Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1

2012. gada 9. janvārī

Komisijas sēde notiek: Pļaviņās, Daugavas ielā 101

Komisijas sēdi vada: Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins

Komisijas sēdē piedalās: Ilze Seipule – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Lana Ivanova – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības audzināšanas darbā
Mārīte Skrabutena – sociālo zinību un sporta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Krastiņa – Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku arodbiedrības biedre, Pļaviņu novada ģimnāzijas arodkomitejas locekle
Komisijas sēdi protokolē Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas pārzine Sanita Bērziņa

Komisija darbu sāk plkst. 12:00

Darba kārtība:
1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem.
4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.
5. Grozījumu veikšana „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikumā Pļaviņu novada ģimnāzijā”.

Lasīt vairāk