Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Eseju konkurss jauniešiem par Gustava Zemgala un viņa laikabiedru devumu Latvijai

Eseju konkurss

Lai mūsdienu skolu jauniešos veicinātu interesi par Valsts prezidentu Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedriem, aicinātu domāt par vērtībām, ko tie sava mūža laikā aizstāvēja un apliecināja, Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā tiek izsludināts eseju konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei” ar balvu fondu 1000 EUR apmērā.

Konkursā individuāli aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu 9. līdz 12. klašu skolēni, profesionālo izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā arī atbilstoša izglītības posma diasporas latviešu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu darbu 1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots kā argumentēts pārspriedums. Darbu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. janvāris.
Plašāk par konkursu: šeit.