Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 7.novembris – 11.novembris

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 7.novembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 8.novembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 6.b klases mācību priekšmetu skolotāju tikšanās ar atbalsta personālu 104.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme (Darba kārtībā: Par iesaistīšanos mācību satura aprobācijā ESF projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” un dažādi jautājumi) 201.kab.
16.30 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
Klašu fotografēšanās

Trešdiena, 9.novembris
Klašu fotografēšanās

Ceturtdiena, 10.novembris
14.00 Mārtiņdienas tirgus 1.- 4.kl.skolēniem
16.00 Brīvības cīņās kritušo karavīru kapu sakopšanas talka Bārukalna kapsētā (I.Krastiņa, S.Fjodorova)
UNESCO Asociēto skolu projekta seminārs un konkursa “Kultūras daudzveidība – dialogam un attīstībai” noslēguma konference Rīgā (R.Pole, I.Seipule)
IZM reģionālā konference “Tagad” Jelgavā (I.Luksa)
Kursi “Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana jeb koučings un radošums izglītības vadībā” Rīgā (I.Zlaugotne)
Līdz 10.11. dalībnieku pieteikšana bioloģijas (2.posma) olimpiādei

Piektdiena, 11.novembris
Latvijas stunda 1.-11. klasēs
Ierindas skate
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 12.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.45 Lāpu gājiens uz pieminekļa atklāšanu pasaules karos kritušajiem kareivjiem Dzirnavu ielā 4 un Bārukalna kapiem (pulcēšanās pie skolas no 16.30)
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā organizētais seminārs pedagogiem Rīgā (I.Seipule)

7.-11.11.Tematiskā izstāde “Vēstures lappuses-vēsturiskos romānos”
7. -11.11. Piedalīšanās dambja izgaismošanas akcijā “Iedegsim sveces varoņu piemiņai!”
7.–13.11. Ekoskolas rīkotās Rīcības dienas