Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 19. – 22. novembris

Skolā dežurē 11. klase
“Labestības mēnesis”
Akcija “Dāvāsim brīnumu citiem”

Pirmdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Otrdiena, 19. novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ieskats Ekoskolas aktivitātēs svinību zālē 5.- 12. kl.
11.05 5.a, 6.a, 7.a,b klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
15.25 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Atbalsts izglītojamiem” darba grupas sanāksme 201. kab.
15.45 Klašu audzinātāju sanāksme 201. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 20. novembris
11.15 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītojamo sasniegumi” darba grupas sanāksme 201. kab.
12.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Mācīšana un mācīšanās” darba grupas sanāksme 201. kab.
5., 6. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9. – 12. klasēm 215. kab.
14.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes vide” darba grupas sanāksme 203. kab.
14.45 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes resursi” darba grupas sanāksme 203. kab.
Karjeras pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē” 8.a, 8.b, 10., 11.kl.

Ceturtdiena, 21. novembris
11.15 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” darba grupas sanāksme 203. kab.
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” dalībnieku ekskursija un nodarbības svinību zālē
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās sacensības basketbolā jauniešiem Koknesē
Projekta UNESCO ASP ietvaros Pasaules filozofijas dienas aktivitātes (vada 12.a klase)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 22. novembris
Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu ierindas skate
7.b kl. mācību ekskursija
Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” (piedalās L. Avotiņa, K. A. Avotiņa, K. Kondrāte, V. Nikaļuka, R. Ruciņš – Vējiņš)
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)
Ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Mācību jomas koordinatoru seminārs Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Rīgā (E. Freimane)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” Rīgā (O. Krasutina)

4. – 21.11. ”Latvijas stunda”
11. – 22.11. Izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”
11. – 22.11. Informācijas tehnoloģiju konkurss „BEBR[A]S” 5. – 7., 10. – 12. klašu skolēniem

Darba plāns 11. – 15. novembris

Skolā dežurē 12.b klase

“Labestības mēnesis”
Akcija “Dāvāsim brīnumu citiem”

Pirmdiena, 11. novembris
4.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 12. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 8. un 9. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.

Trešdiena, 13. novembris
Tikšanās ar rakstnieci M. Kosteņecku Pļaviņu novada kultūras centrā (piedalās 10. – 12. kl. skolēni)
16.00 Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) organizēts bezmaksas seminārs pašvaldības darbiniekiem par onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku un izdegšanas sindroma profilaksi svinību zālē

Ceturtdiena, 14. novembris
9.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm 204. kab.
13.00 Stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA” skolas posms svinību zālē
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 209. kab.
Kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Cēsu Valsts ģimnnāzijā (A. Igaune)

Piektdiena, 15. novembris
8.40 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums sporta zālē
9.40 Ierindas skate

4. – 19.11. ”Latvijas stunda”
11. – 22.11. Izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem
11. – 22.11. Informācijas tehnoloģiju konkurss „BEBR[A]S” 5. – 7., 10. – 12. klašu skolēniem

Darba plāns 4. – 8. novembris

Skolā dežurē 12.a klase
Rīcības dienas 2019

Pirmdiena, 4. novembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Lekcijas 7.a,b, 10. klases skolēniem projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros svinību zālē
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
2.a klases mācību ekskursija
Līdz plkst. 16.00 ZPD praktiskās daļas prezentāciju iesūtīšana iveta.krastina@png.edu.lv

Otrdiena, 5. novembris
7.55 11. kl. skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215. kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde krievu valodā 9.-12. klasēm 209. kab.
11.05 6. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 310. kab.
12.30 Ierindas skates paraugdemonstrējumi sporta zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
11., 12.a, 12.b klases mācību ekskursija

Trešdiena, 6. novembris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde krievu valodā 8. klasēm 209./ 214.kab.
Vācu valodas skolotāju informatīvais seminārs Rīgā (R. Jakovļeva)

Ceturtdiena, 7. novembris
11.05 7. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
10. klases mācību ekskursija
Firmas “Procter&Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309. kab.

Piektdiena, 8. novembris
11.05 8. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.a, 12.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Mārtiņdienas tirdziņš (atcelts)
14.10 Dambretes turnīrs 4. – 6. kl. 204. kabinetā (atcelts)
17.00 Pasākums “Mošķu ballīte” 5. – 9. kl. svinību zālē (atcelts)
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
7.a klases mācību ekskursija
Konference “Internets un Tu – kurš kuru?” Rīgā (U. Ivanova, I. Bicāla)

4. – 13.11. Radošā darbnīca “Es Latvijai – Latvija man”
4. – 19.11. “Latvijas stunda”

Darba plāns 28. oktobris – 1. novembris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 28. oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
5. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. kl. 315. kab.
Seminārs par skolēnu ZPD jauninājumiem Rīgā (I. Krastiņa)

Otrdiena, 29. oktobris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās A. Daugavietis, E. Luksa, B. Skrabutena, R. Paļuga, H. Vīksne-Sarkanais, R.Ruciņš-Vējiņš, L. Liepiņa, izbraukšana no skolas plkst. 8.10)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kabinetā
16.00 – 17.50 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju
18.00 Skolas vecāku kopsapulce svinību zālē
Tikšanās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem un sabiedroto spēku karavīriem 10. – 12. klašu skolēniem svinību zālē
MOT nodarbības 8.a,b klasēm 209. kab.

Trešdiena, 30. oktobris
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Limbažos (A. Igaune)
“Lāčplēša stafete” Aizkrauklē (piedalās 9. – 10. kl., 11. – 12. kl. komandas)
Jauno vides reportieru nodarbība Aizkrauklē
Ekopadomes pārgājiens uz SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” Attīrīšanas iekārtām

Ceturtdiena, 31. oktobris
Līdz 31.10. akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”
Uzņēmējdarbības konference “Uzdrīksties uzvarēt!” Rīgā
Konkursa “Es būšu skolotājs” darbu iesniegšanas pēdējā diena 215. kab.

Piektdiena, 1. novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.b, 12.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
MOT nodarbības 7.a,b klasēm 104. kab.
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Rīgā (piedalās 5.a, 5.b, 6.b kl.)

Darba plāns 21. – 25. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 21. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)

Otrdiena, 22. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, I. Reitere, S. Fišmeistare, K. Balode)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Seminārnodarbība “Barboletes attīstošā metode darbā ar izglītojamajiem” Koknesē (I. Stikāne)

Trešdiena, 23. oktobris
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Praksē balstīta Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs” 201. kab.
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Stikāne)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Daudzveidīgas mācību stratēģijas digitāla un jēgpilna mācību procesa organizēšanā” Koknesē (A. Lindenberga)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 24. oktobris
Zinātniski praktiskā konference “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā” Ulbrokā (V. Rulle)
Dabaszinātņu un matemātikas mācību jomu koordinatoru seminārs Rīgā (E. Valdberga, I. Ņikiforova)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē ” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Piektdiena, 25. oktobris
Konference “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās” Valmierā (I. Krastiņa, A. Igaune, I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam” Rīgā (I. Ņikiforova)
Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu seminārs Rīgā (V. Platgalve)

Darba plāns 14. – 18. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase
UNESCO nedēļa ‘2019 “Spožie prāti: sievietes zinātnē”
Karjeras nedēļa`2019
Labo darbu nedēļa

Pirmdiena, 14. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)

Otrdiena, 15. oktobris
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 201. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 104. kab.
8. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada uzņēmējiem “No idejas līdz biznesam”
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201. kab.
17.00 12. a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 27. kab.
Seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem Rīgā (L. Ivanova)

Trešdiena, 16. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5.-12. klasēm 213., 306. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšana kancelejā
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 17. oktobris
Karjeras pasākums 7.a,b klasēm “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien” 209. kab.
Līdz mācību stundu beigām 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-12. klašu skolēniem
Valodu jomas (svešvaloda) un sociālās un pilsoniskās jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, M. Skrabutena)
LIVA konference Rīgā (I. Luksa)
Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku un vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem Rīgā (I. Luksa)
Seminārs projekta “Sporto visa klase” ietvaros Rīgā (S. Stūris)

Piektdiena, 18. oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 7.a,b klasēm
Karjeras nedēļas ietvaros pasākums “Iepazīsti profesijas” 1.-4. klašu skolēniem
1. semestra starpliecību izsniegšana 4.-12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9.-12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, A. Seikovska, I. Ņikiforova)

19.10. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite!” apguves seminārs (A. Lindenberga)
20.10 Latvijas Republikas slēpotāju kross “Jankās”

Darba plāns 7. – 11 oktobris

Skolā dežurē 9.b klase
Labo darbu mēnesis

Pirmdiena, 7. oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102. kab.
No plkst. 12.00 TV erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” finālista filmēšana
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
17.00 11. klases vecāku sapulce 107. kab.

Otrdiena, 8. oktobris
8.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem “Kā nodrošināt izglītības iestādes darba likumību 2019 un aktuāli izglītības iestāžu darba jautājumi” (I. Luksa)
11.05 8.-12. klašu skolēnu izglītojošs pasākums sadarbībā ar UNESCO jauniešu foruma dalībniekiem un Ekoskolu svinību zālē
MOT nodarbība 9.a,b klasēm 315. kab.
15.30 Skolas darbinieku sanāksme – tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju A. Luksu 201. kab.
17.30 8.a klases vecāku sapulce 209. kab.
18.00 5.a klases vecāku sapulce 216. kab.
18.00 5.b klases vecāku sapulce 215. kab.
18.00 12.b klases vecāku sapulce 214. kab.

Trešdiena, 9. oktobris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Profesionālā pilnveide “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Līvānos (L. Ivanova)
Muzejpedagoģiskā nodarbība, izlaušanās spēle un izstāde “Bēgļu gaitās” 8.a,b klasēm Rīgā
Pusstundas skrējiens Jēkabpilī

Ceturtdiena, 10. oktobris
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Seminārs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
TV erudīcijas spēles”Gudrs, vēl gudrāks” fināla ieraksts Rīgā
Profesionālā pilnveide “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana novada vajadzībām” Rīgā (A. Igaune)

Piektdiena, 11. oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.30 10. klases uzņemšanas vidusskolā nedēļas noslēguma pasākums “ESI SVEICINĀTS VIDUSSKOLĀ!” svinību zālē
Folkloras pulciņa Piedaugavas novada deju un rotaļu apgūšanas seminārs Allažos

7. – 11.10. 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
8.10. – 12.10 Tematiskā izstāde “Dzīvnieku pasaulē” skolas bibliotēkā

Darba plāns 30. septembris – 4. oktobris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 30. septembris
MOT nodarbība 7. a,b klasēm 216. kab.
Skolas tehniskā personāla ikgadējā novērtēšana 110. kab.

Otrdiena, 1. oktobris
8.40 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.30 MP sanāksme 20. kab.
Rudens kross sporta bāzē “Jaujas”

Trešdiena, 2. oktobris
17.30 8. b klases vecāku sapulce 310. kab.
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, A. Seikovska, I. Ņikiforova)

Ceturtdiena, 3. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)

Piektdiena, 4. oktobris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, I. Reitere, S. Fišmeistare, K. Balode)

Darba plāns 23. – 27. septembris

Skolā dežurē 10. klase
(Skolas rudens kross)

Pirmdiena, 23. septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
17.30 7.a klases vecāku sapulce 316. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 316. kab.
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
MOT nodarbība 7.a,b klašu skolēniem 216. kab.
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)

Otrdiena, 24. septembris
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 4.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)

Trešdiena, 25.septembris
10.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 “Draudzīgā skola” sanāksme 310. kab.
17.30 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)

Ceturtdiena, 26. septembris
17.00 9.b klases vecāku sapulce 315. kab.
18.00 6.a klases vecāku sapulce 212. kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 309. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 118. kab.
Aizkraukles reģiona vēstures skolotāju organizētās orientēšanās sacensībās vēsturē 6.-12. kl. Skrīveros (Gorpeņuka Anastasija, Kitajeva Aleksa, Kondrāte Kate, Mežmale Paula Beāte, Eizāns Gvido, Ivanova Una, Krēbss Mikus, Visocka Edīte, Daugavietis Andis, Ķerķe Evelīna Paula, Luksa Elīza, Skrabutena Beāte)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova, J. Nīcgale, V. Platgalve)
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)

Piektdiena, 27. septembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
10.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu, iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Mācīšanas lietpratībai mācību jomā” Rīgā (J. Eiduks)
Pedagogu profesionālā pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (A. Igaune, E. Valdberga)
Mācību ekskursija uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

27. – 28.09. Folkloras skolotāju Vasaras skola – seminārs Jēkabpilī (A.Lindenberga)

Darba plāns 16. – 21. septembris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 16. septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Mini futbola turnīrs 2. – 4. kl. sporta zālē
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (E. Valdberga, I. Briede, I. Ņikiforova, A. Seikovska)
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā (K. Kondrāte, B. Kaņepēja, L. Lauva)

Otrdiena, 17. septembris
14.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I. Reitere, I. Balode)

Trešdiena, 18. septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Mini futbola turnīrs 9. – 12. kl..
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I. Reitere)
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, S. Fišmeistare, K. Balode)

Ceturtdiena, 19. septembris
18.00 2.a klases vecāku sapulce 112. kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 103. kab.
Mini futbola turnīrs 5. – 8. kl. sporta zālē
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības pulciņu dalībnieku sarakstu iesūtīšana elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv ).
Piedalīšanās LTV erudīcijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” Rīgā (piedalās K. K. Brūniņa)
VISC organizētais seminārs interešu izglītības un audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” atklāšanas pasākums
Rīgā (piedalās 10. kl., K. Davidova, H. Vīksne-Sarkanais, M. Kotovičs)

Piektdiena, 20. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 “Olimpiskā diena 2019”
18.00 9.a klases vecāku sapulce 312. kab.
Līdz plkst. 17.00 atbalsta personāla un programmas “Ekoskola” darba plānu iesniegšana skolas kancelejā un elektroniski direktores vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” atklāšanas pasākums Rīgā (piedalās 10. kl., K. Davidova, H. Vīksne-Sarkanais)
UNESCO ASP organizētais Baltijas jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” (piedalās V. Nikaļuka, A. Aizporietis, E. Kaņepēja, A. Vaivads, M. Kotovičs)

Sestdiena, 21. septembris
UNESCO ASP organizētais Baltijas jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” (piedalās V. Nikaļuka, A. Aizporietis, E. Kaņepēja, A. Vaivads, M. Kotovičs)
Skolas darbinieku ekskursija (izbraukšana no Pļaviņu novada ģimnāzijas plkst. 7.30)

16.09. – 19.09. “Olimpiskās dienas 2019” vingrošanas kompleksa apguve
16. – 19.09. Futbola nedēļa 2. – 12. kl.