Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Pļaviņu novada ģimnāzijas 95 gadu svinības