Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Tikšanās ar projekta Mammadaba pārstāvjiem

mammadaba2016./2017.m.g. Pļaviņu novada ģimnāzija ir izraudzīta par Mammadaba  vēstniecību, tāpēc

piektdien, 26.augustā, plkst.10.00 209.kabinetā

būs tikšanās ar projekta pārstāvjiem, lai kopīgi pārrunātu vēstniecības iespējas.

Laipni aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji!

Atgādinājums par braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem

Atgādinām, lai līdz 01.09.2016. skolēns, kura deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Klintaines pagastā, saņemtu braukšanas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā (braukšanas karti), iesniegums skolēna likumiskajam pārstāvim skolas kancelejā jāiesniedz līdz 25.08.2016.
Noteikumi braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem

Mācību grāmatu saņemšana 2016./2017.mācību gadam

gramataNepieciešamos mācību līdzekļus jaunajam mācību gadam Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņi varēs saņemt skolas bibliotēkā (ir jābūt nodotām iepriekšējā m.g. grāmatām) no 2016.gada 29.augusta. Ja skolēns nevar ierasties norādītajā datumā,mācību līdzekļus būs iespējams saņemt no 2016.gada 2.septembra.

Klase

Datums

Laiks

1.,2. klase 29. augusts 9.00- 12.00
3.,4. klase 29. augusts 13.00- 16.00
5.,6. klase 30. augusts 9.00- 12.00
7.,8. klase 30. augusts 13.00- 16.00
9., 10., 11., 12.klase 31. augusts 9.00- 15.00

 Lai prieks tikties skolas bibliotēkā!

Apvāko un saudzē saņemtos mācību līdzekļus!

“Sajūtu vasara” noslēgusies

No 8. līdz 17. augustam Pļaviņu novada ģimnāzijā notika radošās nodarbības “Sajūtu vasara” bērniem vecumā no 7 – 12 gadiem. Šo nodarbību mērķis bija ne tikai lietderīga brīvā laika pavadīšana, bet arī vēlme pievērst bērnu uzmanību dažādiem dabaszinātņu tematiem. Nodarbību plāns bija izstrādāts tā, lai aptvertu visas cilvēka maņas un atklātu to saistību ar tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, bioloģija, mūzika, latviešu valoda, ģeogrāfija u.c. Apvienojot izklaidi (spēles gan telpās, gan klasē) ar iespēju uzzināt ko jaunu, bērni varēja veikt eksperimentus un matemātiskus aprēķinus, strādāt ar sāls mīklu un cukura mastiku, līmēt gleznas no dažādiem materiāliem, piedalīties pasakas sacerēšanā un lomu spēlēs, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem (piemēram, kāpēc mums ir ausis?). Kopīgi noskaidrojām, cik nozīmīga ir katra no maņām gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, kā izplatās gaisma un skaņa, kas ir optiskā ilūzija.

Katra diena beidzās ar padarītā vai uzzinātā izvērtēšanu. Daži citāti no bērnu rakstītā.

Viviāna: “ Man patika spēles “Gurķi”, “Figūras” un lidojošie šķīvīši. Sev es liktu atzīmi par šodienas darbu 7, jo dažreiz kaut kas neizdevās. Vēlējums skolotājai – lai viss izdodas un ir paklausīgi bērni!”
Maira: “Man nodarbības ļoti patika. Es jutos ļoti labi, ka gribētos vēl atgriezties šajā stundā.”
Edgars: “Man visvairāk patika vakardiena [7.diena Sāls kalni un rūgumpodi], jo mēs tur taisījām mantiņas (no sāls mīklas) un visiem sanāca. Es gribētu, lai mēs ik pēc viena darba ietu ārā spēlēt spēles.”
Prieks, ka visiem nodarbību dalībniekiem patika, un tika izteikta vēlme pagarināt “Sajūtu vasaru”. Tās bija lieliskas kopā pavadītas dienas, un ceru, ka arī patīkama ieskaņa jaunajam mācību gadam.
Paldies dalībniekiem par izturību un zinātkāri, vecākiem par uzticēšanos un atbalstu! Paldies Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītājai Guntai Grandānei un bibliotekārei Antrai Galiņai par labajiem vārdiem un ticību nodarbību idejai! Paldies skolas direktorei Ritai Polei par iespēju realizēt radošās nodarbības!
 

                   Radošo nodarbību vadītāja Laura Avotiņa

Iespēja saņemt stipendiju 1. un 10.klases skolēniem

Pļaviņu novada ģimnāzija piešķir 1. klases un 10. klases skolēnam (skolēna vecākam) 2016./2017. mācību gadā vienreizēju stipendiju (turpmāk stipendiju), lai sniegtu materiālu atbalstu skolēna vajadzību nodrošināšanai mācībām Pļaviņu novada ģimnāzijā. Kārtība par stipendiju piešķiršanu var iepazīties šeit.

Tuvojas 1.augusts – interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena!

Cien.pedagogi!
logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2016./2017.m.gadam iesniedzamas līdz 01.08.2016. novada izglītības speciālistei I.Saulītei.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties:  šeit

reklame

Ar nometnes plānoto nodarbību norises plānojumu var iepazīties šeit

Ir sākusies Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolas beidzējiem centralizēto eksāmenu sertifikātu un vidusskolas atestātu izsniegšana

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

Pļaviņu novada ģimnāzijā 2016.gada 1.jūlijā ir sākusies centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana 22 jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību.
Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem.
Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja 22 skolēni. Angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 17 skolēni, krievu valodu 9 skolēni, bioloģiju – 3 skolēni, fiziku – 2 skolēni un Latvijas un pasaules vēsturi tikai 1 skolēns.
Kopumā vērtējot Pļaviņu novada ģimnāzijas jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka šogad tie ir uzlabojušies. Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembra sākumā, taču pirmie statistiskie rezultāti ir publiskoti VISC mājaslapā, un mūsu skolai tie ir kopumā augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Angļu valodā – 66,94%, bioloģijā – 71,27%, fizikā – 54,66%, krievu valodā – 64,21, matemātikā – 45,99%, Latvijas un pasaules vēsturē – 82,25%, latviešu valodā – 66,11%.
Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos. Mūsu skolā tāds ir  tikai viens skolēns.
Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad valstī bija 35 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā un 199 eksāmenu kārtotājiem matemātikā. Priecē tas, ka starp tiem nav neviens mūsu skolas eksāmenu kārtotājs. Tāpēc atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņem visi  Pļaviņu novada ģimnāzijas 2015./2016. mācību gada 12.klases 22 absolventi.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

Aizvadīts 9. un 12. klašu izlaidums

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

  Jūnija mēnesis visās Latvijas skolās atnes smeldzīgu un reizē labi padarīta darba sajūtu, jo ir pienācis izlaidumu laiks…
Pļaviņu novada ģimnāzijā šogad pirmo reizi visu izlaiduma klašu absolventi pulcējās vienkopus 11.jūnijā, lai priecātos par padarīto un saņemtu laba vēlējumus tālākajam dzīves ceļam.
2015./2016.mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzijā 12.klasi absolvēja 22 ģimnāzisti. Klases audzinātājam Valdim Silovam viņi bija pirmā audzināmā klase. Saviem vienpadsmit puišiem un vienpadsmit meitenēm audzinātājs vēl visu ieceru piepildīšanos un veiksmi ikdienas gaitās. Daži no 12.klases absolventiem jau var lepoties ar sasniegto – Ieva Skrabutena ir Vītola fonda stipendiāte, Juliāns Purvinskis ir ieguvis apliecinājumu par brīvprātīgā darba veicēja statusu, bet Marija Mičule līdztekus vidusskolai ir absolvējusi arī Aizkraukles Sporta skolu.  Savukārt Ernestam Brūniņam un Juliānam Purvinskim, jaunsardzes instruktors Imants Kravalis, pasniedza apliecību par Jaunsardzes programmas apguvi, un teicami nokārtotiem pārbaudes testiem.
9.klašu absolventi, kopskaitā 34, savu audzinātāju Anitas Seikovskas, Mārītes Kvēpas un Iras Ņikiforovas, kā arī visas pedagogu saimes atbalstīti un iedrošināti ir ieguvuši obligāto pamatskolas izglītību un šobrīd atrodas lielās izvēles priekšā – kur turpināt mācības. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas Guntas Žildes vēlējums un, protams, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores aicinājums 9.klašu beidzējiem – palieciet Pļaviņu novadā, mācieties mūsu skolā – turpiniet un veidojiet skolas labās tradīcijas!
9.un 12.klašu izlaiduma absolventus, viņu vecākus, pedagogus un viesus priecēja dziedātāja Elza Rozentāle, bet uz pirmo valsi aicināja grupa “Lifts”. Izlaiduma valsis izskanējis, vēl gaisā virmo dāvāto ziedu smarža, bet absolventiem iedrošinājumam izdarīt pareizo izvēli un sasniegt iecerēto vēlam šādas rindas:

Nav tāda, ko nevar.
Ja ir- tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!

No Tevis tik daudz bija, ko gūt;
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt….

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar mūsu bijušās klases audzinātājas Marutas Gailītes tuviniekiem un visiem, kuriem skolotāja paliks siltās atmiņās vienmēr, viņu mūžībā pavadot.

1983. gada 8B klases izlaiduma audzēkņi – Jāņi, Andri, Guntis, Māri,
Arigo, Anita, Māra, Gunta, Sanita, Judīte, Ilonas, Daina, Vinetas,
Ina, Inita, Ingrīda, Maruta, Jolanta, Antra.