Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 12.-16. septembris

Pirmdiena, 12. septembris

Otrdiena, 13. septembris
9.00 Atbalsta personāla (soc.ped., medmāsa, psihologs) sanāksme 14.kab.
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 14. septembris
10.50 11.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 14.kab. par 10.-to klašu iesvētībām
15.15 Skolotājiem tikšanās ar Vidzemes profesionālās izglītības centra direktoru K.Greiškalnu 201.kab.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības MA vadītāju sanāksme Rīgā
Tehniskās grafikas MA vadītāju sanāksme Rīgā

Ceturtdiena, 15. septembris
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem Rīgā (A.Siliņa)
Ziedu kompozīciju “Latvju raksti” veidošana skolas filiāles Odzienā zālājā

Piektdiena, 16. septembris
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena 203.kabinetā
Ziedu kompozīciju “Latvju raksti” veidošana skolas filiāles Odzienā zālājā

Pedagogu darbības novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr.3

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Projekta 5.posms: 2011.gada septembris – decembris

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 3

2011. gada 6. septembrī
Komisijas sēde notiek: Pļaviņās, Daugavas ielā 101
Komisijas sēdi vada: Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins

Komisijas sēdē piedalās: Ilze Seipule – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Lana Ivanova – Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece izglītības audzināšanas darbā
Ilona Lazda – Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Krastiņa – Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku arodbiedrības biedre, Pļaviņu novada ģimnāzijas arodkomitejas priekšsēdētāja
Komisijas sēdi protokolē Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas pārzine Sanita Bērziņa

Komisija darbu sāk plkst. 15:15

Darba kārtība:
1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem.
4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.

1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana.
1. Ilze Seipule izvirza komisijas priekšsēdētāja kandidātu Vladimiru Samohinu. Atklāti balsojot, ar 4 balsīm (par – Ilze Seipule, Lana Ivanova, Ilona Lazda, Iveta Krastiņa, pret – nav, atturas – Vladimirs Samohins), pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoru Vladimiru Samohinu.

2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
2. Lana Ivanova izvirza komisijas priekšsēdētāja vietnieka kandidātu Ilzi Seipuli. Atklāti balsojot, ar 4 balsīm (par – Vladimirs Samohins, Lana Ivanova, Ilona Lazda, Iveta Krastiņa, pret – nav, atturas – Ilze Seipule), pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības jomā mācību darbā Ilzi Seipuli.

3. Darba pienākumu noteikšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļiem
3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ: Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekļu pienākumus noteikt saskaņā ar „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikuma Pļaviņu novada ģimnāzijā” 19., 20., 21. punktu:
3.1. Komisijas priekšsēdētāja Vladimira Samohina pienākumi:
3.1.1. noteikt komisijas sēžu laiku, sasaukt, vadīt tās un koordinēt jautājumu izskatīšanu tajās;
3.1.2. apstiprināt komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku;
3.1.3. pārstāvēt komisiju attiecībās ar IZM, Pļaviņu novada domi, novada izglītības darba speciālisti, Skolu, Skolas padomi, kā arī privātpersonām un sabiedrību;
3.1.4. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.1.5. nodrošināt komisijas lietvedību.

3.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Ilzes Seipules pienākumi:
3.2.1. komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pildīt viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu;
3.2.2. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.2.3. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.2.4. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.2.5. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.2.6. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.3. Komisijas locekles Lanas Ivanovas pienākumi:
3.3.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.3.2. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.3.3. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.3.4. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.3.5. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.4. Komisijas locekles Ilonas Lazdas pienākumi:
3.4.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.4.2. vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas;
3.4.3. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.4.4. iepazīties ar skolas administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu;
3.4.5. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.4.6. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

3.5. Komisijas locekles Ivetas Krastiņas pienākumi:
3.5.1. veikt izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru;
3.5.2. iepazīties ar pedagogu iesniegto portfolio materiāliem un analizēt tos;
3.5.3. iepazīties ar skolas administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu;
3.5.4. izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;
3.5.5. veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.

4. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafika apstiprināšana.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija NOLEMJ:
4.1. pedagogu portfolio iesniegt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam ne vēlāk kā līdz 30.11.2011. plkst. 16.30;
4.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātu apkopošanas posmu noteikt no 01.12.2011. – 30.12.2011.
4.3. Iepazīstināt Pļaviņu novada ģimnāzijas personālu ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvu un katra komisijas locekļa darba pienākumiem, ievietojot informāciju skolas mājas lapā (www.png.edu.lv) līdz 12.09.2011.