Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 19. – 23. septembris

Drošības nedēļa
Skolā dežūrē 10. klase

 
Pirmdiena, 19.septembris
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija Rīgā (S.Fjodorova)
 
Otrdiena, 20. septembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.
17.30 2.a klases vecāku sapulce 114.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 116.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 103.kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 212.kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 215.kab.
 
Trešdiena, 21.septembris
11.00 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.
17.30 12. klases vecāku sapulce 201.kab.
 
Ceturtdiena, 22. septembris
18.00 3.b klases vecāku sapulce 118.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (I.Luksa)
 
Piektdiena, 23. septembris
2., 3. mācību stundas laikā “Olimpiskās dienas 2016” vingrošana un Sporta nedēļas noslēgums
12.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
 
No 16. līdz 22. septembrim  Sporta nedēļas aktivitātes sporta stundās
līdz 20.09. darbu iesniegšana starptautiskajam fotokonkursam UNESCO ASP skolām “With the bee – for the bee 2016”
līdz 22.09. darbu iesniegšana foto konkursam, zīmējumu konkursam un eseju konkursiem  par volejbolu
līdz 23.09. IZM un UNESCO LNK atbalstītās aptaujas “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju izglītībai ASEM (Āzijas-Eiropas) valstīs” aizpildīšana un nosūtīšana (R.Pole, I.Seipule, L.Ivanova, M.Skrabutena, E.Valdberga)
Gatavošanās UNESCO ASP ietvaros organizētajai starptautiskajai izglītības akcijai “Pasaules lielākā mācību stunda”

Izbaudot pagājušā mācību gada godalgu

Sanita Placēna,
preses nodaļas vadītāja

 mezmalasKlāt zeltainais rudens, lai mēs, 6.a klases skolēni kopā ar audzinātāju, dotos mācību ekskursijā, kuru nopelnījām, jo bijām 2015./2016.m.g. titula „Gada klase” ieguvēji 4. – 6. klašu grupā. Ekskursija notika 2016. gada 2. septembrī.

Mācību ekskursijā devāmies ar vikinga kuģi ,,Lāčplēsis”. Pirms kāpšanas uz kuģa kapteinis Māris mums lūdza ievērot noteikumus, atrodoties uz kuģa. Svarīgākais bija uzvilkt speciālas drošības vestes. Tad devāmies ceļojumā pa likteņupi Daugavu. Brauciena laikā kapteinis Māris Arnītis mums stāstīja par kultūrvēsturiskajām vietām, kas bija redzamas krastos, uzdodot arī jautājumus, lai pārbaudītu, ko mēs zinām. Pārliecinājāmies, ka mums vēl daudz jāpēta, jāmācās, lai zinātu mūsu Latvijas, mūsu apvidus vēsturi.

Nemanot pietuvojāmies Staburagam, kur tikām iepazīstināti ar tā vēsturi, vietām, kuras būtu jāzina katram cilvēkam. Bija neparastas sajūtas, jo ļoti grūti bija iedomāties, kāda agrāk bija Daugava un Staburags pirms appludināšanas.

Staburagā izstaigājām parkus, uzzinājām, ka tur ir alus dīķi, saieta namā aplūkojām mūsu pilsētas mākslinieka Linarda Skudras gleznas, klausījāmies komponista Pētera Barisona melodijās. Tad devāmies atpakaļceļā, vērojot skaisto darbu, dolomīta atsegumus, vērojām putnus, klausījāmies Māra stāstījumā.

Nemanot bija pagājušas 3,5 stundas, kad tuvojāmies Liepkalniem, kur mūs sagaidīja gide Gunta Lazda. Viņa mūs iepazīstināja ar Stukmaņu vēsturi, uzzinājām par Vīnakalnu, Stukmaņu muižu, citadeli, par Buļļu ceļu.

Viss redzētais un dzirdētais mūs priecēja un sniedza gandarījumu, neskatoties uz to, ka pēc ekskursijas bijām nedaudz noguruši. Ekskursija mums kā skolēniem bija ļoti svarīga, ieguvām vērtīgas zināšanas par dažādiem kulturvēsturiskiem objektiem.

Diena bija izdevusies. Lai šādu ekskursiju varētu izbaudīt, mēs vēlamies teikt lielu paldies Arvīdam Apfelbaumam par sagādāto iespēju doties uz Staburagu ar liellaivu „Lāčplēsis”, Mārim Arnītim, Ivetai Biķerniecei, Guntai Lazdai, Ditai Kalnriekstiņai, Armandai Lasmanei, mūsu ģimenēm, mūsu skolotājiem.

Lai visiem krāsains un iespaidiem bagāts 2016./2017.m.g.!

Ieskaties!

karjeraKarjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere – izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana)ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai,cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība  visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Karjeras izglītība  ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājumsizglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un  iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu  zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un ko  VAJAG sabiedrībai.

karjera2

 GRIBU – tās ir cilvēka  intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā.

VARU – tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arīveselības stāvoklis, – visas profesionāli nozīmīgās īpašības. Kad ir noskaidrotas  profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā – mācībās vai jau praktiskajā darbā.

VAJAG – tās ir profesijas un kompetences, kas konkrētajā vietā un laikā darba tirgūir pieprasītas, tātad – kādi speciālisti un kādas kompetences ir nepieciešamas tagad un tuvākajā nākotnē; tāpēc, izvēloties izglītības virzienu ir jāuzzina, kādas zināšanas un prasmes (kompetences) var apgūt mācoties/ studējot vienā vai otrā programmā, kuru piedāvā izglītības iestādes. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Jo labāk cilvēks pazīst sevi un profesiju pasauli, jo vieglāk izvēlēties!

Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

karjera1

Pedagogs karjeras konsultants – speciālists, kurš . nodrošina  kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošanu.

 Uzzini vairāk par to, kas tevi interesē,  sper pirmos soļus savu sapņu realizācijā!

 Virtuālās prakses

https://www.prakse.lv/virtual-practice/list

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

Iepazīsti profesiju dažādību!

www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem (dažādi karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)

www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)

www.profesijupasaule.lv

Karjeras izvēles testi

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

Kādas būs nākotnes profesijas? Izglītības sistēma Latvijā 

www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html Akreditētās un licencētās studiju programmas

http://www.sza.gov.lv Informācija par studiju un studējošo kredītiem

http://www.niid.lv/infografikas Infografikas karjeras plānošanai

Digitālā karjeras spēle “Kāds tipiņš Tu esi” – jaunieši var uzzināt savu personības tipu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv izveidojusi digitālu spēli „Kāds tipiņš Tu esi?”, lai jauniešiem interaktīvā veidā parādītu, kā pašiem meklēt atbildes uz savas karjeras izvēles jautājumiem. Spēle piedāvā jauniešiem izvērtēt savu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, atklājot viņu karjeras veidošanas personības tipu. VIAA šo iniciatīvu ieplānojusi gadskārtējās Karjeras nedēļas ietvaros.

 Karjeras izglītībā pieejamie resursi

  1. Skolas bibliotēkā pamatskolā.

1.1. Karjeras izglītība 7.,8.,9.klasei.

1.2. Skolotāja rokasgrāmata 7. – 9. klasei.

1.3. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei.

1.4.Izglītība pēc 9. klases.

2. Skolas bibliotēkā vidusskolā.

2.1. Karjeras izglītība 10.-12.klasei. Skolotāja rokasgrāmata.

2.2. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei.

2.3. CD Karjeras un izglītības iespējas būvniecības, mašīnbūves, metālapstrādes, ķīmijas un farmācijas, elektrotehnikas un elektronikas, kā arī meža nozarēs.