Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Olimpiskā diena 2012, rīta vingrošanas mācību komplekss

Pļaviņu novada ģimnāzija – COMENIUS saimē!

IK_VIAA Ilze Seipule, projekta koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

Pirms jaunā mācību gada sākuma tika saņemta iepriecinoša ziņa, ka ir apstiprināts mūsu skolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, 2012.gada 21.februārī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) iesniegtais projekta pieteikums Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammā “Skolu daudzpusējas partnerības”. Projektu konkursā šajā apakšprogrammā piedalījās 267 projekti. Mūsu skola var lepoties, ka ir iekļuvusi to 68 Latvijas skolu sarakstā, kuru projekti tika atbalstīti. Kā teikts VIAA lēmumā, mūsu projekta iesniegums pilnībā atbilda tehniskās atbilstības un kvalitatīvas vērtēšanas kritērijiem un tā kvalitatīvais vērtējums bija 88,33 punkti no 100 iespējamajiem.

2012.gada 27.augustā starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju tika noslēgts līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4 par ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (“Mediji kā izaicinājums un kā iespēja”) īstenošanu.

Projekta realizācijas laiks ir no 2012.gada l.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam, tā finansējums ir EUR 21000,00. Jāatzīmē, ka projekta ietvaros paredzēto vismaz 24 starptautisko mobilitāšu īstenošanai nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tika izstrādāts sadarbībā ar skolām:
• Deák Diák Általános Iskola Budapeštā, Ungārijā (skolas mājas lapa: www.deakdiak.hu),
• Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Konjā (Konya), Turcijā (skolas mājas lapa: www.maresalmkemal.meb.k12.tr),
• Hakarinteen koulu Tamisārē (Tammisaari), Somijā.

Minētās skolas būs mūsu sadarbības partneri vismaz nākamos divus gadus. Šī projekta “lielā” koordinētājvalsts ir Ungārija.
Projekta galvenais mērķis ir attīstīt sadarbību un savstarpēju izpratni, radoši izmantojot visus iespējamos medijus. Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni pārzina jaunākos komunikācijas veidus, ko piedāvā vismodernākie multimediju līdzekļi, tostarp drukātie un elektroniskie mediji. Projekta rezultātā skolēni pratīs kompetenti izmantot modernās tehnoloģijas noderīgiem, radošiem un konstruktīviem mērķiem, būs informēti par mediju globālajām iezīmēm, par to, kā viņi var iegūt informāciju viens par otra kultūru un ikdienas dzīvi.

Sadarbojoties četru valstu partnerskolām, labākā prakse mediju izmantošanā arī mācīšanas – mācīšanās procesā sekmēs izvirzīto mērķu sasniegšanu un palīdzēs rast jaunus risinājumus kopīgām problēmām.

Aktīva piedalīšanās daudzveidīgās projekta aktivitātēs veicinās lielāku skolēnu interesi par citām valstīm un kultūrām, attīstīs skolēnos toleranci, sadarbības un plānošanas prasmes, pilnveidos svešvalodu zināšanas, stiprinās Eiropas dimensiju izglītībā. Cerams, ka Comenius skolu daudzpusējā partnerība ne tikai paaugstinās skolēnu un skolotāju starptautisko kompetenci, bet pozitīvi ietekmēs arī skolas ikdienas dzīvi.

Skolā jau ir izstrādāts projekta nolikums, kā arī izveidota projekta darba grupa. Darba grupā darbosies skolotāji Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Silga Stučka, Ineta Bicāla un Aldis Lazda, darba grupas vadītāja ir Ilze Seipule. Taču projekta darbā tiks iesaistīti arī daudzi citi skolas skolotāji, arī skolēnu vecāki un sabiedrības pārstāvji un, protams, skolēni. Pašlaik noris intensīvs darbs, lai sagatavotos projekta dalībvalstu pārstāvju pirmajai plānošanas sanāksmei, kura jau no 29.septembra līdz 4.oktobrim notiks Budapeštā.
Mums ir dota lieliska iespēja darboties un sadarboties, mācīties kopā un vienam no otra, iepazīt, izprast un pieņemt citādo, atšķirīgo un radoši apliecināt sevi. Tādēļ būsim aktīvi, atbildīgi un atsaucīgi, lai projekta īstenošanas process un tā sasniegtie rezultāti mums visiem būtu interesanti un noderīgi!