Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas apsveikums skolai dzimšanas dienā