Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ar tikšanos Pļaviņās noslēgumam tuvojas Comenius projekts

comenius-7-2013Comenius, VIAA

Ilze Seipule, Comenius projekta vadītāja

No 3.maija līdz 8.maijam Pļaviņu novada ģimnāzijā uzņēmām gaidītus un mīļus ciemiņus – skolā realizētā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “MediaasChallengeandasPossibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) partnerus. Šī bija jau astotā un noslēdzošā partnervalstu pārstāvju tikšanās, uz kuru pie mums bija ieradušies mūsu draugi no Ungārijas, Somijas un Turcijas. Saskaņā ar plānoto šī bija pedagogu tikšanās, kuras galvenais mērķis bija izvērtēt divu gadu sadarbības laikā paveikto, vienoties par vadlīnijām gala atskaites ziņojumam un projekta rezultātu ievietošanai „EuropeanSharedTreasure” datu bāzē.
Nedaudz atgādināšu mūsu projekta tapšanas vēsturi, kura aizsākās jau 2011.gada janvārī, kad, pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstītajam mūsu iesniegtajam sagatavošanas vizītes pieteikumam un piešķirtajam finansējumam, man bija iespēja doties uz Turcijas pilsētu Konju (Konya), lai meklētu kontaktus Comenius skolu partnerības izveidošanai. Šis brauciens patiešām arī vainagojās ar mūsu nākamo sadarbības partneru atrašanu un kopīgi ar kolēģiem no skolām DeákDiákÁltalánosIskola Budapeštā, MareşalMustafaKemalOrtaokuluKonjā un HakarinteenkouluTamisārē (Tammisaari) izstrādājām un savu valstu nacionālajās aģentūrās iesniedzām mūsu kopīgā projekta “MediaasChallengeandasPossibility” (“Mediji kā izaicinājums un kā iespēja”) pieteikumu. Liels bija mūsu prieks, kad uzzinājām, ka no Latvijā pieteiktajiem 267 projektiem mūsu skola ir iekļuvusi to 68 Latvijas skolu sarakstā, kuru projekti ir atbalstīti. Un tā 2012.gada 27.augustā starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju tika noslēgts līgums par projekta “MediaasChallengeandasPossibility” īstenošanu. Projekta realizācijas laiks ir no 2012.gada l.augustalīdz 2014.gada 31.jūlijam, VIAA piešķirtais finansējums tā īstenošanai – EUR 21000,00. Projekta ietvaros esam veikuši 30 mobilitātes jeb braucienus uz partnervalstīm, kuros veiksmīgi ir piedalījušies gan skolēni, gan skolotāji, bet projekta partnerus pie mums Pļaviņās esam uzņēmuši divas reizes.
Atskatoties uz projektā paveikto un izvērtējot to, secinājām, ka esam sasnieguši visus projektam izvirzītos mērķus un uzdevumus. Esam veiksmīgi darbojušies, lai attīstītu sadarbību starp partnervalstīm, nostiprinot un pilnveidojot tādas 21.gadsimta pamatkompetences kā komunikācija svešvalodās, pašiniciatīva,prasme iegūt, apstrādāt un izvērtēt informāciju, pamatkompetences dabaszinātnēs un tehnoloģijās, digitālās prasmes, kultūras izpratne un izpausme, sociālās un pilsoniskās prasmes, kā arī prasmemācīties mūža garumā. Lai būtu iespējams pielietot iegūtās zināšanas, veiksmīgi strādāt un dzīvot, lai sadarbotos ar dažādu kultūru, vērtību un uzskatu cilvēkiem, šīs prasmes mūsdienu globālajā pasaulēir ļoti svarīgas un būtiskas.
Radoša mediju izmantošana un IT pielietošana (prezentāciju, filmu veidošana, videokonferences organizēšana, online aptauju veidošana un veikšana, projekta mājas lapas veidošana, e-pasta, Skype, YouTube un Twitterlietošana, informācijas meklēšana internetā)šajā projektā bija ļoti svarīgas, taču– ne tik daudz kā mērķis, bet vairāk kā līdzeklis, ar kura palīdzību tika īstenotas plānotās projekta aktivitātes, piemēram, darbnīcas par dažādu mediju efektīvu un saudzīgu izmantošanu, sagatavošanās folkloras un kulinārijas šoviem, darbs pie tautu tradīciju apkopošanas, tautu pasaku iestudēšana, nodarbības par interneta lietošanas paradumiem un drošību internetā un daudzas citas aktivitātes. Kopīgi secinājām, ka mūsu skolēni pārzina un pielieto daudz un dažādus komunikācijas veidus, ka projekta rezultātā ir paaugstinājusies skolēnu (un arī skolotāju) kompetence izmantot modernās tehnoloģijas noderīgiem, radošiem un konstruktīviem mērķiem, būt informētiem par mediju globālajām iezīmēm, par informācijas ieguves veidiem vienam par otra kultūru un ikdienas dzīvi.
Blakus darbam pie projekta gala ziņojuma veidošanas saviem viesiem piedāvājām arī plašu dažādu Latvijas vietu apskates un kultūras programmu. Tā kā visi mūsu viesi Rīgā ielidoja jau ap pusdienlaiku, pirmo dienu izmantojām, lai kaut nedaudz iepazītu Rīgu un tās ievērojamās vietas – Rīgas Jūgendstila muzejā aplūkojām atjaunoto autentiskojūgendstila perioda rīdzinieka dzīvokļa iekārtojumu, apskatījāmkrāšņo jūgendstila arhitektūras mantojumu un baudījām Vecrīgas vienreizējo šarmu. Nākamajās dienās projekta partnerus iepazīstinājām ar Pļaviņām un Pļaviņu novadu, pabūdami gan jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja” un bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija”, gan Pļaviņu baznīcās, Odzienas pilī, Odzienas muižas kvasa darītavā, skolas filiālē Odzienāun sporta un atpūtas bāzē “Mailes”. Pārliecinājāmies, ka pagājušā gada tikšanās laikā mūsu stādītās eglītes slēpošanas un biatlona bāzē “Jankas” ir stingri iesakņojušās un aug ļoti labi. Neizpalika arī brauciens ar vikingu laivu pa Daugavu.Savukārt oficiālajā pieņemšanā Pļaviņu novada domē viesiem tika sniegts plašs ieskatspar mūsu pašvaldības darbu, nevalstiskām un reliģiskām organizācijām, par izglītības, kultūras un tūrisma jautājumiem novadā. Devāmies arī ekskursijā uz Latgali, kuras laikā apmeklējām podnieku darbnīcu un Leļļu muzeju Preiļos, 2.Pasaules kara ekspozīciju,Aglonas maizes Muzejā iepazinām maizes tapšanas procesu, kā arī pabijām Aglonas bazilikā un Karaļa kalnā. Radoši darbodamies Amatu centrā “Mazā kāpa”, apskatot zemnieku saimniecību “Janavas” un iepazīstot mūsu tautas vēsturi “Likteņdārzā”, vienu pēcpusdienu aizvadījām arī mūsu kaimiņu, Kokneses, novadā.
Noklausoties Klintaines pagasta vokālā ansambļa “Dzirnas” izjusto dziedāšanu, mūsu skolas jauktā kora skanīgo priekšnesumu, Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu un kolēģu Kristiānas un Ginta Baložu muzicēšanu, vērojotjauniešu deju kolektīva “Daugaviņa” uzstāšanos, viesi pārliecinājās par mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu snieguma augsto līmeni.
Lielākajai daļai vizītes dalībnieku šī bija pirmā tikšanās ar Latviju un Pļaviņām, taču trīs no mūsu sadarbības partneriem pie mums viesojās jau atkārtoti. Lai arī laika apstākļi mūs sevišķi nelutināja, viesi bija patiesi apmierināti ar mūsu plašo un daudzveidīgo programmu, tikšanās organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu. Noslēguma vakarā visi ļoti atzinīgi novērtēja vizīti Pļaviņās, kā arī darbu pie projekta kopumā. Blakus priekam un gandarījumam par veiksmīgo un auglīgopartnerskolu sadarbību noslēguma vakarā gan darba grupas, gan projekta partneru balsīs un acīs jaudās arī skumjas par to, ka šie divi intensīvā darba gadi pie projekta realizācijas ir aizritējuši tik ātri un ka mūsu projekts jau tuvojas izskaņai. Taču kopā ar gaiši degošajām četrām laternām, kuras skaisti pacēlās naksnīgajās debesīs virs Daugavas, aizlidoja un dzīvos arī mūsu visu vēlējums un apsolījums, ka mūsu kontakti un sadarbība noteikti turpināsies arī nākotnē, iespējams, darbojoties kādā jaunā projektā.
Nobeigumā vēlosvisiem projektā iesaistītajiem – gan kolēģiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, gan skolēniemun viņu vecākiem, gan Pļaviņu novada domei un pārējiem sadarbības partneriem – teikt lieluun sirsnīgu paldies par ieguldīto darbu, atbalstu un atsaucību, jo, tikai strādājot komandā, bija iespējama tik veiksmīga šīs tikšanās norise un arī visa projekta realizācija.

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu