Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 20. jūnijs

Pirmdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti – atb.klašu audzinātāji, māc.priekšmetu skolotāji
CE labošana (I.Ņikiforova)
12.00 9.klašu skolēnu, klašu audzinātāju un administrācijas tikšanās 211.kab.
13.00 Skolotāju sanāksme par skolas attīstības plāna veidošanu 201.kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
 
Otrdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti – atb.klašu audzinātāji, māc.priekšmetu skolotāji
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Ņikiforova)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
510. jaunsargu vienības dienas nometne
 
Trešdiena, 4.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Ņikiforova, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
510. jaunsargu vienības dienas nometne
 
Ceturtdiena, 5. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
510. jaunsargu vienības dienas nometne
Metodiskās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils Vienības pamatskolu
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Piektdiena, 6. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Eksāmens matemātikā 9.klasei
10.00 Informatīvs seminārs pedagogiem par audzināšanas darba aktualitātēm 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipiem 2014./2015.m.g. svinību zālē  (vada VISC Interešu izglītības un audzināšanas departamenta vadītāja A.Aukšmuksta)
CE labošana (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Upeniece, I.Krastiņa)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Pirmdiena, 9.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
CE vācu valodā labošana (I.Seipule)
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Otrdiena, 10. jūnijs
Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9.klasei
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
Līdz plkst. 14.00 Pedagoga pašvērtējuma/atskaites iesniegšana (elektroniski I.Seipulei, L.Ivanovai) un izdrukas veidā (kancelejā))
Līdz plkst. 14.00 atbalsta personāla darba analīzes – atskaites iesniegšana 20.kab.
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Trešdiena, 11.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
12.00 ES Comenius projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Ceturtdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
no 9.-12.06. (pēc MK izvēles) MK sanāksmes
10.00 Lekcija-nodarbība skolas darbiniekiem par rīcību smagos nelaimes gadījumos svinību zālē (piedalās visi pedagogi un visi tehniskie darbinieki)
MK vadītāju atskaišu par 2013./2014.mācību gadu iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski un izdrukas veidā I.Seipulei)
no 3.06. – 12.06. (pēc darba grupas izvēles) – attīstības plāna darba grupu sanāksmes
 
Piektdiena, 13. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
17.00 Izlaidums 9.klasēm
20.30 Izlaidums 9.klasēm skolas filiālē Odzienā
 
Pirmdiena, 16.jūnijs
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde „Skolas gada darba rezultātu izvērtēšana” 201.kab.
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Otrdiena, 17. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Trešdiena, 18.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildu mācību pasākumi (skat. pēcpārbaudījumu grafiku)
 
Ceturtdiena, 19. jūnijs
 
Piektdiena, 20. jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasei
 
30.05. – 11.06. Vērtējumu sekmju izrakstiem sagatavošana un sakārtošana – atb. 9.un12.kl.audz., eksāmenu darbu labotāji, S.Bērziņa
 
Līdz 1.07. interešu izglītības programmu iesniegšana 2014./2015.m.g. skolas kancelejā

Vai kāpt ūdenī?

Ungāru matemātikas pedagogs D. Poija ir teicis: “Lai iemācītos peldēt, vienīgais ceļš – kāpt ūdenī. Lai iemācītos risināt matemātikas uzdevumus – vienīgais un drošais ceļš – risināt tos”
Ar prieku varu atzīmēt, ka šo atziņu ievēro daudzi mūsu skolas skolēni. 2013.gada decembrī no 50 skolas labākajiem matemātiķiem tika izveidotas 2 skolēnu komandas dalībai starpnovadu 2.posma uzdevumu risināšanas olimpiādē: 9.-12. klašu grupā savas spējas atrisināt matemātikas uzdevumus pārbaudīja 10, bet 5.-8.klašu grupā 22 skolēni. Mēs lepojamies ar gūtajiem panākumiem (http://png.edu.lv/2014/03/12/musu-skolenu-starti-macibu-prieksmetu-olimpiades-2-semestri/ ).
LMO dalībnieki
Attēlā matemātikas skolotājas Ilze Luksa, Ilze Titova, Anita Seikovska, Vija Miķelsone , Ira Ņikiforova ar matemātikas 64.olimpiādes 3.posma, kas 13.un 14.martā norisinājās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, dalībniekiem J.E.Brūniņu , kurš ieguva atzinību, Esteri Fedosejevu , Ievu Skrabutenu (nav Lienes Lakstīgalas)
Vēlos atzīmēt, ka Aleksandrs Jermakovs, Sigita Gavare, Diāna Pauniņa (9.klase), Arnolds Arnītis, Miks Vilkaplāters (10 klase) , Guna Pujāte (12.klase), kā arī Diāna Loseva, Raivo Jankuns (5.klase), Matīss Ķirsis, Karīna Davidova, (6.klase), Vineta Cukanova, Marta Kupča, Samanta Djubina (7.klase) , Anete Siliņa, Elīna Kanča , Arina Deņisova , Kristīne Činka ir ieguvuši labu pieredzi nestandarta uzdevumu risināšanā, kuru var izmantot ikdienas mācību stundās.
Arī šogad Latvijas 41.atklātajā matemātikas olimpiādē starp 2680 dalībniekiem no 3.-12.klasei bija 22 mūsu skolas skolēns. Liels prieks par skolēnu atsaucību savā brīvajā laikā doties uz Rīgu un risināt uzdevumus un paldies vecākiem par atbalstu.
???????????????????????????????
Starp mūsējiem vislabāk veicās Evijai Mahliņecai (6.e klase), kura izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), un Elīnai Leldei Pitjukevičai (5.b klase), kura ieguva atzinību (skolotāja Ira Ņikiforova).
2014.gada 2.aprīlī olimpiādē lietišķajā informātikā “Paskāla Ritenis – 2014” atzinību ieguva Ieva Skrabutena (10.klase)- skolotājs Aldis Lazda.
Šajā mācību gadā skolā marts bija matemātikas mēnesis. 2.stāvā tika izveidotas vairākas izstādes: 9.-12.klašu skolēnu izveidotās sienas avīzes, plakāti par matemātiku piesaistīja jaunāko klašu skolēnu uzmanību, bet 6.-8.klašu skolēni vizuālās mākslas stundās dažādās tehnikās zīmēja par matemātikas tēmu. 5.b klašu meitenes Sonora Balode, Krista Priede ne tikai risināja LU NMS uzdevumus JMK piecās kārtās , bet kopā ar Elīnu Leldi Pitjukeviču izveidoja dažādu uzdevumu atrisinājumu prezentācijas. Arvis Ruža un Rēzija Līna Upeniece interaktīvajai tāfelei ar Notebook 10 programmatūru sagatavoja uzdevumus par maģiskajiem kvadrātiem
Spraigas 5.klašu komandu cīņas matemātikas uzdevumu risināšanā notika 8.b klases vadībā kopā ar skolotāju Ilzi Titovu (skatīt attēlu galerijā)
Jauku vasaru vēlot

Ira Ņikiforova,matemātikas un informātikas metodiskās komisijas vadītāja

[nggalleru id=366]