Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./2024. m. g.

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2023./2024. m. g. var iepazīties šeit.