Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 13.-17. decembris

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 13. decembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (12.b un 10.a) 215.kabinetā
16.00 Pļaviņu novada domē ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu atlases komisijas sanāksme (I.Seipule, I.Titova)
Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 14. decembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 15.decembris
Piedalīšanās starptaustiskā konferencē “Konkurētspējīga izglītība: radošums, aktivitāte, līdzdalība” Rīgā (V.Samohins, I.Seipule)
Seminārs projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” vadītājiem (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 16. decembris
Biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes skolas posms 11. klasēm
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Piektdiena, 17. decembris
Pēdējā ieskaišu diena 1. semestrī
Tikšanās ar Latstes 2011 orgkomiteju Smiltenē (V.Samohins)

6.–13.12. Konkurss „ Mans pašizgatavotais Ziemassvētku dekorējums” skolas filiālē Odzienā
14.–17.12. Skolas basketbola turnīrs 10. – 12. klasēm
15.–17.12. Konkurss „Mana klase svētku rotā” skolas filiālē Odzienā

20.12. plkst. 17.00 skolas pašdarbības kolektīvu koncerts svinību zālē

Skolas padomes sēdes 2. decembra lēmumi

1. Priekšmetu skolotājiem atgādināt par laicīgu kavējumu atzīmēšanas nepieciešamību elektroniskajā žurnālā.

2. Klašu audzinātājiem aktivizēt vecāku informēšanu par skolēnu kavējumiem: ja ir aizdomas par neattaisnotu kavējumu un ja skolēns aiziet no skolas stundu laikā neinformējot klases audzinātāju, ziņot par to vecākiem nekavējoties.

3. Klašu audzinātājiem katra mēneša beigās iesniegt ziņas par skolēniem ar nepietiekamajiem vērtējumiem un neattaisnotiem kavējumiem un disciplīnas pārkāpumiem direktoram, kurš par to informē skolas padomes aktīvu.

4. Katra otrā mēneša 1. nedēļā izskatīt skolēnu nepietiekamo vērtējumu un neattaisnoto kavējumu, disciplīnas pārkāpumu iemeslus sanāksmē, kurā piedalās skolas skolēns, skolēna vecāki, klases audzinātājs, skolas vadības pārstāvis, skolas padomes pārstāvji; ja pēc šīs sanāksmes rezultāti neuzlabojas, lietu iesniegt Pļaviņu novada domes administratīvajā komisijā.

5. Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvaldei izveidot informatīvu materiālu un prezentāciju par smēķēšanas kaitīgumu. To izvietot skolas informatīvajos stendos, slaidos skolas mājas lapā.

6. Ieteikt klašu audzinātājiem klases stundā sniegt skolēniem informāciju par smēķēšanas un citu atkarību izraisošu vielu kaitīgumu, informēt par iespējamiem sodiem smēķēšanas gadījumos pie skolas un tās tuvākajā apkārtnē, skolēniem apstiprināt iegūto informāciju ar parakstiem drošības instruktāžas lapā.

7. Lūgt Pļaviņu novada domes deputātiem un pašvaldības policijai veikt reidus, lai palīdzētu novērst skolēnu smēķēšanu skolas tuvākajā teritorijā.

8. Atkārtoti veikt aptauju skolēniem un vecākiem klasēs, kuras vēlas izmēģināt skolēnu formas ieviešanu.

9. No 2011./2012. mācību gada ieviest skolēna svētku formu (balts krekls, tumšas bikses, tumšas kurpes zēniem; balta blūze, tumši svārki garumā zem ceļgala vai tumšas garās bikses meitenēm, tumšas kurpes). Informāciju pievienot iegādājamo mācību līdzekļu sarakstam.

10. Pieņemt zināšanai informāciju par skolas fonda izveides nepieciešamību, uzaicināt uz nākamo skolas padomes sēdi speciālistu, kas informētu par šāda fonda izveides un pārvaldīšanas kārtību.

11. Organizējot ziedojumu vākšanas akciju, norādīt konkrētu objektu vai mērķi, kur līdzekļi tiks izlietoti.

12. Izveidot uzticības e–pastu un informēt par to skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, Pļaviņu novada iedzīvotājus.

13. Informāciju par vecākiem domātiem pasākumiem izvietot Pļaviņu novada informatīvajos stendos, novada mājas lapā un novada avīzē.

14. Skolas padomes locekļiem, kas ievēlēti no klašu grupas, informēt savas klašu grupas paralēlās klases vecāku pārstāvi par skolas padomē risinātajiem jautājumiem.

Šaha ātrspēles momenti

Ir noslēdzies 1. semestra šaha turnīrs starp pulciņa dalībniekiem. Turnīrā piedalījās 12 skolēni no dažādām klasēm. Savstarpēji tika spēlētas 2 spēles.

1. vietu izcīnīja 8.a klases skolniece Estere Fedosejeva, 2. vietu – 7.a.klases skolēns Marks Fedosejevs. 3. vietu – Arnis Liepiņš no 9.a klases un atzinība – 8. a klases skolniecei Sintijai Silagailei.

Aicinām nākamajā semestrī iesaistīties jaunus dalībniekus. Šaha spēle attīsta domāšanu, trenē atmiņu, tā palīdz stap daudzām situācijām izvēlēties pareizo, kas bieži vien vajadzīgs arī ikdienas dzīvē

Šaha pulciņa vadītāja Anita Seikovska

Tiekamies ar skolas absolventiem Odzienas filiālē

Odzienas filiālē tradicionālas ir tikšanās ar skolas absolventiem. Mācību gada 1. semestrī šādas tikšanās bija trīs.

Pirms LR 10. Saeimas vēlēšanām Skolotāju dienā ar savu apsveikumu viņiem bija vietalviets Ansis Saliņš. Šobrīd viņš ir deputāts Saeimā. („Vienotība”).

„Tēvzemes (vēsturnieku) nedēļā ” uz tikšanos „Sargā savu Tēvuzemi!” bija Pļaviņu novada ģimnāzijas 1960. gada absolvents Jānis Brikmanis. Viņš, būdams dabas pētnieks, ekopulciņa dalībniekiem stāstīja arī
par „Veselīgo dzīvesveidu”, kas noderēs šī mācību gada ekoskolas tēmas īstenošanai.

Atklātajā ekopulciņa nodarbībā ”Skolas vide Adventa laikā” mūsu absolvente Inta Nadļonoka mācīja skolēnus gatavot Adventa vainagus. 2.,7.,un 9. klases meitenes šajā nodarbībā izgatavoja vainagus savām klasēm. Inta Nadļonoka arī sarīkoja savu Adventa vainagu izstādi. Skaistāko no tiem viņa uzdāvināja skolas filiālei, kas ik rītu sagaidīs mūs, ieejot tajā.

22. decembrī ar nepacietību gaidīsim Odzienas absolventu, „Atēnas” izdevēju Pēteri Jankavu. Viņš ir skolas mecenāts (ir saņēmis par to valsts balvu) un ir iedibinājis stipendijas skolēniem, saglabājot savas mātes, skolotājas Ārijas Jankavas, piemiņu. Stipendijas saņems 1 labākais zēns un 1 labākā meitene sekmēs 1. – 3., 4. – 6., 7. – 9. klašu grupās. Tiks pasniegtas arī Zelta stipendijas skolēniem. Stipendiju saņems arī 1 skolotājs, kurš skolas šajā filiālē ir nostrādājis visilgāk. Pētera Jankava sapnis ir ne tikai atjaunot Odzienas pili, bet arī saglabāt Odzienas filiāli.

Sandis Vīksna (6.e)