Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 1.-5.septembris

Pirmdiena, 1.septembris
Zinību diena
8.30 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.00 Svinīgā līnija
9.50 Audzinātāja stunda
Zinību diena Skolas filiālē Odzienā
8.30 Audzinātāja stunda
10.00 Svinīgā līnija
 
Otrdiena, 2. septembris
15.15 MK sanāksmes
 
Trešdiena, 3.septembris
8.10 Klašu audzinātāju Mk sanāksme 215.kab.
10.50 Skolēnu pašpārvaldes 5.-12. Klašu parlamenta deputātu sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 4. septembris
10.50 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
 
Piektdiena, 5. septembris
15.15 Skolēnu, kuri vēlas iestāties jaunsardzē un esošo jaunsargu tikšanās ar jaunsardzes instruktoru 405.kab.
 
 
Līdz 7.09. Klašu audzinātāju adzināšanas programmu iesniegšana elektroniski direktores vietiecei izglītības jomā audzināšanas darbā I.Krastiņai (iveta.krastina@png.edu.lv)

Iespēja 10.-12.klašu skolēniem

Latgales mācību centrs aicina 10.-12.klašu audzēkņus piedalīties jauna projekta īstenošanā. Vairāk informācijas: http://www.lmc.lv/lv/skolenu-apmaciba

Informācija vecākiem

Informējam skolēnu vecākus, ka 2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Pedagoģiskās padomes sēdes darba kārtība

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pedagoģiskās padomes sēde 29.08.2014. plkst. 10:00 201. kabinetā.
Darba kārtība:
1. Direktores uzruna (R. Pole)
2. 2014./2015. mācību gada aktualitātes mācību un audzināšanas darbā (I. Seipule, I. Krastiņa)
3. Valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums (I. Seipule)
4. Iepazīstināšana ar vispārīgās pamatjomu vērtēšanas rezultātiem.
5. Informācija par absolventu tālākajām gaitām (S. Stučka, I. Titova, I. Ozoliņa, L. Avotiņa)
6. Mērķi un uzdevumi 2014./2015. mācību gadam (I. Seipule)
7. Dažādi jautājumi.

Darba plāns 25. – 29. augusts

Pirmdiena, 25.augusts

Otrdiena, 26. augusts
10.00 Klašu audzinātāju MK 20.kab.

Trešdiena, 27.augusts

Ceturtdiena, 28. augusts
10.00 MP sanāksme 104.kab.
11.00 – 14.00 Skolu jaunajam mācību gadam pieņem Pļaviņu novada domes deputāti

Piektdiena, 29. augusts
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.

Dāvana pirmklasniekiem no SEB bankas

Capture

Aizvadītais mācību gads Pļaviņu novada ģimnāzijā

Rita Pole, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIr pagājis vēl viens ražīgs mācību gads, kas mūsu skolai ir atnesis veiksmi, panākumus un jaunus izaicinājumus dažādās jomās.
Atskatoties uz sasniegto mācību darbā, jāsecina, ka arī 2013./2014.mācību gadā mums ir labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sportā,  interešu izglītībā un arī centralizētajos eksāmenos. Prieks, ka daudzi mūsu skolēni apzinās, ka panākumu kaldināšanai nepieciešams rūpīgs, uzcītīgs darbs un piepūle – arī, lai sagatavotos tādam nopietnam pārbaudījumam kā mācību priekšmetu olimpiādes, kuru saturs ir krietni grūtāks un sarežģītāks nekā ikdienas mācību procesā.
Mūsu skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2. posma olimpiādēs. Liels prieks, ka vairāki skolēni, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Skolēni ir veiksmīgi startējuši arī dažāda līmeņa mācību priekšmetu konkursos.
Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:

Paralēli mācību darbam, skolā darbojas 34 interešu izglītības programmas – 16 kultūrizglītībā, 13sportā, 1vides un 4 nestandarta izglītības programmās ( „Asais prāts””, „Pilsētas atmiņa”, „Mazais prāts”, „Kombinētāji”). Kopā no visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas 468 skolēniem, interešu izglītībā par dažādiem sasniegumiem godalgoti  142 skolēni.
Ievērojamu vietu skolas dzīvē ieņem Jaunsargu apmācība. Arī šai jomā mūsu skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas.
Jaunsargi jaunākajā grupā nometnē „Pretī pulkvedim Kalpakam”, Liepsalā, skolas godu aizstāvot ieguva godalgoto 1.vietu šaušanā ar pneimatisko ieroci un 1. vietu lauka hanbolā, savukārt individuālajās aktivitātēs Juris Djukarevs spēka vingrinājumos izcīnija 1. un 2. vietu, bet Artūrs Mizāns mājās atveda godalgoto 1.vietu šaušanā ar pneimatisko ieroci.
Zemessardzes 55 Kājnieku bataljona veterānu apvienības  salidojumā „Kopā mēs esam stipri”, kopā ar jaunsargiem mūsu skolas skolēns Artūrs Kalvišs granātas mešanā mērķī, ieguva godalgoto 1.vietu.
Mūsu skolā ir tā unikālā iespēja paralēli mācībām vispārizglītojošās izglītības programmās apgūt arī citas interešu izglītības programmas, ko arī skolēni veiksmīgi izmanto, par to pēc skolas beigšanas saņemot atsevišķus izglītības apliecinošos dokumentus. Piemēram, šogad 12.klasi beidzot, Dins Arbeiters un Artūrs Kalvišs paralēli atestātam par vispārējo vidējo izglītību, saņēma arī Latvijas republikas Aizsardzības ministrijas rekrutešanas un Jaunsardzes centra apliecību par to, ka viņi laika peridā no 01.09.2013. līdz 27.04.2014. apguvuši 4.līmeņa Jaunsarga mācību programmu un sekmīgi nokārtojuši 4.līmeņa noslēguma testu.
Pļaviņu novada ģimnāzija ir skola ar nākotnes plāniem,  jau 2014./2015. mācību gadā plānojam piedāvāt skolēniem jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, turklāt tas tiks piedāvāts jau sākot ar pašiem mazākajiem, sākumskolas klasēs. Ja vēlies uzzināt ko vairāk par šīm un daudz citām interesantām iesppējām ko piedāvā Pļaviņu novada ģimnāzija, nāc mācīties Pļaviņu novada ģimnāzijā!
Capture

12.klašu izlaidums

Piektdien, 20. jūnijā ir izskanējis 12.klašu skolēnu izlaidums. Izlaiduma norises spilgtākie mirkļi ir pieejami fotogalerijā.

Pateicība par piedalīšanos konkursā

BibliotēkaPļaviņu novada ģimnāzija ir saņēmusi pateicību par skolēnu piedalīšanos eseju konkursā “Mana valsts un es”. Ar pateicību var iepazīties šeit

9.klases izlaidums skolas filiālē

Piektdien, 13. jūnijā ir izskanējis 9.klases skolēnu izlaidums skolas filiālē Odzienā. Atskats fotogalerijā.