Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Informācija par interešu izglītības programmu iesniegšanu
2024./2025. m. g.

Interešu izglītības programmas 2024./2025. mācību gadam un pieteikums Interešu izglītības mācību programmu īstenošanai jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam, kurā programma tiks realizēta līdz 14.06.2024.

Aizkraukles novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikums šeit
1.pielikums: VISC ieteikumi Interešu izglītības programmas izveidei šeit
2.pielikums: Pieteikums Interešu izglītības mācību programmu īstenošanai šeit
3.pielikums: Interešu izglītības programmas novērtēšanas veidlapa šeit