direktorei Ritai Polei par finansiālu atbalstu,apmaksājot transporta izdevumus nokļūšanai uz mežu, direktora vietniecei Ilzei Seipulei par atsaucību un sadarbību, izkārtojot mācību stundas, paldies visiem skolotājiem, kas neiebilda pret šo aktivitāti. Paldies Vides nodaļu vadītājiem no 5.b klases (vadītāja Evelīna Paula Ķerķe), 6.a klases (vadītāja Linda Kudrjvaceva), 7.a klases (vadītāja Viktorija Vīksna), 7.b klases (vadītājs Roberts Jansons), 8.a klases (vadītāja Laura Sevko), 9.a klases (vadītāja Viktorija Treine) par precīzi apmeklētajām sēdēm visa mācību gada garumā. Maija sēdē katras klases vides nodaļas vadītājs iesniedza paveiktā darba analīzi, vērtējot skolā, klasē paveikto, izsakot priekšlikumus un izvirzot kandidātus nākamajam skolas pašpārvaldes Vides ministra amatam. Lūk, dažas atziņas no klašu atskaitēm: skolēni, neliksim somas uz palodzēm, nesēdēsim uz tām, dežūrzīmītes piespraudīsim korektā vietā, neradīsim paši kā dežūrklase haosu, katrs skolēns iegādājas sev dežūrzīmīti. Izvirzītie pretendenti šim amatam: Kalvis Krūze (izvirza 7.b), Lelde Kiopa (izvirza 7.a klase), Lelde Grūbe, Diāna Bariņa (izvirza 6.a klase) Ralfs Liepiņš (izvirza 8.b klase) Diāna Bariņa (izvirza 10.klase). Varbūt, ka ir vērts pieteikties, tas ir jauns izaicinājums, pašapliecināšanās. Un jāāāā, nobeigumā, kādi būtu ieteikumi jaunajam Vides ministram, ko vajadzētu uzlabot, papildināt utt. Bet šeit visu es neizklāstīšu, jo ceru, ka jaunais ministrs ar mani spēs rast kontaktu un, iespējams, 2015./2016.m.g. parādīsies jaunas aktivitātes, lai pašiem būtu interesanti darboties. Taču iesāktais nav jāpārveido tāpēc, ka kaut kas nedarbotos, bet gan tāpēc, ka ir jāseko līdzi laikam. Es centos būt tas, kas „paceļ” Vides ministra amatu un pašu skolas pašpārvaldi, bet skumīgi ir tas, ka mūsu skolas pašpārvalde nedarbojas vienoti kā komanda, un tas tiešām ir bēdīgi. Tāpēc novēlu pilnīgi visiem skolēniem, skolotājiem un tehniskajam personālam rast prieku savā darbā, mācībās, dažādās aktivitātēs un būt saliedētiem, jo  mēs  visi atrodamies vienā mācību iestādē un visi mēs sastopamies vienā skolā.  Aicinu visus kopā radīt tādu vidi, kas rada identitātes, piederības izjūtu! Ceru, ka nākamajā mācību gadā VISA skolas pašpārvalde parādīs sevi no daudz labākas puses, būs daudz saliedētāka un drosmīgāka stāties pretī grūtībām. Protams, lielākais paldies man ir sakāms manai konsultantei Armandai Lasmanei, kura neļāva man slinkot un palīdzēja man godprātīgi pildīt ministra amatu. Kā arī visiem skolotājiem, kas atbalstīja mani un izrādīja cieņu, kādu es nebiju gaidījis. Paldies manai ģimenei par atbalstu un sapratni, veicot šo atbildīgo pienākumu! Es saku Jums: „Uz redzēšanos”, un tiekamies 12. klašu izlaidumā 19. jūnijā jeb dienā, kad es kā ministrs nolieku savas pilnvaras un dodos savā dzīves lidojumā.

Turpināsim vākt baterijas!

Tīrai Latvijai! E.Vībāns, vides ministrs,
I.Ņikiforova, skolotāja konsultante

Pļaviņu novada ģimnāzijā ir noslēgusies bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” 1. kārta (7. – 30.novembris), kur savāktas 672 dažāda veida baterijas. Visvairāk izlietoto bateriju ir savākuši 3.a klases skolēni (audzinātāja I.Baginska), 6.a klases skolēni (audzinātāja I.Ņikiforova) un 4.a klases skolēni (audzinātāja V.Platgalve). Paldies arī pārējiem dalībniekiem, kuri rūpējās, lai samazinātu apkārtnes piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas līdzpārvaldes Vides ministrija aicina Pļaviņu novada iedzīvotājus atbalstīt mūsu skolu bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Izlietotās baterijas lūdzam nogādāt uz Pļaviņu novada ģimnāziju un iemest tām paredzētajā tvertnē pie skolas dežurantes.

Piedalies bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”

Tīrai Latvijai! Pļaviņu novada ģimnāzijā konkursu organizē Vides ministrija (vides ministrs E. Vībāns), atsaucoties uz biedrības „Zaļā Josta” aicinājumu.

Konkursa mērķis
1) Veicināt skolēnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi;
2) Savākt izlietotās baterijas, lai samazinātu apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem;
3) Palīdzēt skolai iegūt kādu no vērtīgajām naudas balvām skolas 95. jubilejas organizēšanai.

Konkursa norises laika grafiks

Norises laiks Aktivitāte
2012. gada 7. novembrī Konkursa izsludināšana skolā
Līdz 30.novembrim 1. kārta
Līdz 2013. gada 15. janvārim 2. kārta
Līdz 2013. gada 15. februārim 3. kārta
Līdz 2013. gada 20. februārim Konkursa visu rezultātu apkopošana
No 2013. gada 2. marta līdz 5. aprīlim Savākto bateriju izvešana no skolas

Kā notiek savākto bateriju uzskaite
1. Izlietotās baterijas marķē ar uzlīmi un iemet paredzētajā konteinerā pie skolas dežurantes.
2. Piereģistrējies bateriju uzskaites lapā, norādot nepieciešamo informāciju.

Vides ministrs Edgars Vībāns
2012. gada 7. novembrī