Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2021./2022. m. g. 1. semestrī

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2020./2021. m. g. 1. semestrī var iepazīties šeit.