Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Tuvojas 1.augusts – interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena!

Cien.pedagogi!
logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2016./2017.m.gadam iesniedzamas līdz 01.08.2016. novada izglītības speciālistei I.Saulītei.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties:  šeit

reklame

Ar nometnes plānoto nodarbību norises plānojumu var iepazīties šeit

Ir sākusies Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolas beidzējiem centralizēto eksāmenu sertifikātu un vidusskolas atestātu izsniegšana

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

Pļaviņu novada ģimnāzijā 2016.gada 1.jūlijā ir sākusies centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana 22 jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību.
Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem.
Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja 22 skolēni. Angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 17 skolēni, krievu valodu 9 skolēni, bioloģiju – 3 skolēni, fiziku – 2 skolēni un Latvijas un pasaules vēsturi tikai 1 skolēns.
Kopumā vērtējot Pļaviņu novada ģimnāzijas jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka šogad tie ir uzlabojušies. Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembra sākumā, taču pirmie statistiskie rezultāti ir publiskoti VISC mājaslapā, un mūsu skolai tie ir kopumā augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Angļu valodā – 66,94%, bioloģijā – 71,27%, fizikā – 54,66%, krievu valodā – 64,21, matemātikā – 45,99%, Latvijas un pasaules vēsturē – 82,25%, latviešu valodā – 66,11%.
Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos. Mūsu skolā tāds ir  tikai viens skolēns.
Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad valstī bija 35 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā un 199 eksāmenu kārtotājiem matemātikā. Priecē tas, ka starp tiem nav neviens mūsu skolas eksāmenu kārtotājs. Tāpēc atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņem visi  Pļaviņu novada ģimnāzijas 2015./2016. mācību gada 12.klases 22 absolventi.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.