Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 6. – 10. janvāris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 6. janvāris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Otrdiena, 7. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 215. kab. (vada V. Platgalve)
15.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma darba grupu sanāksmes – atb. ziņojuma jomu atbildīgie
Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomu projekta aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 8. janvāris
8.30 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada bāriņtiesā (S. Fjodorova, I. Luksa)
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde filozofijā 10. – 12. klasēm (piedalās L. Lauva, E. Kaņepēja, K. Davidova, B. Kaņepēja, L. Fridrihsone, B. B. Damberga) 312. kab. – atb. M. Skrabutena
Metodisko komisiju vadītāju 1. semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 9. janvāris
Fakultatīvo nodarbību grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē
Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 10. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 204. kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesniegšanas pēdējā diena 203. kab.
Līdz plkst. 17.00 11. klašu skolēniem un E. Tropikam elektroniski (skola@png.edu.lv) iesniegt zinātniskās pētniecības darba aizstāvēšanas prezentāciju
Zinātniskās pētniecības darbu recenzijas iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Ieskaišu grafika II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Piedaugavas reģiona bērnu un jauniešu folkloras pulciņu kopmēģinājums, rotaļu un rotaļdeju sadejošana “Rotaļu vijai” Lielvārdē