Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

No 22. novembra izmaiņas stundu sarakstā 5. – 12. klasei

Ar jauno stundu sarakstu var iepazīties šeit.