Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

“Labo darbu maratons” 2023./2024. m. g.


Ar skolēnu paveikto var iepazīties šeit.