Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Iesācies Comenius projekta otrais darba gads

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja

Ar dažādām aktivitātēm ir iesācies ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) otrais darba gads.

No 28.septembra līdz 3.oktobrim projekta ietvaros notika partnervalstu skolotāju tikšanās Somijā Tamisārē (Tammisaari), uz kuru no mūsu skolas devās projekta vadītāja Ilze Seipule un projekta darba grupas locekle Jeļena Ozola, lai kopā ar kolēģiem no Ungārijas, Turcijas un Somijas izvērtētu aizvadīto pirmo gadu un detalizētāk plānotu jauno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tikšanās dalībnieki Somijā

Visi bijām vienisprātis, ka pirmais darba gads kopumā un katrā partnerskolā atsevišķi ir noritējis veiksmīgi un ar labiem panākumiem. Visas projekta aktivitātes un mobilitātes ir notikušās saskaņā ar projekta plānu, kurš katrā dalībvalstu sanāksmē vēl tika pārrunāts un precizēts.

Analizējot paveikto, secinājām, ka projekta īstenošanas pirmajā gadā ir mērķtiecīgi strādāts, lai attīstītu sadarbību starp partnervalstīm, pilnveidotu skolēnu sociālās un pilsoniskās prasmes, veicinātu komunikāciju svešvalodās, iepazītu un izprastu atšķirīgās un kopīgās iezīmes Eiropas valstu kultūrā, attīstītu digitālās prasmes, radoši izmantojot arī dažādu mediju iespējas. Patīkami, ka ļoti atzinīgi tika novērtēta mūsu organizētā projekta partneru uzņemšana Pļaviņās, kura notika no 4.05. – 9.05.2013.


Planojot_otro_darba_gadu
Darbs pie projekta plānošanas Hakarinteen pamatskolā Tamisārē

Tikšanās laikā Tamisārē liela uzmanība tika pievērsta arī projekta otrā darba gada plānošanai. Saskaņā ar projekta līgumu notiks vēl trīs partnervalstu pārstāvju tikšanās kādā no dalībvalstīm:
• no 9.11. – 14.11.2013.: tikšanās Budapeštā (skolēni un skolotāji), kuras tēma ir „Tautu folklora: dziesmas, dejas, rotaļas, tradīcijas un kultūras mantojums”;
• no 29.03. – 3.04.2014.: tikšanās Konjā (skolēni un skolotāji), kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta dažādu tautu pasaku dramatizēšanai, iestudēšanai un tēlu analīzei;
• no 3.05. – 8.05.2014.: noslēguma tikšanās Pļaviņās (skolotāji), kuras laikā izvērtēsim padarīto, vienosimies par vadlīnijām gala atskaites ziņojumam.

Daudz un dažādas aktivitātes būs jāveic arī dalībvalstu sanāksmju starplaikos:
• programmas sagatavošana atbilstoši attiecīgās vizītes tematikai (dejas, dziesmas, rotaļas, inscenējumi, tautu pasaku varoņu apraksti, materiāli izstādēm, darba dokumentēšana);
• materiālu sagatavošana un digitalizēšana par tradīcijām un parašām decembrī,
• projekta partneru uzņemšanas Pļaviņās plānošana, organizēšana, izvērtēšana;
• IT prasmju attīstīšana un pielietošana projekta darbā (prezentāciju, filmu veidošana, videokonference, online aptaujas, Skype, blogs, Twitter u.tml.)
• otrās aptaujas veikšana par skolēnu mediju paradumiem, iegūto datu apkopošana un analīze;
• nodarbības skolēniem par interneta lietošanas paradumiem un drošību internetā, bukleta izveide,
• otrās videokonferences organizēšana un diskusija ar projekta partneriem par aptaujas rezultātiem un drošu interneta izmantošanu,
• skolēnu atlases konkursu organizēšana,
• informatīvas sanāksmes skolēnu vecākiem, kuru bērni tiek izvirzīti dalībai projekta sanāksmēs,
• gan skolēnu, gan skolotāju dalīšanās pieredzē par projekta sanāksmēs gūtajām atziņām,
• darba grupas sanāksmes,
• materiālu ievietošana projekta blogā, to komentēšana,
• regulāra sarakste ar dalībvalstu koordinatoriem, projektā iesaistīto savstarpējie kontakti, izmantojot dažādus medijus,
• projekta darba atspoguļošana dažādos medijos,
• savlaicīga nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Pašlaik skolā ir uzsākta nopietna gatavošanās braucienam uz Budapeštu. Projekta darba grupa ir veikusi arī skolēnu atlasi saskaņā ar skolā pieņemto projekta īstenošanas kārtību. Mūsu skolu Ungārijā pārstāvēs Elīna Kanča (8.a klase), Sigita Gavare (9.a klase), Gints Kapteinis (8.b klase) un Igors Babaks (8.b klase). Taču vēlos vēlreiz uzsvērt, ka projekta darbā skolā ir iesaistīti ne tikai tie skolēni, kuri piedalās mobilitātēs, bet gan visa projekta mērķauditorija, t.i., skolēni 13 – 15 gadu vecumā. Atgādinu, ka aktivitātēs skolā var darboties arī cita vecumposma audzēkņi.

Lai arī Comenius projekta otrais darba gads mums visiem ir radošs, ražens, darbīgs un interesants, lai tas nes prieku un gandarījumu par paveikto!